The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Oelenburch (Uylenburgh), Hendrick van


printer-friendly view
Inventory #1180
Call NumberNA 661, fol. 131vo, 132
Date1627/03/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeGoods pledged as collateral to Jan van den Wouwer who had constituted himself surety for a loan of 500 francken florien at 42 grooten.
Family NameOelenbuch (Uylenburgh)
Owner NameOelenburch (Uylenburgh), Hendrick van
Owner NotesGoods pledged to Jan van den Wouwer as guarantee for a loan
Life Datesc. 1585 |d 1661/03/22
OccupationRetail Merchant |a Art Dealer
ResidenceAmsterdam
ReligionMennonite
IntroductionCompareerde etc. ter presentie etc. d'eersame Hendrik van Oelenburch, koopman ende burger deser stede ende verclaerde als d'eersame ende discrete Jan van den Wouwer, oock coopman alhier, op syn comparants versoeck, hem geconstitueert .... borge voor hem comparant, ten behoeve van d'eersame Marten van den Heuvel, mede coopman binnen deser stede, voor de rekeninge van vijff hondert francken foorden(?) florien wissel ... tot twe en veertich groten, ende tot indemnitijt van de voors. syne borchtocht .. mitsgaders schaden en interessen daerwt eenigsints te ontstaen, aen hem specialijck opgedragen, gecedeert ende getransporteert als hij opdraeght, cedeert ende transporteert, mit desen, eenen principael stuck schiderye, synde een Attalante, gedaen bij Abraham Jansen, noch een principael stuck schilderye van Gerrart de Bos, werdt harten, noch een principael stuck schilderye van Adriaen in de drie ringen, wesende een koocken, vier grauwe schilderyen van Rombelt van Uylenburch, noch twee graeuwe van den vooors Uylenburch, wat cleijnder, synde alle ses bybelsche historien, noch twee grauwe ditto van den voors. Uylenburch, t'eene van Tobias ende t'ander een ordeel, noch acht grauwe dito, op een formaet wel de helft cleijnder sijnde, mede bybelsche historien, noch een graeutgen dito van Frans Florissen, principael, ende noch een lantschap van Govert Jansz.. Ende boven dien noch all syn comparants huijsraet, clederen, cleijnotien ... ongemunt ... [Van den Wouwer may sell the paintings but must provide an accounting of the sale]. Marginal notation: Op 26 augusti 1628 compareerde voor my d'eersame Jan van de Wouwer, my notaris bekent, ende verclaerde door Sr. Hendrick van Oelenburch betaelt heeft de vijff hondert franck foorden(?) florenen. [As a result the act van transport cesseert].
CommentaryOn Hendrick Uylenburgh, see the NOTES to R 24428. Rombout Uylenburgh I was a court painter to King Sigismund III, who became a citizen of Krakow, a center of Socinian learning, in 1610. In 1613, he resigned his citizenship of the city because he did not wish to become a member of the local guild. As court painter to the Polish king, he belonged to the servitores Sacrae Regiae Majestatis. He was the son of furniture maker Gerrit Romboutsz. Uylenburgh who died from the plague in 1601. He was first married to a woman named Sara, with whom he had two sons, the painter Rombout II, probably but not certainly the painter of the paintings in the present inventory (they may well have been painted by his father Rombout I) and Hendrick Uylenburgh, the Amsterdam dealer, born in 1587. Hendrick was baptized as an adult Anabaptist (Socinian) in Danzig about 1612. He was first noticed in Amsterdam about a year before this transfer was made. Rombout Uylenburgh I remarried with Maryna van den Brandt in 1598. The large number of paintings by Rombert (Rombout) Uylenburgh in the present inventory suggests that his stock in trade at the time may have consisted chiefly in paintings by Rombert Uylenburgh (I?) which he had recently inherited. A year later he drew up a procuration as uncle and guardian of Rombout Uylenburgh II's children. It is significant that Hendrick Uylenburgh when he sought money -- probably to finance his art-dealing business, appealed to a fellow-Mennonite, Jan van den Wouwer (of R 23231 of Montias2) to guarantee a loan he had obtained from Marten van den Heuvel. Marten van den Heuvel, the putative brother of Willem van den Heuvel of R 33337 of Montias2, was a maker of raised gilded leather, about the manufacture of which a good deal is known (see, inter allia, the NOTES to R 1806 of Montias2).
NotaryJ. Warnaerts
Total Value500 |a francken florien
# of Items21
Montias1 #1099
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 JANSSENS, ABRAHAM (VAN NUYSSEN) een principael stuck schilderye synde een Atallante gedaen bij Abraham Jansen
0002 [BOSCH, GERRIT VAN DEN, UNIDENTIFIED] harten van Geerart de Bos
0003 SIMONSZ., ANDRIES (IN DE DRIE RINGEN) een koocken van Adriaen in de drie ringen
0004[a] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) vier grauwe schilderyen van Rombelt van Uylenburch [synde bybelsche historien]
0004[b] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) vier grauwe schilderyen van Rombelt van Uylenburch [synde bybelsche historien]
0004[c] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) vier grauwe schilderyen van Rombelt van Uylenburch [synde bybelsche historien]
0004[d] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) vier grauwe schilderyen van Rombelt van Uylenburch [synde bybelsche historien]
0005[a] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch twee grauwe ditto [schilderyen] van den selven Uijlenburch wat cleijnder, sijnde alle bybelsche historien
0005[b] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch twee grauwe ditto [schilderyen] van den selven Uijlenburch wat cleijnder, sijnde alle bybelsche historien
0006[a] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch twee grauwe ditto [schilderyen] van den voors. Uylenburch. t'eene van Tobias ende t'ander een ordeel
0006[b] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch twee grauwe ditto [schilderyen] van den voors. Uylenburch. t'eene van Tobias ende t'ander een ordeel
0007[a] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[b] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[c] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[d] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[e] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[f] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[g] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0007[h] UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) noch acht grauwe dito [schilderyen] op een formaet wel de helft cleijnder, synde mede bybelsche historien
0008 FLORIS, FRANS (I) noch een graeutgen ditto [schildery] van Frans Florissen, principael
0009 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) noch een lantschap van Govert Jansz.