The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Neck, Jacob van


printer-friendly view
Inventory #1256
Call NumberDBK 5072/378, fol. 212 and foll. and fol. 350
Date1673/05/16
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeDesolate Boedelskamer
PurposeInsolvent inventory drawn up for the benefit of the creditors
Family NameNeck
Owner NameNeck, Jacob van
Life Dates1602 |d ?
Marriage Date1646/11/13
OccupationServices |a Insurance
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van de meubilen en huijsraet in den boedel van Jacob van Neck. Postscript: Aldus geinventariseert den 12en 13en april 1673 en getauxeert te prijse als neffens jde post uijtgetrocken staet door Susanneken Anthonis ende Grietie Arents gesworene schatsers den 16 maij 1673. Second postscript: Op huijden den xxvi may 1673 heeft mr. Dirck Paeter (signs Pater) advocaet by desen gestelt cautionaris .... De herren commissarissen hebben toegestaen dat Jacob van Neck eenige van syne meubelen ende huysraet tot seeckere somme sal moogen behouden ende de resterende syn vercocht ... Mr. Dirck Pater uitslaegen van sijn borghtochte 5 octobris 1673. On fol. 350: Specificatie van eenige meubelen en huijsraet concernerende den boedel van Jacob van Neck, daervan de gerechte inventaris, daeronder dese meubelen sijn begrepen, hiervoor gestelt op fol. 212, ende hem toegestaen ten prijse als hiernevens gestelt te mogen behouden. Total value of items that Jacob van Neck was allowed to buy back: 282 f.
CommentaryJacob van Neck, born in Texel in 1602, was the son of Barend Cornelisz. van Neck (1555-1617) and Hendrickgen Jans Boel. He married Maria Wttenbogaert, daughter of Augustijn Wttenbogaert (of R 27441 of Montias2) and of Maria Reael on 13 November 1646. He was a member of the Vroedschap from 1652 to 1673, in which year, due to his bankruptcy, he had to resign. He was Regent of St. Pietersgasthuis in 1646 and captain of the militia in 1650. He may have left Amsterdam after his bankruptcy (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 478). A portrait of hopman van Neck in the inventory of Margarieta van Rijn (INVNO 1289, R 49620) is probably that of Jacob Barendsz. van Neck of the present inventory. The attorney Dirck Pater, who stood surety for Jacob van Neck, who was baptized on 15 December 1643, was the son of Albert Dircksz. Pater (cited in the NOTES of R 7702 of Montias2) and Hillegonda Wttenbogaert. Hillegonda was the sister of Maria Wttenbogaert (Elias, op.cit. p.261).
AppraiserSusanneken Anthonis and Grietie Arents
# of Items76
Montias1 #1177
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee Italiaense seestranties
0001[b] [ANONYMOUS] twee Italiaense seestranties
0002 LUNDENS, GERRIT een stuck van Lunden met beesties
0003 [ANONYMOUS] een lantschap over de hoochte met geboomte ende personasien
0004 [ANONYMOUS] een prendt van 't stadhuijs f 2:10
0005 HEER, GERRIT ADRIAENSZ. DE een stuckie met waterverf gedaen van de Heer f 4:--:--
0006 [ANONYMOUS] een stuck over de hoogte sijnde een hart en tween honden
0007 [ANONYMOUS] een vanitas by erffenis gehoorigh geworden (soo geseijt wort) aen de getrouwde dochter [Maria Wttenbogaert]
0008 [ANONYMOUS] een groot lantschap met gebergte en geboomte en muijl esels dragende
0009 [ANONYMOUS] een stuck daerin een persoon te paert
0010 [ANONYMOUS] een berchachtich lantschap daer in een wagen met 2 hooren beesten voor de selve
0011 [ANONYMOUS] een achtkant brantie
0012[a] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschappies
0012[b] [ANONYMOUS] twee cleijne lantschappies
0013 [ANONYMOUS] een graeuwtie sijnde een casteel aende waterkant
0014 [ANONYMOUS] een kaert van Amsteldam
0015 [ANONYMOUS] een stuck van een comedie gespeelt voor de Hertogh van Florencen
0016 [ANONYMOUS] een fruijtagie
0017[a] [ANONYMOUS] vijf schilderijen sijnde de vijf sinnen
0017[b] [ANONYMOUS] vijf schilderijen sijnde de vijf sinnen
0017[c] [ANONYMOUS] vijf schilderijen sijnde de vijf sinnen
0017[d] [ANONYMOUS] vijf schilderijen sijnde de vijf sinnen
0017[e] [ANONYMOUS] vijf schilderijen sijnde de vijf sinnen
0018 [ANONYMOUS] een duijster stuck daerin eenige persoonasien ende andere een met een glas in de handt
0019 MUIJLTIES, ADRIAEN een stuck van gebergte en water van Muijlties
0020 [ANONYMOUS] een stuck vant paleijs van Florencen
0021 [ANONYMOUS] een ruwientie met eenige personasien
0022 [ANONYMOUS] een stuck van een ruwientie bij forme van een ronde toorn aen een water
0023 [ANONYMOUS] een doncker stuckie verbeeldende de geboorte Christ
0024 [ANONYMOUS] een graeuwtie met een sluijsie lopende twee persoonen te paert
0025 [ANONYMOUS] een dito [graeuwtie] daerin een wit paert in een poel sittende gedraijt wert
0026 [ANONYMOUS] een stuckie van een ronde poth en meloen
0027[a] [ANONYMOUS] twee pleijsterde tronien f 1:10:--
0027[b] [ANONYMOUS] twee pleijsterde tronien f 1:10:--
0028[a] [ANONYMOUS] 4 marmere beelties doch gescheurt f 3:--:--
0028[b] [ANONYMOUS] 4 marmere beelties doch gescheurt f 3:--:--
0028[c] [ANONYMOUS] 4 marmere beelties doch gescheurt f 3:--:--
0028[d] [ANONYMOUS] 4 marmere beelties doch gescheurt f 3:--:--
0029 [ANONYMOUS] een stuck sijnde verscheijde contrefeijtsels van't geslacht (t gunt volgens seggen) niet vercocht mach werden
0030 [ANONYMOUS] een tafereel
0031 [ANONYMOUS] een contrefeytsel van de Prins van Toscaenen
0032 [ANONYMOUS] een stuck sijnde een Lieve Vrouw
0033 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een mans persoon de hoet afhebbende
0034 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een oude matrone behoorende aen de heer Wttenbogaerts erfgenamen
0035 [ANONYMOUS] een tronie met een 1/2 lijf
0036 [ANONYMOUS] een berghachtich lantschap met geboomte en personasien
0037 [ANONYMOUS] een persoonasie met 't halve lijf de handt aen een kelck hebbende
0038 [ANONYMOUS] een stuck daerin drie personasien onder andere een halff naeckt, behoort de getrouwt dochter
0039 [ANONYMOUS] een stuck daerin een man ende vrouw persoon, nae de oude weth, behoort als vooren
0040 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van een vrouwe persoon met een naeckt kindeken
0041 [ANONYMOUS] een stuck met geboomte en twee persoonasien te paert
0041 [ANONYMOUS] een stuck met geboomte en twee persoonasien te paart
0042 [ANONYMOUS] een stuck met fruijtagie en een papegaeij
0042 [ANONYMOUS]
0042 [ANONYMOUS] een stuck met fruijtagie en een papegaeij
0043 [ANONYMOUS] een lantschap met een water daer gevist wert
0044 [ANONYMOUS] een stuckie daer eenige persoonasien aen tafel sitten, onder andere een speelende
0045 DROOCHSLOOT, JOOST CORNELISZ. een geselschap van Droog Sloot
0046 [ANONYMOUS] eenige naeckte dansende persoonasien
0047 [ANONYMOUS] een lantschap met een antique geselschap
0048 [ANONYMOUS] een tronie in een vergulde lijst
0049 [ANONYMOUS] een stuck met een naeckte onder anderen
0050 [ANONYMOUS] een stuck met Aerthemes
0051[a] [ANONYMOUS] 3 oudewetse mans en 2 vrouwe contrefeytsels
0051[b] [ANONYMOUS] 3 oudewetse mans en 2 vrouwe contrefeytsels
0051[c] [ANONYMOUS] 3 oudewetse mans en 2 vrouwe contrefeytsels
0051[d] [ANONYMOUS] 3 oudewetse mans en 2 vrouwe contrefeytsels
0051[e] [ANONYMOUS] 3 oudewetse mans en 2 vrouwe contrefeytsels
0052 [ANONYMOUS] een lantschap met geboomte, bossen en 2 persoonasien
0053 [ANONYMOUS] een Italiaens stuck met galeijen
0054 [ANONYMOUS] een oude kaarte f 5:--:--
0055 [ANONYMOUS] een beeltie
0056[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van bataelie te paert
0056[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van bataelie te paert
0057 [ANONYMOUS] een antique contrefeijtsel