The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Uffelen, Hans van (II)


printer-friendly view
Inventory #1355
Date1613/07/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameUffelen
Owner NameUffelen, Hans van (II)
Life Dates1576 |d 1613/02/12
OccupationMerchant (large scale)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed (Calvinist)
IntroductionInventaris ... ten versoeck van Lucas van Uffelen ... den 3en julij 1613.
CommentaryHans van Uffelen II was the son of Hans van Uffelen I, the son of the very rich Hamburg merchant Dominicus van Uffelen. Hans I migrated to Amsterdam from Hamburg in 1584. He was the brother of Jacomo (Jacques) as well as of Marcus, Daniel, and Dominicus (II) van Uffelen. He was married to Agnieta van Liefvelt, sister of Anna van Liefvelt, the wife of Jeronimius Petiteau, the father of Guillaume Petiteau of INVNO 928. He paid a tax of 25 f. in 1585, a very high amount for that period. He became a citizen of Amsterdam in 1591. He died between 1603 and 1605 (Gelderbloom, Prosopographic Data Base). Hans van Uffelen II was born about 1576. He spent some time in Seville and Malaga before settling in Amsterdam where he was first noted in 1601 (Gelderbloom, ibid.) He wrote an account of a trip to Brazil dated 1598, which actually took place in tha year (Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden 1540-1640, p. 260). The manuscript account was found in the present inventory. Hans van Uffelen II bought 8 lots of drawings, two tronien and one lot of paint (smalt) in the WK auction of Gillis van Conincxloo in 1607 (R 30510 of Montias2 etc..) He drew up his testament on 10 February 1613, two days before his death. He died as a bachelor on 12 February 1613 in the house of his brother-in-law Hendrick Broen (of R 7618 of Montias2). Hendrick Broen was married to Hans II's sister Anna van Uffelen. For further details on Hans van Uffelen I and II, see the NOTES to R 30510 of Montias2. Hans van Uffelen III, whose relation to Hans van Uffelen I and II has not been ascertained, was brewer in the Rode Ancker according to an act of 9 July 1632, on which date Matheus Capoen, 46, declared at the request of Jan Claesz., biscuit baker, that 3,600 pounds of ship's bread had been delivered to Hans van Uffelen (III) (NA 943, Not. Arent Engel).
NotaryF. Bruyningh, liasse no. 77
# of Items73
Montias1 #1260
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 VROOM, HENDRICK een schilderye wesende een schip van Vroom
0002 SAVERY, ROELANDT een lantschapken van de vluchte van Joseph in Egypte van Roelant Savery
0003 CONINCXLOO, GILLIS VAN een stucxken van Actaeon en Diana van Conincxloo in een ebbenhouten lijste
0004 HONDECOETER, GILLIS DE een lantschapken van Hondecooter met een ebben lijste
0005 BRUEGEL, JAN (I) een lantschapken van den jongen Breughel een valckenjacht met een ebbenhouten lijste
0006 BRUEGEL, JAN (I) noch een stucxken synde een lantschapken in een ebbenhouten lijste synde een copye van Breughel
0007 VALCKENBORCH, FREDERICK VAN een stuck schilderye synde een rotse een copye naer Valckenburch in een ebbenhoute lyste
0008 VEEN, PIETER VAN een fruytagie van Veen met een ebbenhouten lijste
0009 SAVERY, JACOB (I) een cleyn stucxken synde een hertenjacht van Jacques Savery in een ebbenhouten lyste
0010 VEEN, PIETER VAN noch een heel cleyn stucxken schilderye van Veen in een ebbenhoute lyste
0011 SAVERY, JACOB (I) een lantschap synde Ouderkerck van Jacques Savery in een binnenlijste
0012 SAVERY, JACOB (I) noch een cleyn lanckwerpich lantschapken van dito Jacques Saverye
0013 [ANONYMOUS] een lantschapken sijnde een morasken en entenjacht
0014 BRUEGEL, JAN (I) een copye van den jongen Breugel in een binnenlyste
0015 BRUEGEL, JAN (I) een cleyn lantschapken ook een copycken van Breugel in een binnenlystgen
0016[a] MOMPER, JOOS DE noch twee viercante schilderyen van Mompert in witte binnenlysten
0016[b] MOMPER, JOOS DE noch twee viercante schilderyen van Mompert in witte binnenlysten
0017 MOLENAER, CORNELIS (SCHELE NEEL) noch een lantschapken synde een rooverye van soldaten van Scheel Neel met een vergulde lijste
0018 SOMEREN, BARENT VAN noch een cleyn schilderyken van 2 halffnaeckte vouwpersoonen van Barent van Someren in een onvergulde lyst
0019 MANDER, KAREL VAN (I) noch een cleyn lantschapken van Caerel van Manderen met een witte binnenlyste
0020[a] SAVERY, ROELANDT vier rondeelkens van de vier getyden des jaers van Roelant Savereij
0020[b] SAVERY, ROELANDT vier rondeelkens van de vier getyden des jaers van Roelant Savereij
0020[c] SAVERY, ROELANDT vier rondeelkens van de vier getyden des jaers van Roelant Savereij
0020[d] SAVERY, ROELANDT vier rondeelkens van de vier getyden des jaers van Roelant Savereij
0021 [GROENEWEGEN, UNIDENTIFIED] een lanckwerpich lantschapken van Advocaet Groenewegen in een vergulde lyst
0022 SOMEREN, BARENT VAN noch een schilderyken van een satyro en een naeckte vrouw van Baerent van Someren sonder lijste
0023 [ANONYMOUS] een cleyn conterfeytselken van keyser Rodolphus zonder lijste
0024 [ANONYMOUS] noch een rondeelken van Sijne Excellentie [Prins Maurits]
0025[a] [ANONYMOUS] noch twee schilderyen op pampier halff gemaeckt
0025[b] [ANONYMOUS] noch twee schilderyen op pampier halff gemaeckt
0026 UFFELEN, HANS VAN (II) een begonnen paneelken van des overleden handt
0027 [ANONYMOUS] een gedeelte printen op pampier
0028 [ANONYMOUS] een lanckwerpigen boeck in rood leeren couverture en ten deele vergult met groen zyden snoeren daerinne diversche gewasschen teeckeningen soo gemaeckt als begonnen waeronder eenige zijn mette penne begonnen tsaemen 88 blaeden
0029[a] BOL, HANS een lanckwerpich jachboecxen van Bolle in printen daeronder eenige syn affgeset, synde achteraen gebonden 15 gewasschen teeckeningen van Saverye
0029[b] SAVERY, ROELANDT een lanckwerpich jachboecxen van Bolle in printen daeronder eenige syn affgeset, synde achteraen gebonden 15 gewasschen teeckeningen van Saverye
0030 VRIES, HANS VREDEMAN DE een perspektive boeck van Johan Vredeman de Vriese gebonden in wit hoorns perquement
0031[a] [ANONYMOUS] twee contrefeytsels in een ebbenhoute ovaele casken van Hans van Uffelen den Oude en syn huysvrouw
0031[b] [ANONYMOUS] twee contrefeytsels in een ebbenhoute ovaele casken van Hans van Uffelen den Oude en syn huysvrouw
0032 [ANONYMOUS] noch een schilderyken op een doeck sonder lijste synde een naeckte vrouw met een swaen
0033 [ANONYMOUS] noch de Emblamata Horatiana met diverse figuren
0034 [ANONYMOUS] noch de Emblamata Amorum met figuren
0035 [ANONYMOUS] noch een boeck van Coorenhert met figuren
0036 MERCATOR, GERARD noch een caertboeck Atlas Mercatoris affgeset gebonden in wit perquement
0037 [ANONYMOUS] noch een Herbarium Dodonaei in root leer
0038 [ANONYMOUS] een caertboeck van Willem Barentsz.
0039 MANDER, KAREL VAN (I) 't Schilderboeck in rym van Carel van Mander
0040 [ANONYMOUS] een pascaerte van Europa staende op de deure
0041 [ANONYMOUS] een cleyn waterverw doecxen van de Jonge Tobias op de deur genaegelt
0042 UFFELEN, HANS VAN (II) een lanckwerpige schilderije synde een hertenjacht door Hans van Uffelen saeliger gemaeckt in een swarte lijste
0043 UFFELEN, HANS VAN (II) noch een schilderyken synde een huijs van playsance door dito van Uffele gemaeckt in een swarte lijste en een weynich vergult
0043 SAVERY, JACOB (I) noch een oudt schilderycken zynde een clooster van Munnicken in een binnenlijste van Jacques Saverye
0044 UFFELEN, HANS VAN (II) een woest lantschapken wesende een copye van Cleeff door Hans van Uffele in een witte binnenlijste
0045 SAVERY, JACOB (I) een schilderyken wesende een gans-treckerycken een copye van Savarey
0046[a] [ANONYMOUS] twee cleyne waeterdoeckgens waervan d'een in een lyste
0046[b] [ANONYMOUS] twee cleyne waeterdoeckgens waervan d'een in een lyste
0047 [ANONYMOUS] het contrefeytsel van Hans van Uffele zal-r
0048 SAVERY, JACOB (I) een groot lantschap van Jacques Savarey wesende die worstelinge van Jacob en den engel
0049 CONINCXLOO, GILLIS VAN een lantschap van Coninxloo
0050 CONINCXLOO, GILLIS VAN een lantschap wesende copye van dito Conincxloo
0051 VROOM, HENDRICK een groot schip copye naer Vroom
0052 VRIES, HANS VREDEMAN DE een perspective kercke oft tempel van Vriese
0053 SAVERY, JACOB (I) noch een lantschap va de Jonge Tobias met vergulde lyste
0054 STALPAERT, PIETER een lantschapken van Stalpeert met vergulde lyste
0055 VEEN, PIETER VAN een cleyn schilderycken wesende een bataiglie van scheepkens van Veen in een ebbenhouten lijste
0056 SAVERY, JACOB (I) noch een oudt spaensche lantschapken van Saverije
0057 UFFELEN, HANS VAN (II) noch een schilderye wesende Adam en Eva door den Overleden selffs gemaeckt
0057 UFFELEN, HANS VAN (II) noch een stucxken wesende van Magdalena by dito van Uffele selffs gemaeckt
0058 [ANONYMOUS] noch een schilderije wesende St. Anthonius tentatie op een doeck sonder lyste
0059 NAGEL, JAN noch een lantschapken van Jan Naegel in een slechte lijst f 132:--:--
0060 UFFELEN, HANS VAN (II) noch een lantschapken synde een jacht by den Overleden zelffs gemaeckt
0061[a] [ANONYMOUS] noch twee oude conterfeytsels van den Overleden
0061[b] [ANONYMOUS] noch twee oude conterfeytsels van den Overleden
0062 MANDER, KAREL VAN (I) noch een rondeken van Carel van Manderen f 132:--:--