The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Martsz., Elbert


printer-friendly view
Inventory #273
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number567 fol. 84 and foll.
Date1620/11/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameMartsz.
Owner NameMartsz., Elbert
OccupationMerchant (largescale) |a Wine, brandy
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventoris ende specificatie van allen den huijsraet ende meubelen by Elbert Martsz. wijncooper z. metter doodt deser werelt ontruijmt. Postscript: Aldus geinventariseert in Amsterdam ten huyse van de voors. Albert Maertsz. den 28 novembris 1620.Insert: Also z. Elbert Maertsz. zyne clederen linnen wollen aen zijn jongst zoon heeft gelegateert...
CommentaryOn Elbert Martsz., wine dealer, see the TEXT of R 569 of Montias1. Many of the paintings in this inventory were sold at auction by the Orphan Chamber on 12 May 1620 (see INVNO 2730).
NotaryL. Lamberti
# of Items51
Montias1 #190
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 ISAACKSZ., PIETER FRANS een stuck perspectieff gedaen by den Ouden de Vries waerin Pieter Isaacx de beelden gedaen heeft
0002 BARENDSZ., DIRCK een stuck van Jupiter gedaen by Dirck Barentsz.
0004 BADENS, FRANCESCO een geboorte by Badens
0005 BADENS, FRANCESCO een Johannes doopsel mede by Badens
0006 FRANCKEN, FRANS (II) een strijt van Hercules gedaen by Franck
0007 [JAN HEBEL, UNIDENTIFIED] een Anthonis temtatie gedaen by zal. Jan Hebel
0008[a] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Albert Martsz. met sijn eerste huysvrouw
0008[b] [ANONYMOUS] de contrefeijtsels van Albert Martsz. met sijn eerste huysvrouw
0009[a] ALBERTSZ., JAN twee tronien gedaen by Jan Albertsz.
0009[b] ALBERTSZ., JAN twee tronien gedaen by Jan Albertsz.
0010 GOLTZIUS, HENDRICK een Bacchus gedaen mette pen by Goltzius
0011 [ANONYMOUS] een kaert van Nederlanden
0012 [ANONYMOUS] een albasteren Marienbeeltscasgen boven de kevy die Trijntgen Velings toecomt
0013[a] [ANONYMOUS] twe ronde conterfeijtsels van Albert Martsz. met sijn leste huysvrou
0013[b] [ANONYMOUS] twe ronde conterfeijtsels van Albert Martsz. met sijn leste huysvrou
0014[a] [ANONYMOUS] twee stucken schildery zijnde een winter ende somer met vergulde lysten
0014[b] [ANONYMOUS] twee stucken schildery zijnde een winter ende somer met vergulde lysten
0015 [ANONYMOUS] een stuck schildery van de destructie van Troyen
0016 ALBERTSZ., JAN een stuck schildery van Susanna gedaen by Jan Albertsz.
0017 CONGNET, GILLIS een Mars en Venus gedaen by Guinget
0018 ALBERTSZ., JAN een naecte vrou by Jan Albertsz.
0019 ISAACKSZ., PIETER FRANS de bruyloft Canae Galilee gedaen by Pieter Isaacx.
0020 VROOM, HENDRICK een stuck voor den schoorsteen met schepen gedaen by Vroom tot Haerlem
0021 [ANONYMOUS] een stuck schilderij zijnde een bancket gedaen [left blank]
0022 ALBERTSZ., JAN een stuck van Venus en Mercurus by Jan Albertsz.
0023[a] ALBERTSZ., JAN drye troniens by Jan Albertsz.
0023[b] ALBERTSZ., JAN drye troniens by Jan Albertsz.
0023[c] ALBERTSZ., JAN drye troniens by Jan Albertsz.
0024 BADENS, FRANCESCO een Bacchus en Ceres gedaen by Badens
0025 ALBERTSZ., JAN een engelse groet gedaen by Jan voors. [Albertsz.]
0026 [ANONYMOUS] 1 conterfeijtsel van Albert Martsz.
0027 [JAN HEBEL, UNIDENTIFIED] een nacht van Marcus Aurelius gedaen van Jan Hebel
0028 [ANONYMOUS] 1 manstronye
0029 [ANONYMOUS] 1 schilderij van Paris gedaen bij [left blank]
0030 [ANONYMOUS] 1 schilderij van bestevaer ende bestemoer
0031[a] [ANONYMOUS] 2 Romeijnse tronien peet Trijn geleent (in een grote eecken kas)
0031[b] [ANONYMOUS] 2 Romeijnse tronien peet Trijn geleent (in een grote eecken kas)
0032 [JAN HEBEL, UNIDENTIFIED] een ruijnschiderij gedaen by Jan Hebel
0033 [ANONYMOUS] een vrouwetronie
0034 [ANONYMOUS] een pampere bortgen van de Tien Geboden
0035[a] [ANONYMOUS] 2 manstronien-schilderij
0035[b] [ANONYMOUS] 2 manstronien-schilderij
0036 [ANONYMOUS] 1 pampere caert van Nederlant
0037 ALBERTSZ., JAN een schildery zynde een nachtwaecke van de herders by Jan Albertsz. gedaen
0038 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Marten [crossed out: de conterfeijtsels van Marten ende Trijntgen]
0039 [ANONYMOUS] de strijt van Hercules in't cleijn
0040 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Jan Hebel
0041 [ANONYMOUS] een bort van Susanna met een vergulde lijst
0042[a] [ANONYMOUS] twe tronyen
0042[b] [ANONYMOUS] twe tronyen
0043 [ANONYMOUS] een schilderij van Plutos hol
0044 [ANONYMOUS] een schilderij van Mars ende Venus
0045 [ANONYMOUS] een halfnaecte Magdaleen
0046 [ANONYMOUS] een Thien Gebode
0047 VOS, MARTEN DE een schilderij van Baal gedaen by Maerten de Vos
0048 [ANONYMOUS] 1 silvere plaet in een swarte ebbe lijst met een geschilderde custodie zijnde een crusifix
0049 [ANONYMOUS] 1 silvere glijcke plaet zijnde een ecce homo in een ebben lijst met een schilderde custodie
0050[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens 1 somertgen ende wintertgen langwerpend
0050[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens 1 somertgen ende wintertgen langwerpend
0051[a] [ANONYMOUS] 3 ronde schilderijtgens
0051[b] [ANONYMOUS] 3 ronde schilderijtgens
0051[c] [ANONYMOUS] 3 ronde schilderijtgens
0052 [ANONYMOUS] een groote silver plaet van de begraeffenis Christi met een ebbe lijst
0053 [ANONYMOUS] een cleijn silvere plaet Marien Magdaleentgen met een ront ebben lijsgen
0054[a] [ANONYMOUS] 3 gesneden copere plaetgens
0054[b] [ANONYMOUS] 3 gesneden copere plaetgens
0054[c] [ANONYMOUS] 3 gesneden copere plaetgens
0055 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een avontmael na Heemskerck
0056 BLOEMAERT, ABRAHAM een diluvie na Blommert