The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Bosmans, Margarietha


printer-friendly view
Inventory #539
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 197, film 922
Date1613/01/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBosmans
Owner NameBosmans, Margarietha
Owner Noteswidow of Jan Nicquet
Life Dates? |d 1612/11/24 |n Bosmans; 1539 |d 1612/11/27 |n Nicquet
OccupationRetail merchant |a Book dealer
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris vande naegelaten goederen ende meublen bevonden inden sterffhuijse van wijlen Juffr[ouw] Margarietha Bosmans sal. ged. weduwe wijlen Jan Nicquet bij haer metter doot ontruijmt ende naegelaten, getaxeert ende gepriseert bij de persoonen naegenoemt . Dese naervolgende goederen sijn getaxeert bij Maritge Andries ende Barbara Jacobs gesworen wtdraechsters met assistentie van Baerent Jansz. die hem op soodaenige waeren als daermede handelaer seer wel verstaet. Postscript: Aldus getaxeert, geinventariseert ende beschreven ter requisitie ende versoecke vande kinderen ende erffgenamen van wijlen Juffr. Margarietha Bosmans weduwe wijlen Jan Nicquet, ten overstaen van eenige vande voors. erffgenamen opten xiiiie , xve, ende xixe Decembris xvi C twaelff mitsgaders opten achtsten ende xix januarij xvi C ende derthien ter presentie van Jeuriaen Corvin clercq van van (sic) mij Jan Fransz. Bruijningh openbaer notaris tot Amstelredamme residerende, .... , als getuijge hierover gestaen, sijnde alles int Register van mij notaris voorn. pertinentlijck geregistreert, omme ten behoeve vanden genen daeraen gelegen sijnde te maecken ende te leveren Acte in forma.
CommentaryJan Nicquet I was born in Antwerp in 1539. He was a rich merchant from Antwerp, first noted in Amsterdam on 19 December 1593, when, together with his wife Margrieta Bosmans (or Boschmans), he passed his testament (Maandblad Amstelodamum 66(1979), p. 3). He was engaged in trade with Venice and London (Bok, Art Lovers and Their Paintings in Dawn of the Golden Age, Exhib. Cat., Rijksmuseum, 1993-1994, p. 158). Their son Jean Nicquet II was also a merchant, at one time factor for merchants in Venice, living on the corner of the Doelenstraet in den Ackerman. He married Constantia de Haze, the daughter of Hendrick de Haze and of Clara Coymans. After De Haze's death, she remarried with Albert Schuyt of R 28923. Jean Nicquet I's collection was singled out for praise by Karel van Mander, who mentioned a painting by Jacopo Bassano, a landscape by Gillis van Conincxloo with staffage by Marten van Cleef, a decapitation of Jacob by Jan Gossaert in grisaille, and a banquet of the gods by Joachim Wtewael, on copper, dated 1602. His portrait was engraved by Goltzius in 1595 (ibid). The daughter of Jean Nicquet I and Margaretha Bosman, named Margaretha Nicquet, married Gerrit Reynst I (before 1590). Reynst became governor general of the Netherlands East Indies in 1613 and died in Jakarta in 1615. After the death of Jean Nicquet II, Constantia de Haze (Haes) remarried with Albert Schuyt (of R on 8 November 1606 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 1017). Anna Schuyt, the daughter of Elbert Schuyt's first marriage with Anna Bernard, married Gerrit Reynst II, the son of Gerrit Reynst I. The couple was linked by marriage to Bartholomeus Moor and to many other prominent families. Note that Margaret Bosman continued to operate her husband's business affairs after his death (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, p. 309). Baerent Jansz., who appraised some of the goods, was probably the porcelain dealer of that name, sometimes called Barent Jansz. Porceleijn.
NotaryJan F. Bruijningh
AppraiserJan Bassee and Cornelis van der Voorde
Total Value9695 |d 18 stuivers
Art Value2358 |d 10 stuivers
# of Items103
Montias1 #445
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee hangende bortgens op vijf en twintich stuyvers t' stuck f 2:10:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee hangende bortgens op vijf en twintich stuyvers t' stuck f 2:10:--
0002[a] [ANONYMOUS] twee pyramide van toutsteen op acht gulden t stuck f 16:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] twee pyramide van toutsteen op acht gulden t stuck f 16:--:--
0003 [ANONYMOUS] een statue van cooper Venus ende Cupido op vijftich stuivers f 2:10:--
0004 [ANONYMOUS] een marbre figure op vijftich stuijvers f 2:10:--
0005 [ANONYMOUS] noch een copere figure op een viercant voet op twee guldens f 2:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee copere fugurkens op ronde voeten 't stuck een daelder f 3:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] twee copere fugurkens op ronde voeten 't stuck een daelder f 3:--:--
0007 [ANONYMOUS] sesse marbre ballen op een daelder 't stuck f 9:--:--
0008 [ANONYMOUS] een steenen geeck op vier gulden f 4:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0009[c] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0010 [ANONYMOUS] een oost indische copere schilderijken op een daeler f 1:10:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderije no.1 wesende die geboorte Christj vier ponden vlaems f 24:--:--
0012 MANDER, KAREL VAN (I) een stuck van Carel van Manderen no.2 op twintich guldens f 20:--:--
0013 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een stuck van Govert Janssen wesende een lantschap no. 3 dertich guldens f 30:--:--
0014 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) noch een van ditto Govert Janssen no.4 wesende een lantschap op twaelff guldens f 12:--:--
0015 BARENDSZ., DIRCK noch een winter van Derick Baerentsz. no. 5 dese op sesse guldens f 6:--:--
0016 BARENDSZ., DIRCK noch die Reguliers poorte van Derick Barentsz. no. 6 op vier guldens f 4:--:--
0017 [ANONYMOUS] noch een stuck vande onthooffdinge Petri wit ende swart no. 7 op hondert [crossed out: ende twintich guldens] 100 :--:--
0018 VRIES, DIRCK DE noch een stuck no.8 een Italiaensche keucken van Dirrick de Vriese op sesse L [vlaemse ponden] f 36:--:--
0019 SOMEREN, BARENT VAN noch een stuck no. 9 van Loth van Barent van Someren op sestien guldens f 16:--:--
0020 CLEVE, HENDRICK VAN (III) noch een stuck no. 10 van de stadt van Naples van Rigo van Cleeff op twintigh guldens f 20:--:--
0021 [ANONYMOUS] no. 11 een bootschap Maria op vijftien guldens f 15:--:--
0022 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een landtschap van Govert Jansz. no. 12 op thien guldens f 10:--:--
0023 BROECK, CRISPIAEN VAN DEN een stuck van Venus ende Adonis van Crispiaen van den Broeck no. 13 op tsestich guldens f 60:--:--
0024 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) noch lantschap van Govert Jansz. no. 14 op acht guldens f 8:--:--
0025 [ANONYMOUS] een oudt lantschapken op pampier gedaen no. 15 op vier guldens f 4:--:--
0026 CONINCXLOO, GILLIS VAN no.16 een groot lantschap van Conincxloo op vier hondert guldens f 400:--:--
0027 WTEWAEL, JOACHIM noch een keucken van Jochem Wttewael no. 17 op 200 guldens f 200:--:--
0028 VRIES, DIRCK DE no. 18 een landtschap van Derrick de Vriese achtentwintich guldens f 28:--:--
0029 BOSCH, HIERONYMUS een copij van Jeronimus van Bosch op sesse ponden f 36:--:--
0030 WTEWAEL, JOACHIM no. 20 een charitas van Jochem Wttewael op vijffenseventich guldens f 75:--:--
0031 MANDER, KAREL VAN (I) noch een stuck van Carel van Manderen wesende Pauli bekeringe no. 21 op vijffentwintich guldens f 25:--:--
0032 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) no. 22 een landtschap van Govert Jansz. op twaelff guldens f 12:--:--
0033 VRIES, DIRCK DE no. 23 een marckt van Dirrick de Vries op vijftich guldens f 50:--:--
0034 MANDER, KAREL VAN (I) no. 24 een winterken van Carel van Manderen op twaelff guldens f 12:--:--
0035 MANDER, KAREL VAN (I) noch no. 25 van detto van Manderen op veertich guldens f 40:--:--
0036 [ANONYMOUS] no. 26 een Magdalena op sesse ponden vl[aem]s f 36:--:--
0037 MYTENS, AERT no. 27 een Cleopatra naer Aert Mijtens op vier en twintich guldens f 24:--:--
0038 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) no. 28 een lantschap van Govert Jansz. op thien guldens f 10:--:--
0039 FRANCKEN, FRANS (II) no. 29 een stuck vande jonge [jonge added over the line] Francken wesende een seetriumph op vierenvijftich guldens f 54:--:--
0040 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) no. 30 een lantschap van Govert Jansz. op dertich guldens f 30:--:--
0041 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) no. 31 een lantschap van ditto Govert Jansz. op veerthien guldens f 14:--:--
0042[a] FLORIS, FRANS (I) no. 32 twee tronien naer Frans Floris tsaemen op achtien guldens f 18:--:--
0042[b] FLORIS, FRANS (I) no. 32 twee tronien naer Frans Floris tsaemen op achtien guldens f 18:--:--
0043 SOMEREN, BARENT VAN no. 33 een Marienbeelt van Barent van Someren op twintich guldens f 20:--:--
0044 MANDER, KAREL VAN (I) no. 34 een stuck lantschap van Carel van Manderen op twaelff guldens f 12:--:--
0045 GREBBER, FRANS PIETERSZ. no. 35 een fruytagie van Frans Pietersz. op dertich guldens f. 30:--:--
0046 [ANONYMOUS] no. 36 een Job op sesse ponden vlaems f 36:--:--
0047 [ANONYMOUS] no. 37 een visschmarckt op vijfftich guldens f 50:--:--
0048 [ANONYMOUS] no. 38 een waepen van Engellant op een gulden f 1:--:--
0049 [ANONYMOUS] no. 39 een lantschap op acht guldens f 8:--:--
0050 LASTMAN, PIETER no. 40 een Franciscus van Lesmans op thien guldens f 10:--:--
0051 PYNAS, JAN SYMONSZ. no. 41 een kindeken van Pijnas op acht guldens f 8:--:--
0052 [ANONYMOUS] no. 42 een lantschapken van een out meester op achtien guldens f 18:--:--
0053 VROOM, HENDRICK een stuck van Vroom no. 43 op twintich guldens f 20:--:--
0054 CLEVE, CORNELIS VAN DER BEKE VAN (SOTTE CLEEF) no. 44 een Lotgen van Cleeff op veerthien guldens f 14:--:--
0055 [ANONYMOUS] no.45 de coninck van Schotlant op vier guldens f 4:--:--
0056 [ANONYMOUS] no. 46 een troignie van Erasmus op thien guldens f 10:--:--
0057 [ANONYMOUS] no. 47 een troignie op drie guldens f 3:--:--
0058 [ANONYMOUS] no. 48 een lantschapken op vijftien guldens f 15:--:--
0059 [LODEWIJCK REM, UNIDENTIFIED] no. 49 een winterken van Lodewijck Rem op sesse guldens f 6:--:--
0060 [ANONYMOUS] no. 50 een stuck wit en swart op vier guldens f 4:--:--
0061 [SEVERIJN, UNIDENTIFIED] no. 51 een maeneschijnken van Severijn op acht guldens f 8:--:--
0062 [ANONYMOUS] no. 52 een oude troignie op sesse guldens f 6:--:--
0063 [ANONYMOUS] no. 53 een Marien beelt op twintich guldens f 20:--:--
0064 [ANONYMOUS] no. 54 een oude troignie op thien guldens f 10:--:--
0065 [ANONYMOUS] no. 55 een Salvator op thien guldens f 10:--:--
0066 KEY, WILLEM no. 56 een contrefeijtsel van Willem Key op thien guldens f 10:--:--
0067 [ANONYMOUS] no. 57 een stuck van eenige Apostolen op vijftien guldens f 15:--:--
0068 BARENDSZ., DIRCK no. 58 een stuck wit en swart naer Derick Barentsz. op twaelff guldens f 12:--:--
0069[a] [ANONYMOUS] no. 59 twee tronien op sesse guldens f 6:--:--
0069[b] [ANONYMOUS] no. 59 twee tronien op sesse guldens f 6:--:--
0070 [ANONYMOUS] no. 60 de hoop, lieffde ende 't geloove op twaelff guldens f 12:--:--
0071 WTEWAEL, JOACHIM een ovaeltgen van Jochem Wttewael synde Mars ende Venus op vijffentwintich guldens f 25:--:--
0072 HOEFNAGEL, GEORG een verlichterij van Hoeffnaegel op vijftien guldens f 15:--:--
0073 BOL, HANS een verlichterij van Boels op acht guldens f 8:--:--
0074[a] BOL, HANS die vier getijden van Boels meede verlichterije tsaemen op tsestich guldens f 60:--:--
0074[b] BOL, HANS die vier getijden van Boels meede verlichterije tsaemen op tsestich guldens f 60:--:--
0074[c] BOL, HANS die vier getijden van Boels meede verlichterije tsaemen op tsestich guldens f 60:--:--
0074[d] BOL, HANS die vier getijden van Boels meede verlichterije tsaemen op tsestich guldens f 60:--:--
0075 CAMPANA, PEDRO (PIETER KEMPENAER) een boeckxken mette pen geschreven van Kempenaer op twaelff guldens f 12:--:--
0076 [ANONYMOUS] noch vijffhondert ende vijfftich stucks ongebonden printen op tachtentich guldens f 80:--:--
0077 [ANONYMOUS] een boeck met figuren vande affcompste vant huijs van Sosterwijck op tweeentseventich guldens f 72:--:--
0078 [ANONYMOUS] noch een boeck met printen no.1 op dertich guldens f 30:--:--
0079 [ANONYMOUS] noch een boeck met printen no. 2 op vir ponden vlaems f 24:--:--
0080 [ANONYMOUS] noch een ditto [boeck met printen] no. 3 op twintich guldens f 20:--:--
0081 [ANONYMOUS] noch een ditto [boeck met printen] no. 4 op acht guldens f 8:--:--
0082 [ANONYMOUS] noch een boeck met printen no. 5 op acht guldens f 8:--:--
0083 [ANONYMOUS] noch een ditto [boeck met printen] no. 6 op vijff guldens f 5:--:--
0084 [ANONYMOUS] noch een boeck no. 7 op seven guldens f 7:--:--
0085 [ANONYMOUS] no.8 noch een boeck met printen [crossed out: van Ortelius] van antiquiteijten van Romen thien ponden f 60:--:--
0086 ORTELIUS, ABRAHAM een caertboeck van Ortelius op vier entwintich guldens f 24:--:--
0087 [ANONYMOUS] een boeck met hout printen op drije guldens f 3:--:--
0088 [ANONYMOUS] noch een rondeken van Judith oop dertich stuivers f 1:10:--
0089 BOL, HANS noch een schilderije, wesende een lantschap van Boeles in een spiegelcasse op drije guldens f 3:--:--
0090 [ANONYMOUS] noch een vrouwe troniken op een gulden f 1:--:--
0091 [ANONYMOUS] noch een Marienbeeltgen verlichterije op drije guldens f 3:--:--
0092 [ANONYMOUS] noch een gesneden casse met een kersnachtken verlichterije daerinne tsamen op vier ponden vlaems f 24:--:--