The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schaep, Geraard, heer van Cortenhoeff


printer-friendly view
Inventory #259
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1857, fol. 630-665
Date1666/08/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory, division of the estate
Family NameSchaep
Owner NameSchaep, Geraard, heer van Cortenhoeff
Owner Noteswidower of Maria Spiegel (1604-1661)
Life Dates1598/07/29 |d 1666/07/02
Marriage Date1622/12/06
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van all de imboedel meublen ende huysraden item ongemunt gout ende silver bevonden ten sterfhuys van wylen den heer Geraard Schaep heer van Cortenhoeff burgemeester en raad deser stadt ...Beschreven door my Nicolaas Kruys Nots. Publ. binnen Amsterdam residerende opt versoeck ende overstaen van de geinstitueerde erffgenamen. Postcript I (fol. 630): Op huijden hebben de heer Pieter Schaep over de staeck van Gerrit Schaep Pietersz. voor een vierde, nogh weghen Margarita Schaep Pieters oock voor een vierde, Item de heer Geurt van Beuningen wegen syn moeder voor een deerde en Sr. Jan van Dyck voor hemself ende wegen d'vaders kinderen en vordre descendenten van wylen Coenrat Mathysz. Burgh voor 2 derden, ... samen voor een vierde ende Dirck Boelisz. voor hem en weghen d'vorders descendenten en Celia Mathys voor [de] resterende vierde paert, mette anderen als erffgenamen van wylen de heer Gerard Schaep heer van Coertenhoeff, verdeelt in presentie van myn onderges. Not. Publ. ... de somme van tien duysent car. guldens in specie ... daervan een yder van hen syn portie genoten heeft. Actum in Amsterdam den 20e augusti 1666. Postscript II: Aldus geinventariseert op den 26 ende 27-en juli ende gesloten op den 5-en Augusti [1666] in presentie van Robbert Inens (?) ende Adriaen van [...]. Addition to inventory dated 25 August 1666 (fol. 623): Lyste ofte specificatie van den imboedel, meubelen ende huijsraden d'welcke by de respective erffgenamen van wijlen de heer van Cortinghouf za. bij accort ende scheijding sijn aengenomen ter somme nevens eder poste uytgedruckt te weten. Onder de staeck van den heer Gerard Schaep voor de heer Pieter Schaep [follow the items in INVNO 259 of Montias2 from LOT 0001 to Lot 0010]. Postscript: Welcke lyste ende voldoeningh by d'ondergetel. yder in syn stack opgenomen syn, verclaeren d'selve te approberen. Doch soo in desen eenigh misrekeningh ofte eenige poste qualick gest[...] bevonden werden tselve by d'sament. erffgenamen geremedieert ende vereffent te werden. Actum den 25 augustij 1666. Postscript (fol. 662): Compareerde voor my Mr. Petrus Schaep. In gevolge en uyt craghte van seeckere appointe[ment] verleent op de requeste van de heer Jacob van Neck Raet ende Commissaris van de Camer van Assurantie alhier ... hebbe [ick] Nic. Kruijs my metter getuijgen nagenoemt [opt aengeven] en versoeck van de gemelte heer van Neck getransporteert tot syn [Petrus Schaeps] huysingh alwaer ten overstaen van ons notaris ende getuijgen geopent syn twee kassen die wel ende nabehoren in groff lywaet en wasse cleden gepackt waren ... sonder alle suspicke van bedrogh ofte achterdencken ... bevonden is de nagemelte goederen [listed after LOT 0067 of INVNO 259].
CommentaryThe inventory entered here corresponds to the division of the estate on 25 August 1666, except for a few attributions which have been taken from the original unpriced inventory of 26, 27 July and 5 August 1665. Dr. Gerard Schaep, heer van Kortenhoef, was baptized in the O.K. on 20 July 1598. He died childless on 2 July 1666. He was the son of Simon Gerritsz. Schaep (1566-1646) and of Lijsbeth Mathijs Burgh (1566-1637). He was a member of the Amsterdam Vroedschap from 1624 to 1666 (burgomaster in 1637, 1641, 1644, 1648, 1652, 1657, 1658, 1662, 1664, and 1665). He married Maria Spiegel, born on 23 October 1604, on 6 December 1622. Maria Spiegel was the daughter of Laurens Jansz. Spiegel and of Neeltgen Isaacks Ouderogh (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 355-6). Marie Spiegel was the sister of Bregitta Spiegel, who married Willem Backer of R 7697. Geurt Dircksz. van Beuningen, cited in the INTRO, was the son of Dirck Jansz. van Beuningen and of Marie Jans Schrijver, widow of Pieter Thijsz., from whom he based his claim on a share of the inheritance from the Heer van Cortenhoef. Coenradt Matthijsz. Burgh (1568-1601), the uncle of Gerard Schaep, heer van Cortenhoef, was the brother of Celitge Matthijs Burgh who married Dirck Hendricksz. Boelens. Mr. Petrus Schaep is likely to be the son of Gerard Schaep Pietersz. (1599-1655), cited in the INTRO, and of Johanna de Visscher (1604-1676). He was born on 5 July 1635 and died on 23 December 1685. He was a member of the Vroedschap from 1666 to 1672.
NotaryN. Kruijs
Art Value2481 |d 2 stuivers
# of Items173
Montias1 #176
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery met bocken no.1 voor f 44:--:--
see details...
0002 [ANONYMOUS] een landschap no.4 f 21:--:--
see details...
0003 [ANONYMOUS] een teckeningh van Cristinus Quartus no.7 f 11:--:--
see details...
0004 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schildery daer Seuxis schildert no.13 f 62:--:--
see details...
0005 [ANONYMOUS] een Acteon no.30 f 18:--:--
see details...
0006 [ANONYMOUS] een cruijsing Cristy no.34 f 105:--:--
see details...
0007 [ANONYMOUS] 't wapen van de heer van Cortenhouff f 5:10:--
see details...
0008 [ANONYMOUS] een schildery met soldaten no.44 f 28:--:--
see details...
0009 [ANONYMOUS] 't wapen van d'overleden van steen mette vierndelen f 10:- 5:--
see details...
0010 [ANONYMOUS] de caert van de Beemster f 5:15:--
see details...
0011 [ANONYMOUS] [no.17] een schilderij van Judit en Tamar f 25:--:--
see details...
0012 [ANONYMOUS] [no.20] een boer sijn wijf slaende f 7:--:--
see details...
0013 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN [no.21] een dito [schildery ?] nae Uyttenbroeck f 7:15:--
see details...
0014 [ANONYMOUS] [no.35] een kemment vroutje f 2:15:--
see details...
0015[a] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
see details...
0015[b] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
see details...
0016 [ANONYMOUS] [no.3] een schildery van Hagar f 40:--:--
see details...
0017 [ANONYMOUS] [no.8 ] een print van Prince Maurits f 2:10:--
see details...
0018[a] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
see details...
0018[b] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
see details...
0019 [ANONYMOUS] [no.18] drie koningen f 9:--:--
see details...
0020 [ANONYMOUS] [no.26] een batalie f 14:--:--
see details...
0021 [ANONYMOUS] [no.41] grontcaert van Amsterdam f 20:--:--
see details...
0022 [ANONYMOUS] [no.42] oude caert van Amsterdam f 2: 6:--
see details...
0023 [ANONYMOUS] [no.43] 't wapen van den heer van Cortenhouff f 10: 5:--
see details...
0024 [ANONYMOUS] [no.46] een schildery daerin een papegaij f 6: 5:--
see details...
0025 [ANONYMOUS] [no.48] een kersnaght f 8: 5:--
see details...
0026 [ANONYMOUS] [no.28] een schildery daerin beesjes f 8:15:--
see details...
0027 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS [no.40] een stuck van Mr. Cornelus op de sael f 170:--:--
see details...
0028 [ANONYMOUS] [no.29] een schildery van Susanna f 10:10:--
see details...
0029[a] [ANONYMOUS] [no.32] twee landschapiens f 6:10:--
see details...
0029[b] [ANONYMOUS] [no.32] twee landschapiens f 6:10:--
see details...
0030 [ANONYMOUS] [no.51] een Christoffel f 5:15:--
see details...
0031[a] [ANONYMOUS] [no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
see details...
0031[b] [ANONYMOUS] [no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
see details...
0032[a] [ANONYMOUS] [no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
see details...
0032[b] [ANONYMOUS] [no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
see details...
0033[a] [ANONYMOUS] [no.22] nogh twee met fruyten f 4: 5:--
see details...
0033[b] [ANONYMOUS] [no.22] noch twee met fruyten f 4: 5:--
see details...
0034[a] [ANONYMOUS] [no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
see details...
0034[b] [ANONYMOUS] [no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
see details...
0035 [ANONYMOUS] een met soldaten no. 24 f 12:--:--
see details...
0036 [ANONYMOUS] [no.25] een met beesten f 5:--:--
see details...
0037 [ANONYMOUS] [no.2] een dito [schildery ?) daerin de hooftdeugden f 124:--:--
see details...
0038 [ANONYMOUS] [no.27] een met beesiens f 22:10:--
see details...
0039 [ANONYMOUS] [no.33] een Lasarus op copper f 130:--:--
see details...
0040[a] [ANONYMOUS] 2 pleijster beeltjens
see details...
0040[b] [ANONYMOUS] 2 pleijster beeltjens
see details...
0041 GOSSAERT, JAN (MABUSE) [no.36] een van Mabuse
see details...
0042 [ANONYMOUS] [no.39] een blompoth f 3: 5:--
see details...
0043 [ANONYMOUS] [no.47] een ovael f 6:10:--
see details...
0044[a] [ANONYMOUS] twee albaste beelden f 22:10:--
see details...
0044[b] [ANONYMOUS] twee albaste beelden f 22:10:--
see details...
0045 [ANONYMOUS] een kaert van nieu Nederlandt f 1:11:--
see details...
0046 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) [no.12] een samaritaens vrouw
see details...
0047 [ANONYMOUS] [no.19] een hoendercauw f 9:--:--
see details...
0048 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) [no.10] een schildery van Lange Pier f 400:--:--
see details...
0049 LEYDEN, LUCAS VAN [no.11] een Maria met haer kindt f 30:--:--
see details...
0050 [ANONYMOUS] [no.31] een Diana f 75:--:--
see details...
0051 [ANONYMOUS] [no.38] een van heydenen f 6:10:--
see details...
0052 [ANONYMOUS] [no.49] een taeffreeltien f 8:--:--
see details...
0053 [ANONYMOUS] [no.50] een landschap f 4: 5:--
see details...
0054[a] [ANONYMOUS] [no.14] twee graeutiens f 38:--:--
see details...
0054[b] [ANONYMOUS] [no.14] twee graeutiens f 38:--:--
see details...
0055 [ANONYMOUS] [no.15] de segeningh Isaacx f 145:--:--
see details...
0056[a] [ANONYMOUS] twee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
see details...
0056[b] [ANONYMOUS] twee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
see details...
0057[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
see details...
0057[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
see details...
0058 [ANONYMOUS] contrefeijtzel van Oxenstern f 5: 5:--
see details...
0059[a] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
see details...
0059[b] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
see details...
0060[a] RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN twee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
see details...
0060[b] RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN twee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
see details...
0061 LIEVENS, JAN (I) een contrefeijtzel van de heer van Cortenhoeff door Jan Lievessz. f 126:--:--
see details...
0062[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
see details...
0062[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
see details...
0063 LIEVENS, JAN ANDREAS een pom[on]a met een vergulde lyst door de jonge Jan Lieves f 30:--:--
see details...
0064 [ANONYMOUS] een schildery van moeij Elisabet Schaeps f 20:--:--
see details...
0065[a] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
see details...
0065[b] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
see details...
0065[c] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
see details...
0065[d] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
see details...
0065[e] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
see details...
0066 [ANONYMOUS] de marmere statue van den overleden f 135:--:--
see details...
0068 [ANONYMOUS] een koper plaetie daerop geschildert twee schilderijties
see details...
0069 [ANONYMOUS] vier cleijn schilderijties op een hout geschildert met waterverff
see details...
0070 [ANONYMOUS] een pampiertie met acht gedroochde visschies
see details...
0071 [ANONYMOUS] een houte vogel sonder kop
see details...
0072 [ANONYMOUS] een langwerpigh vergult boeck met 't geschrift Antiqua Urbis Splendor
see details...
0073 [ANONYMOUS] een groote print van Ferdinandus d'derde
see details...
0074[a] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[b] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[c] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[d] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[e] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[f] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[g] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0074[h] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
see details...
0075 [ANONYMOUS] een en dartigh prenten van verscheyde santeijnen tot Romen
see details...
0076 [ANONYMOUS] ses en twintigh printen van preseijsen so binnen als buijten Romen
see details...
0077 [ANONYMOUS] verscheijde printen van Romen beginnende van no.1 tot 130 toe
see details...
0078 [REECIO UNIDENTIFIED] vertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
see details...
0079 [ANONYMOUS] vertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
see details...
0080 [JACOMO BARROSSES, UNIDENTIFIED] verscheyde printen van arrigh[te] no.1 tot 46 door Jacomo Barrosses
see details...
0081[a] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
see details...
0081[b] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
see details...
0081[c] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
see details...
0081[d] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
see details...
0082 [ANONYMOUS] een en twintigh do. [printen] van verscheijde soorten
see details...
0083[a] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0083[b] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0083[c] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0083[d] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0083[e] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0083[f] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
see details...
0084[a] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[b] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[c] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[d] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[e] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[f] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[g] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[h] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[i] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[j] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0084[k] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
see details...
0085[a] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[b] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[c] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[d] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[e] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[f] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[g] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[h] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[i] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[j] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[k] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0085[l] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
see details...
0086[a] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[b] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[c] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[d] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[e] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[f] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[g] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0086[h] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
see details...
0087 [ANONYMOUS] een print van verscheyde pausen van Romen
see details...
0088 [JACOMO BAROSSIO, UNIDENTIFIED] vier en dartigh printen van arrig[te] van Jacomo Barossio
see details...
0089 [ANONYMOUS] dartigh printen van Anthonio la Bacco
see details...
0090 [ANONYMOUS] een print boeck van Domenico Fontana
see details...
0091 [ANONYMOUS] een en twintigh printen van eenige gebouwen
see details...
0092 [ROECIN, UNIDENTIFIED] seven vellen zijnde printen op vier vellen van Roecin(?)
see details...
0093[a] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[b] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[c] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[d] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[e] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[f] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[g] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[h] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[i] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[j] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[k] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[l] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[m] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[n] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[o] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[p] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[q] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0093[r] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
see details...
0094 [ANONYMOUS] seven en veertigh printen van verscheijde [...]
see details...
0095 [ANONYMOUS] drei boeckjens vergult met wapenen
see details...