The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Grootenhuys, Arent ten


printer-friendly view
Inventory #540
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number645 film nr. 4954
Date1616/10/08
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameGrootenhuys
Owner NameGrootenhuys, Arent ten
Life Dates1570 |d 1615/02/09
Marriage Date1590/09/22
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceIn de Warmoestraet in Amsterdam
IntroductionInventaris van de meubelen, huysraet, schilderijen, silver ende vergult werck bevonden int sterffhuys van wijlen Arent ten Grootenhuys ...ende van Barbara Jacobs ende Reymerich Thyssen gesworen uijtdraegsters mitsgaders een schilder ende goutsmit ... volgende hare verclaringe getauxeert ende gepriseert, syn ten prysen gelijck hiernaer volcht ende gestelt is. Postscript: Aldus geinventariseert ende beschreven ter requisitie ende versoeck van Abraham Gonaert van de Graeff als man ende voogt van Margrieta ten Grootenhuys ende Brechgen ten Grootenhuys mitsgaders ten overstaen ende int bijwesen vande Eerbare Catharina ten Grootenhuys weduwe van wijlen Jan Hendricksz. Oetgen ende seigneur Jan Jansz. Carel d'jonge respective oom ende moeye van Brechgen ten Grootenhuys als van Jan ende Willem ten Grootenhuys alle kinderen ende erffgenamen van de voors. Arent ten Grootenhuys bij miijn Sybrant Cornelisz. openbaer Notaris ... Actum ... den vierden vyffden sesten sevenden achten Octobris anno 1616.
CommentaryArent ten Grootenhuys, Heer van den Bosch, was born in 1570 and was buried on 9 February 1615. He was a merchant in the Warmoesstraet in den witten Eenhoorn. He was one of the founders of the V.O.C. and a director of the company in 1602. He invested 12,000 f. in the first subscription for V.O.C. shares (Van Dillen, Het oudste aandeelhoudersregister, p. 117). He was one of the 17 prominent merchants who tried to found a company in 1608 to exploit Northern (White Sea) territories. At his death, he left a fortune of 256,500 f. He was betrothed in Amsterdam on 22 September 1590 with Maria Willemsdr. van Heemskerck, daughter of Jan Reyersz. and of Margriet Engbrechts Ramp. He bought several separate lots in the Haarlem lottery of 1606 (GAA, 30/12 and 30/13 F238 etc.) His daughter Brechtgen, living in his house, bought lots for 1 f. 16 st., as did his other daughters Margriet and Rebecca. His daughter Trijn or Catherijna married Jan Fransz. Pompemacker, alias Jan Hendricksz. Oetgens on 30 September 1590. Another daughter named Anna married Jan Jansz. Carel de jonge (cited in the INTRO above, the son of Jan Jansz. Carel de oude of R 28890) on 18 December 1590. From the INTRO, it emerges that his daughter Margriete was married to Abraham Gonaert van de Graeff. When she married after the death of her father, Caspar Coymans (I) (of R 31693), her guardian, was reprimanded by the Kerckeraad for allowing dancing at her wedding (see R 31693). Arent was the brother of Jan ten Grootenhuys I (1573-1643), merchant in the Bethaniestraat and alderman in 1602. Arent's nephew Jan Jansz. ten Grootenhuys was captain of the Burgerij in 1616, curator of the Illustre School at its founding in 1632. He was taxed on the basis of an assessment of 100,000 f. in 1631. He married Anna de l'Hommel in 1605, Anna de Vogelaer, daughter of Marcus de Vogelaer (R 23422 of Montias2) in 1613, and Geertruyd van Dronckelaer in 1615 (Elias, Vroedschap, pp[. 103, 276-8).
NotarySybrant Cornelisz.
AppraiserBarbara Jacobs, Reynierich Thyssen, and Cornelis van de Voorde (Voort), painter
Total Value7294 |d 5 stuivers
Art Value848 |d 14 stuivers
# of Items38
Montias1 #446
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderijgen wesende een ovael f 6:--:--
0002 [ANONYMOUS] een caert [ende capstock] f 2:--:--
0003 [ANONYMOUS] een alabastert stuckgen f 30:--:--
0004 [ANONYMOUS] een caert van de Nederlanden f 8:--:--
0005 [ANONYMOUS] een geschreven bortgen f 1:10:--
0006[a] [ANONYMOUS] drye pascaerten f 48:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] drye pascaerten f 48:--:--
0006[c] [ANONYMOUS] drye pascaerten f 48:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] twee tronien van een keyser ende keyserinne f 4:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] twee tronien van een keyser ende keyserinne f 4:--:--
0008 [ANONYMOUS] een stuck schilderye f 36:--:--
0009 [ANONYMOUS] een stuck van de schare in de woestijne f 30:--:--
0010 [ANONYMOUS] een stuck schilderye bij de cas op de beste camer f 20:--:--
0011 [ANONYMOUS] een stuck schilderye besyde de schou f 24:--:--
0012 [ANONYMOUS] een kleyn stuckgen schilderye aen d' andere sijde van de schoorsteen f 6:--:--
0013 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een conterfeytsel van Mr. Cornelis f 10:--:--
0014 VRIES, HANS VREDEMAN DE een perspective tempel van Vriese f 132 :--:--
0015 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Maytgen Hudden f 18:--:--
0016 [ANONYMOUS] een schilderye van naecte naiaden in een noteboomen lijste f 36:--:--
0017 GOLTZIUS, HENDRICK een stuck schilderye van Goltius van Joseph ende Maria f 100:--:--
0018 [ANONYMOUS] een stuck schilderye van Darius maeltyt f 40:--:--
0019[a] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels int lange van grootvader ende grootmoeder f 60:--:--
0019[b] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels int lange van grootvader ende grootmoeder f 60:--:--
0020 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een stuck schilderye van een doop Joannis voorde schou inde achtercamer van Mr. Cornelis van Haarlem f 180:--:--
0021 [ANONYMOUS] een schip by de schou met een galeye f 42:--:--
0022 [ANONYMOUS] een lantschap aen de ander syde van de schou f 5:--:--
0023 [ANONYMOUS] een stuck boven de deure van de camer f 7:--:--
0024 [ANONYMOUS] een stuck by de cleyne horlogetgen f 12:--:--
0025 BRUEGEL, PIETER (I) een boerekermis van Breugel f 9:--:--
0026[a] [ANONYMOUS] twee stuckgens schildery vande kersnacht f 36:--:--
0026[b] [ANONYMOUS] twee stuckgens schildery vande kersnacht f 36:--:--
0027[a] [ANONYMOUS] twee stuckgens van de Samaritaen f 18:--:--
0027[b] [ANONYMOUS] twee stuckgens van de Samaritaen f 18:--:--
0028[a] [ANONYMOUS] drye ronde conterfeytsels f 24:--:--
0028[b] [ANONYMOUS] drye ronde conterfeytsels f 24:--:--
0028[c] [ANONYMOUS] drye ronde conterfeytsels f 24:--:--
0029 [ANONYMOUS] een geschreven caertgen f 1:04:--
0030 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van Pieter oom Kies f 3:--:--