The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Hem, Dirck van der


printer-friendly view
Inventory #208
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1766 fol. 43 and foll.
Date1665/02/05
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedebt collateral
Family NameHem
Owner NameHem, Dirck van der
Owner Notesgoods pledged to Carsten Jansz. van Hoorn as collaretal for debt
Marriage Date1664/03/07
OccupationServices |a Bookkeeper
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde voor mij Jan Q. Spitzhoff notaris ... alhier ter stede Dirck van der Hem de welcke verclaerde dat alsoo hij aen d'E. Carsten Jansz. van Hoorn deugdelijcke schuldigh is de somme van ses hondert ende vyftigh guldens Capital hercomende ter saecke over gerede ende aengetelde penningen die hy comparant bekende tot syn volcomen genoegen en contentement ontfangen te hebben .. heeft derhaven tot verseeckering van de selve capitael somme ende te verschynen interesse oock in betaling van dien soo verre can streecken aen ende ten behoeve van de voors. Carsten Jansz. van Hoorn (present ende accepterende) gecedeert getransporteert etc. de naest gespecificeerde meubelen ende goederen ... ten pryse als by elcx hier onder genoteert staet. Postscript : In Amsterdam desen vijfden february 1665
CommentaryOn 7 March 1664, Dirck van der Hem, from Amsterdam, bookkeeper, assisted by his uncle Carsten Janse van Hoorn, living in the N.Z. Achterburchwal, was betrothed to Susanna Frans, from Amsterdam, widow of Isaac de Leeuw, living in the Wijnstraet (DTB 485/252). Thus Van der Hem, by the present act, had pledged his goods to his uncle Carsten Jansz. van Hoorn as security for a loan of 650 f. On 8 March 1669, Dirck Cornelisz. van der Hem and Susanna Fransen had their son Cornelis baptized in the presence of Joannes Boghaardt and Sophija Verbeeck (DTB 106/328).
NotaryJ. Spitzhoff
Total Value642 |d 4 stuivers
Art Value122 |d
# of Items25
Montias1 #126
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery van Jefta
0002 [ANONYMOUS] een dito [schildery] van een munnick
0003 [ANONYMOUS] een historie met een swarte lyst
0004[a] VELDE, JAN VAN DE vier teckeningen van Jan van de Velde
0004[b] VELDE, JAN VAN DE vier teckeningen van Jan van de Velde
0004[c] VELDE, JAN VAN DE vier teckeningen van Jan van de Velde
0004[d] VELDE, JAN VAN DE vier teckeningen van Jan van de Velde
0005[a] POTUYL, H. een teckening van Potuyl met twee predicant bortjes 5 f.
0005[b] [ANONYMOUS] een teckening van Potuyl met twee predicant bortjes
0005[c] [ANONYMOUS] een teckening van Potuyl met twee predicant bortjes
0006 [ANONYMOUS] een lantschap
0007[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels
0007[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels
0008 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel
0009 [ANONYMOUS] een blompot met een swarte lyst
0010[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels met dito [swarte] lysten
0010[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels met dito [swarte] lysten
0011 [ANONYMOUS] een steene schildery met een ebben lyst
0012 [ANONYMOUS] een batajlle
0013 [ANONYMOUS] een schildery met een vergulde lyst
0014 [ANONYMOUS] noch een conterfeijtsel
0015 [ANONYMOUS] een schilderytje uytbeeldende Malle Maree
0016 [ANONYMOUS] een bancketje
0017[a] [ANONYMOUS] twee alabaster borts
0017[b] [ANONYMOUS] twee alabaster borts