The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bosch, Catharina van den

printer
printer-friendly view
Inventory #102
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2409
Date1669/08/27
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBosch
Owner NameBosch, Catharina van den
Owner Notesand her widower Hendrick Balthe
Life Dates? |d 1669/08/16 |n Bosch
OccupationServices |a Innkeeper
ResidenceOp de Geldersche kaij bij de Waterpoortsburg in Amsterdam
IntroductionInventaris van allen den goederen actien en crediten mitsgaders lasten en schulden soo en sulcx als de selve by wijlen Catharina van den Bosch ende Hendrick Balthe herbergier echte luyden staende huwelijck int gemeen beseten ende by de selve Catharina van den Bosch op den xvi august anno 1669 overleden metter doot sijn ontruijmt. Gemaeckt by my notaris ....op't aengeven van de voorn. Hendrick Balthe ter presentie ende versoeck van Sr. Albrecht de Homme(?) als by de Ed. heeren weesmeesteren gecommitteert omme 't recht van Maria Jacobs Owertheijn out over de 23 jaren een voordochter van der voorn. Catharina van den Bosch waer te nemen ende sijnde by de selve Catharina van den Bosch mede nagelaten een nasoon by voors. Hendrick Balthe geprocreert genaemt Cornelis Balthe out omtrent xx jaren sijnde jegenwoordigh uijtstandigh. Postscript: Aldus geinventariseert in den sterfhuijs van de voornt. Catharina van den Bosch gestaen op de Geldersche kaij by de Waterpoortsburg daer jegenwoordigh de witte engel ende de goude leeuw uijthangt binnen deser stede Amsterdam desen xxvii ende xxviii ende xxix en augusten 1669
CommentaryThe innkeeper Hendrick Balthe survived his wife Catharina van den Bos. She had a child from a previous marriage named Maria Jacobs Owertheijn and a child with Balthe named Hendrick Balthe. The inventory included all the goods the couple had acquired during their marriage. On 20 August 1669, Katarina van den Bos, the wife of Hendrick van Balte, living on the Gelderse Kay, was buried in the O.K. A sum of 15 f. was paid to the Church (DTB 1047/173).
NotaryWinter
# of Items74
Montias1 #2
 Prev Record 1 - 25 of 71  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van wijlen Petronella van den Bosch met een geverffde lijst
0002 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van een jongelingh
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een sieck besje
0004 [ANONYMOUS] een oudt landschapje, sijnde een jacht
0005[a] [ANONYMOUS] twee zeestucken sonder lijsten
0005[b] [ANONYMOUS] twee zeestucken sonder lijsten
0006 [ANONYMOUS] twee geverffde schilderijkassen
0007 [ANONYMOUS] een schilderij, sijnde een kontrefeijtsel van een vrouw, met een swarte lijst
0008 KONINCK, JACOB (I) een kleijn kontrefeijtseltje, gedaen door Jacob Koninck
0010 DUCQ, JOHAN LE een landschapje, gedaen door Leduck , in een ebben lijst
0011 ZEEMAN, REINIER nogh een zeestuckje, gedaen door Zeeman, met een ebben lijstje
0012 [BLOCK, UNIDENTIFIED] een landschap met een ebben lijst, gedaen door Block
0013 VERSTEECH, ISAACK een stilleven, gedaen door Versteegh, met een ebben lijst
0014 VERSTEECH, ISAACK een kleijn landschapje met een ebben lijst, gedaen door Versteegh
0015 [BLOCK, UNIDENTIFIED] een landschapje van Block met een ebben lijst
0016 [ANONYMOUS] een grote schildery van een vrouw en kindt
0017[a] [ANONYMOUS] twee oude kontrefeijtsels
0017[b] [ANONYMOUS] twee oude kontrefeijtsels
0018 [ANONYMOUS] een slecht kontrefeijtsel
0019 FABRITIUS, BARENT een schilderij van een singnoor ende een juffrouw, gedaen door Fabritius
0020 VRIES, ROELOF DE een lantschapje gedaen door de Vries met een ebben lyst
0021 [ANONYMOUS] een stilleventje met een ebbe lijstje
0022 ZEEMAN, REINIER een zeetje gedaen door Zeeman met een swart lijstje
0023 [BLOCK, UNIDENTIFIED] een landschapje, van Block, met een ebbe lijst
0024 [ANONYMOUS] een moor met een swarte lijst
 Prev Record 1 - 25 of 71  Last