The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Becker, Herman


printer-friendly view
Inventory #254
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number4767 fol. 270-297
Date1678/10/19
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBecker
Owner NameBecker, Herman
Owner Noteswidower of Anna Maria Vertangen
Life Dates1617 |d 1678/09/16
Marriage Date1659/01/03
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionStaet ende inventaris van de goederen middelen ende effecten naergelaten ende metter doot ontruijmt bij wijlen Sr. Herman Becker weduwenaer van Juffr. Anna Maria Vertangen soo als de selve bij hem ende de voorn. Juff. Vertangen als weduwe en boedelhouster van zal. Sr. Gerardo Pelgrom int gemeen sijn beseten, gemaeckt en beschreven bij mij Steph(en) Pelgrom Notaris etc..ten versoecke van d'E. Mr. Cornelis Cloeck Oud Schepen deser stede als testamentaire voogt over Gillis Pelgrom naegelaten soone van de voors. E. Gerardo Pelgrom ende Juffr. Anna Maria Vertangen zal., ende Sr. Abraham van Ullenbroeck als bij den Ed. Achtb. Gerechte alhier gesurrogeerde voocht onder 't oppergesach van de Ed. H-en weesmeesteren over de drij naergelatene kinderen van de voorn. Herman Becker verweckt bij de gem. Juffr. Anna Maria Vertangen zal., ende sulcx op het aengeven van Gillis Pelgrom, Herman, Johanna ende Anna Marja Becker kinderen ende erfgenamen van de voors. Anna Maria Vertangen Postscript: Aldus geinventariseert en beschreven bij mij Nots. voornt. ten versoeck als inden hoofd deses gemelt opt aengeven van de voorgedachte Gillis Pelgrom, Herman, Johanna ende Anna Maria Becker resp-e de welcke verclaerde hun opentlijck ende naer haer beste kennisse en wetenschap te hebben gedragen, sonder haerswetens iets verswegen ofte ter quader trouwen achter gehouden te hebben....Alles oprecht gedaen binne Amsterdam desen 19 Octob. 1678 ende eenige volgende dagen tot den 23 Novemb. incluus ter presentie van Marten van Heemster ende Johannes Verdijck als getuijgen hier over gestaen. Postscript: Aldus geinventariseert en beschreven bij mij Nots. voornt. ...Gedaen desen 19 Octobris 1678 in presentie van Merten van Heemster ende Johannes Verdijck als getuijgen hier over gestaen.
CommentaryHerman Becker was born, probably in Riga, about 1617. From the early 1640s on, he was active as a freighter of ships. In 1641, 1649, and 1651, he is known to have bought interest-yielding obligations. In 1648, he stood as surety for Gerald Pelgrom II, who was married to his future wife Anna Maria Vertangen and died in 1657. (Gerald Pelgrom, like Herman Becker, was almost surely Lutheran). In March 1648, he signed a contract with Abraham de Visscher II, the son of Abraham de Visscher I of R 38665 of Montias2, to sell scheerdoeck (a type of canvas) in Riga on De Visscher's behalf. On 3 January 1659, Herman Becker was betrothed to Anna Maria Vertangen. Anna Maria already had three children from her previous marriage to Pelgrom. including a son named Paulus. From the name of this son, it may be inferred that Gerald(o) Pelgrom was the son of Paulus Pelgrom I, who in turn was the son of Geraerd Pelgrom I (both are cited, along with Paulus's brothers Stefan, Francois and Leenart in R 21249 of Montias2). The Pelgroms were also Lutheran. Paulus I and Stefan went bankrupt in 1621, after which Paulus went to live in Hamburg (Jaarboek Amstelodamum 48(1957), pp. 29-30). Gerald(o) Pelgrom's two houses on the Keisersgracht were inherited by Anna Maria and thus became Becker's property. On 17 June 1659, Becker and his newly wedded wife moved to the Keisersgracht. He had three children with Anna Maria: Herman (born about 1659), Johanna (baptized in the Lutheran Church on 15 August 1660), and Anna Maria (II) (baptized in the same church on 19 July 1661). Anna Maria I was buried on 9 November 1661 in the O.K. On 7 March 1653, Becker lent to the art dealer Johannes de Renialme (of R 8201) 1,485 f. at 5 percent interest. In the 1650s he spent some time in Riga. In the 1660s, Becker, again living in Amsterdam, became a regular money lender and probably slacked off on his mercantile activities. Among his debtors were several artists (Rembrandt, Frederik de Moucheron, Jan Lievens, Philips de Koninck, and Dominicus van Tol), some of whom -- including Rembrandt -- delivered paintings to him. Becker went to a lot of trouble to recover his money or get paintings in counterpart from Rembrandt. He also lent money to the art dealer Gerrit Uylenburg, the son of Hendrick Uylenburg of R 24428. He became sick in the summer of 1678 and was buried in the O.K. on 16 September 1678. The principal data in this TEXT are cited from the article by Hugoj Postma (see above under PUBLICATION).
NotaryStephen Pelgrom
# of Items231
Montias1 #171
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 KALF, WILLEM een stilleven van W. Calf
0002 BRIL, PAUL een lantschap van Paulus Bril
0003 VLIEGER, SIMON DE een dito [lantschap] van Simon de Vlieger
0004 LIEVENS, JAN (I) een bosch van Jan Lievensz.
0005 LIEVENS, JAN (I) een lantschap van den selven [Jan Lievensz.]
0006 RUBENS, PIETER PAUL een Hercules van P.P. Rubens
0007 RUBENS, PIETER PAUL een dito [Hercules] van den selven [P.P. Rubens]
0008 REMBRANDT VAN RIJN een vrouw tronie van Rembrant van Rijn
0009 KONINCK, PHILIPS DE een dito [vrouw tronie] van Philip Coninck
0010 REMBRANDT VAN RIJN een mans tronie van Rembrant sijnde sijn eygen contrefeijtsel
0011 REMBRANDT VAN RIJN een vaendrager van dito Rembrant
0012 [ANONYMOUS] een Italiaensche paerde marckt
0013 LEYDEN, LUCAS VAN een stuck sijnde drie coningen van Lucas van Leijen
0014 LAPP, JAN WILLEMSZ. een Italiaens lantschapie van Jan Lap
0015 BLOM, JAN een dito [Italiaens lantschap] van Jan Blom
0016 REMBRANDT VAN RIJN een mans tronie van Rembrant
0017 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN den Dam Jacob Ruijschdael [these words crossed out] beleent
0018 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een strantie van dito Ruijschdael [these words crossed out] beleent
0019 LIEVENS, JAN (I) een lantschapie van Lievens
0020 WOUWERMAN, PHILIPS een capitael stuck van Philips Wouwerman sijnde eenige soldaten
0021 [ANONYMOUS] een avontmael Christi Italiaens
0022 LIEVENS, JAN (I) een Pilatus van Lievens
0023 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck van Apollo en Pan
0024 BRUEGEL, PIETER (I) een bruijloft [crossed out: van] nae Breugel
0025 [ANONYMOUS] een keucken met eenig fruijtagie
0026 [ANONYMOUS] een oudt mans contrefeijtsel
0027 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck met goden en godinnen
0028 BROUWER, ADRIAEN een klijn stuckie sijnde twee boerties van Brouwer
0029 MARTSEN, JAN, DE JONGE een dito [klijn stuckie] van Jan Marsen de Jonge sijnde ruijterties
0030 [J. FELPACKER, UNIDENTIFIED] een harder en harderin met schapen van J. Felpacker
0031 [ANONYMOUS] een naeckte Ceres met eenige saters
0032 [HELLEMAN, UNIDENTIFIED] een stuckie met boerties van Helleman
0033 [ANONYMOUS] een kerckie met eenige munnicken en beelties
0034 [ANONYMOUS] een vrouwe tronitie sijnde ovael
0035 BLES, HERRI MET DE een klijn lantschapie van Herri Bles
0036 [ANONYMOUS] een lantschapie sinde ovael
0037 BRUEGEL, PIETER (I) een stuckie sijnde twee boerties na Breugel
0038 [ANONYMOUS] noch een ovael lantschapie
0039 [ANONYMOUS] een stuckie van twee tronities sijnde Italiaens
0040 EVERDINGEN, ALLART VAN een lantschapie van Everdingen
0041 [ANONYMOUS] een klijn ront lantschapie
0042 [ANONYMOUS] een ovaeltie sijnde twee mess[ieur]s (?)
0043 [ANONYMOUS] een sackpijp speelder sijnde ront
0044 [ANONYMOUS] een Joseph en Maria Italiaens
0045 LIEVENS, JAN (I) een lantschapie van Lievens
0046 [ANONYMOUS] een stuckie sijnde waersegsters Italiaens
0047 [ANONYMOUS] een brant bij nacht
0048 BRIL, PAUL een lantschap na Paulus Bril
0049 [J.S., UNIDENTIFIED MONOGRAM] een blompot synde van J.S.
0050 LUTTICHUYS, SIMON een stilleven sijnde een silver lampet van Simon Luttickhuijsen
0051 [ANONYMOUS] een schrijvende juffer
0052 EVERDINGEN, ALLART VAN een lantschap van Everdingen
0053 [ANONYMOUS] een mans tronie sijnde ovael
0054 [ANONYMOUS] een oudt lantschap
0055 [ANONYMOUS] een corte guarde met beelden en wapenrusting
0056 KICK, CORNELIS een fruytage van Cornelis Kick [these words crossed out] beleent
0057 [S. HIJMES, UNIDENTIFIED] een stilleven van S. Hijmes
0058 RUBENS, PIETER PAUL een Maryen beelt met andere beelden van Ribbens [crossed out: Van Dijck]
0059 KONINCK, PHILIPS DE een lantschapie van Philip Coning
0060 [ANONYMOUS] een tabacksdrinckertie
0061 REMBRANDT VAN RIJN een Venus en Cupido na Rembrant
0062 LIEVENS, JAN (I) een offerhande vand'oude Jan Lievensz.
0063 [ANONYMOUS] een manstronie Italiaens
0064 TENIERS, DAVID (II) een groot lantschap gestoffeert van Teniers
0065 REMBRANDT VAN RIJN een klijne mans tronie nae [crossed out : van Terbr] Rembrant va Rijn
0066 [ANONYMOUS] een lantschapie
0067 [ANONYMOUS] een vluchting van Joseph en Maria
0068 [ANONYMOUS] twee verkeerders
0069 POTTER, PAULUS een hontie van Paulus Potter
0070 [ANONYMOUS] een lantschapie met beelties
0071 STEEN, JAN eenige beelties sijnde singers en speelders van Steen
0072 BROUWER, ADRIAEN een stuckie na Brouwer
0073 [ANONYMOUS] een naeckte Venus met kinderties
0074 KONINCK, PHILIPS DE een tronitie van Philip Coninck
0075 REMBRANDT VAN RIJN een vrouwtie aen de put van Rembrant van Rijn
0076 BORCH, GERARD TER (II) een juffer en Mons-r musijck singende van Van de Burgh [these words crossed out] beleent
0077 [ANONYMOUS] een Juno levens grote
0078 [ANONYMOUS] een lantschap in een ebbenhoute lijste
0079 REMBRANDT VAN RIJN een graeutie van Rembrant daer Christus de voete wast
0080 SLABBAERT, KAREL een schildertie van K. Klabbaert
0081 HOLBEIN, HANS (II) een vrouwe tronie van Holbeen met handen
0082 BRAY, JAN DE een mans tronij van De Braij
0083 BOL, FERDINAND een vrouwe tronij van Ferdinandus Bol
0084 SCHOOCK, HENDRICK een blompot van Hendrick Schoock
0085 [ANONYMOUS] een drinckent juffertie
0086 LE PETIT, ALEXANDER een lantschap van Alexander Petit in een vergulde lijst
0087 RUISDAEL, JACOB ISAACKSZ. VAN een dito [lantschap] van Ruyschdael
0088 WEENIX, JAN BAPTIST een lantschap een gebou met beelden van d'oude Jan Winnincx in een vergulde lijst
0089 LIEVENS, JAN (I) een priester lesende in een boeck van d'oude Jan Lievensz.
0090 TINTORETTO, JACOPO (JACOPO ROBUSTI) een stuck sijnde een predicatie van Johannes in een vergulde lijst van Pintoret
0091 AELST, WILLEM VAN een patrijs en wijtuigh van G[uillau]me van Aelst
0092 ASSELIJN, JAN (ALIAS CRABBETJE) een rotsie van Aselijn Krabbetie
0093 BYLERT, JAN VAN een naeckte vrouw met een philosoof van Bijlert
0094 LIEVENS, JAN (I) een groot lantschap van d'oude Jan Lievens
0095 KONINCK, PHILIPS DE een boere geselschap van Philip Koning na't leven
0096 WITTE, EMANUEL DE een vismarckt van Emanuel de Wit met een vergulde lijst
0097 BRAY, JAN DE een vrouwe tronij van De Braa
0098 [ANONYMOUS] een Italiaens mans conterfeijtsel
0099 LUTTICHUYS, SIMON een stil leven van Simon Luttickhuysen
0100 BOTH, JAN een groot capitael lantschap schilderij van Jan Bot
0101 LIEVENS, JAN (I) een luijtenist vande oude Jan Lievensz.
0102 [ANONYMOUS] eenig boerties
0103 [ANONYMOUS] een stilleven sijnde een patrijs met bijwerck
0104 [ANONYMOUS] een kleijn koolverkoopstertje met een dienstmaagt
0105 LEYDEN, LUCAS VAN een antijcx tronietje van Lucas
0106 WEENIX, JAN, DE JONGE een vlugt van Joseph en Maria van [crossed out : d'oude] Wenincx
0107 SCHUT, CORNELIS (I) (BROOTZACK) een Zacharias en Elisabeth van Schut
0108 POELENBURGH, CORNELIS VAN een kleijn schilderijtje darin eenige naeckte beeltjes van Poelenburgh
0109 [ANONYMOUS] een slapent boertje
0110 [ANONYMOUS] eenig kaertspeelders
0111 [ANONYMOUS] een quacksalver
0112 REMBRANDT VAN RIJN een drij konin[gen] van Rembrant van Rijn
0113 LIEVENS, JAN (I) een conterfeijtsel van Jan Lievensz. aen de sijde van de schoorsteen
0114 [ANONYMOUS] een stuck van Juno Pallas en Venus in vergulde lijst
0115 LIEVENS, JAN (I) een oude mans tronij van den oude Lievens
0116 [ANONYMOUS] een groot stuck van de vreede met veel bijwerck
0117 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een Hercules van Mr. Corn[elis] van Haerlem
0118 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een Cleopatra van de selve [Cornelis van Haerlem]
0119 [ANONYMOUS] een koeijtjes
0120 [ANONYMOUS] een lantschapie met een goude lijst
0121 [ANONYMOUS] een slapent boertje met eenig ander boertjes
0122 D√úRER, ALBRECHT een kleijn vluchtje van Maria van Albert Duur
0123 POTTER, PAULUS een ruijter van Paulus Potter
0124 [ANONYMOUS] een Italiaense kersnagt
0125 VELDE, ESAIAS VAN DE een wiltschieter van Esaias van de Velde
0126 PORCELLIS, JAN (I) een storm van Percellus
0127 POELENBURGH, CORNELIS VAN een lantschap met eenig naeckt beelden en onder desselven een vrouw aenvattende een gekranste bock, van Poelenburgh
0128 LIEVENS, JAN (I) een slapende naeckte vrouw met 2 saters van den oude Lievensz.
0129 LORRAIN, CLAUDE (CLAUDE GELEE) een capitael lantschap van Glaude Loranoijs
0130 [ANONYMOUS] noch een lantschap van de selve groote
0131 [ANONYMOUS] eenige ruyters
0132 POELENBURGH, CORNELIS VAN een lantschap met eenig beelden op de manier van Polenburgh
0133 POELENBURGH, CORNELIS VAN een Ceres dito [in de manier van Poelenburgh]
0134 BOL, FERDINAND een oude mans tronij van Ferdinandus Boll
0135 REMBRANDT VAN RIJN een vrouwe tronij leunende met de hant op een stoel van Rembrant van Rijn
0136 GOLTZIUS, HENDRICK een Mars en Venus van Goltzius
0137 REMBRANDT VAN RIJN eenig stilleven sijnde een vanitas van Rembrant van Rijn
0138 REMBRANDT VAN RIJN een out mannetje opde manier van deselve [Rembrant van Rijn]
0139 PORCELLIS, JAN (I) een zee van Percellus
0140 REMBRANDT VAN RIJN een David en Jonathan van Rembrant van Rijn
0141 [ANONYMOUS] een stil leven sijnde een goude kop met een romer
0142 COURTOIS, JACQUES (BORGOGNONE) een batalie vam Bourgonjon
0143 [ANONYMOUS] een Italiaens lantschap met beeltjes
0144 [ANONYMOUS] een mans tronijtje
0145 [ANONYMOUS] een Romijnse battalje op doeck opgerolt
0146 [ANONYMOUS] een stil leven sijnde een patrijs sonde lijst
0147 [ANONYMOUS] een kints conterfeijtsel
0148 BLES, HERRI MET DE een lantschapie van Herrij Bles
0149 SCHELLINKS, WILLEM een lantschapje van Schellings met een vergulde lijst
0150[a] MOUCHERON, FREDERICK DE twee lantschapjes van Moucheron
0150[b] MOUCHERON, FREDERICK DE twee lantschapjes van Moucheron
0151[a] MOUCHERON, FREDERICK DE twee grooter dito [lantschaps] van de selve [Moucheron]
0151[b] MOUCHERON, FREDERICK DE twee grooter dito [lantschaps] van de selve [Moucheron]
0152 WOUWERMAN, PHILIPS een lantschap met beelden op de manier van Wouwermans
0153 WEENIX, JAN, DE JONGE een fruijtagie van de jonge Wenincx
0154 METSU, GABRIEL een kannetaster met een juffrouw van Gabriel Metzu
0155 BORCH, GERARD TER (II) een luijtslager opde manier van Verburgh
0156 BRENUNCK, JOHANNES een fruijtagie van Breuningh
0157 METSU, GABRIEL een speelende juffrouw met een dansent hontje van Metzu
0158 LINSEN, JAN een lantschap sijnde een beelde dans van Jan Lins
0159 [ANONYMOUS] een Seringa en Pan
0160 [ANONYMOUS] een hout gesnede wapen van Pelgrom [these words crossed out, in the margin: wort gepretendeert toe te behoren aen den kinderen van Gerard Pelgrom, soon van Steph-s Pelgrom]
0161 GOOR, STEVEN JANSZ. VAN een lantschap van Steven van Goor boven de deur
0162 [ANONYMOUS] een stil water met schepen
0163 MOUCHERON, FREDERICK DE een lantschap van Moucheron
0164 [ANONYMOUS] een tempel of kerck
0165 GRAAT, BARENT een alamour spel van Barent Graet
0166 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een lantschap van Govert Jansz. Mijnher
0167[a] [ANONYMOUS] twee oude conterfeijtsels
0167[b] [ANONYMOUS] twee oude conterfeijtsels
0168[a] [ANONYMOUS] noch twee jonge conterfeijtsels, levensgrote
0168[b] [ANONYMOUS] noch twee jonge conterfeijtsels, levensgrote
0169 [ANONYMOUS] een keucken schilderij
0170 KONINCK, PHILIPS DE een lantschap van Philippus Coningh
0171 [ANONYMOUS] een Italiaens stuckje van drie beelden
0172 [ANONYMOUS] een out lantschap schilderij
0173 [JACOB ENAS, UNIDENTIFIED] een Moses vindingh van Jacob Enas
0174 BRUGGHEN, HENDRICK TER een slapende herderin en herder van Ter [crossed out] Brugge
0175 KONINCK, PHILIPS DE een singent vrouwtje met fioolspeelder van Phil. Coninck
0176 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. een vrouwtje te paart van Van Berchem
0177 BERCHEM, CLAES PIETERSZ. eenig koeijtjes van deselve [Van Berchem]
0178 [ANONYMOUS] een kleijn conterfeijtseltje
0179 KONINCK, PHILIPS DE een fluijtent meijsje met sanger van Phil. Coninck
0180 [ANONYMOUS] een dito [fluijtent] meijsje over de deur leggende
0181 PYNAS, JACOB SYMONSZ. een Jephta op de manier van Jacob Pijnas
0182 LIEVENS, JAN (I) een dito naeckte kindertjes op de manier van den oude Jan Lievensz.
0183 LIEVENS, JAN (I) een offerhande van Jan Lievense
0184 REMBRANDT VAN RIJN een Pallas [crossed out : en Gidion] van Rembrant van Rijn
0185 [ANONYMOUS] een beschuldinge Josephes door Potiphars huijsvrou
0186 LIEVENS, JAN (I) een bloedig rock van Joseph van Jan Lievensz.
0187 REMBRANDT VAN RIJN een tronij van Rembrant
0188 [ANONYMOUS] een koocke
0189 LASTMAN, PIETER een capitael stuck van Lastman met een opvarende engel
0190 SEGHERS, HERCULES een capitael stuck van Zegers
0191 LASTMAN, PIETER een dito [capitael stuck] morendoop van Lastman
0192 LEEMANS, ANTHONY een jagttuijgh van Leemans
0193 LIEVENS, JAN (I) een lantschapje van Lievensz.
0194[a] LASTMAN, PIETER twee copijtjes na Lastman sinde het een de morendoop ende 't ander een opvaerende engel
0194[b] LASTMAN, PIETER twee copijtjes na Lastman sinde het een de morendoop ende 't ander een opvaerende engel
0195 SEGHERS, HERCULES een lantschap op de manier van Hercules Zegers
0196 [ANONYMOUS] een out schilderijtje [crossed out : sijnde] daerin tobacq op een tafelbort geschildert
0197 REMBRANDT VAN RIJN een Juno van Rembrant van Rijn
0198 REMBRANDT VAN RIJN een Venus en Cupido van de selve [Rembrant van Rijn]
0199 REMBRANDT VAN RIJN een drie koningen opde manier van Rembrant
0200 [ANONYMOUS] een drij koningen sijnde authaer stuck
0201 LEEMANS, ANTHONY een jagtuijgh van Leemans
0202 [ANONYMOUS] een ecce homo levens groote
0203 [ANONYMOUS] een out lantschap
0204 LIEVENS, JAN (I) een groot doeck sijnde een schets van Lievens
0205 [ANONYMOUS] de coningh van Bohemen
0206 [ANONYMOUS] de coninginne van Bohemen
0207 [ANONYMOUS] een herderinne
0208 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel
0209 [ANONYMOUS] een geschildert wapen
0210[a] [ANONYMOUS] drie oude slegte stucken schilderijen
0210[b] [ANONYMOUS] drie oude slegte stucken schilderijen
0210[c] [ANONYMOUS] drie oude slegte stucken schilderijen
0211[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels
0211[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels
0212 [ANONYMOUS] een out conterfeijtsel
0213 [ANONYMOUS] een out school schilderij
0214[a] [ANONYMOUS] twee oude kleijne tronitjes
0214[b] [ANONYMOUS] twee oude kleijne tronitjes
0215 [ANONYMOUS] een stuckje van Apollo en Pan sijnde Italiaens
0216 [ANONYMOUS] een lantschapie
0217 [ANONYMOUS] een stuckje sijnde een naeckte vrouwe
0218 [ANONYMOUS] een stuckje sijnde een kerck
0219[a] [ANONYMOUS] twee dito [stuckies] sonder lijst sijnde taback rokers
0219[b] [ANONYMOUS] twee dito [stuckies] sonder lijst sijnde taback rokers
0220 [ANONYMOUS] een dito [stuckie] sijnde 't vrouwtie aen de put
0221 [ANONYMOUS] een dito [stuckie] slapertie