The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Felten, Jannetge

printer
printer-friendly view
Inventory #105
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2409, fol. 67-92, film nr. 2550
Date1667/03/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameFelten
Owner NameFelten, Jannetge
Owner Noteswidow of Jan Willemsz. Fonteijn
Life Dates? |d 1666/10/24
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris van alle de goederen actien ende crediten mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx d'selve by wijlen Jannetge Felten weduwe van Jan Willemsz. Fonteijn in sijn leven apotheker op de vier ende twintich october 1666 binnen deser stadt Amsterdam overleden, metter doot sijn ontruijmt. Gemaeckt by my notaris...op't aengeven van Sr. Pieter van de Merwe als getrout hebbende Maria Felten ende Niclaes Felten beneffens Coenraedt Felt (out omtrent 24 jaren) eenige erfgenamen ab intestato van de voorn. Jannetge Felten heuren motje. Postcript: Aldus geinventariseert op't aengeven [etc...] Actum in Amsterdam ten huyse van de voors. Pieter van de Merwe desen eesten ende derden martio ende fijftiende october respective des jaer 1667 ende gesloten den elven junij 1668.
CommentaryJan Willemsz. Fonteyn was an apothecary. On 17 February 1640, Jan Willemsz. Fonteijn and Hendrick IJsbrantsz. de Bruyn appeared before the Orphan Chamber as guardians over Aeltgen, age 18, the daughter left by Adriaen Fransz. Bancken, lumber dealer, and by her late mother Maria Pieters. Various sums inherited by the young girl were handed over to Aeltge Adriaens and Joost van den Vondel (the poet and playwright) on 17 November 1643 (J.G. Kam in Maandblad Amstelodamum 48(1961), p. 28). Various altar goods listed in the inventory testify to the R.C. allegiance of the couple. Claes or Nicolaes Felten, cited in the INTRO, was the husband of Stijntje Schonemans, the sister of Maritge Schonemans of INVNO 192 (also R.C.) Maria and Claes Felten were the niece and nephew of the late Jannetge Felten (their motje). Hendrick IJsbrantsz. de Bruyn (1610-1664), also cited in the INTRO, was the grandson of Joost van den Vondel. He married Margrita Michiels Krael, daughter of Michiel Krael (of R 32651) on 24 May 1647 (DTB 679/90).
NotaryWinter
# of Items71
Montias1 #5
 Prev Record 1 - 25 of 71  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes met swarte lijsten
0001[b] [ANONYMOUS] twee kleijne lantschapjes
0002[a] HEER, GERRIT ADRIAENSZ. DE twee teeckeningen mette pen gedaen met glasjens daervoor een van G. de Heer
0002[b] [ANONYMOUS] twee teeckeningen mette pen gedaen met glasjens daervoor een van G. de Heer
0003 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een schilderijtje van de weduwe van Sarepta gedaen door J. de Wet
0004 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Tobias
0005 WET, JACOB WILLEMSZ. DE een schilderijtje van St. Paulus de eerste heremyt ende St. Anthonius van J. de Wet
0006[a] [ANONYMOUS] twee teeckeninckjens sijnde zeestuckjens mette pen gedaen met glaesjes daervoor
0006[b] [ANONYMOUS] twee teeckeninckjens sijnde zeestuckjens mette pen gedaen met glaesjes daervoor
0007 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje van een smit met een swart lijstje
0008 [ANONYMOUS] een grote schilderij daer de Heere Christus ordoneert de keijser schattingh to geven met een swarte lijst
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van de Drie Koningen met een swarte vergulde lijst
0010 [ANONYMOUS] een ditto [schilderij] van de geboorte Christi
0011 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje van de propheet Elias met een swart lijstje
0012 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje van de fontayn des levens met een swarte lijstje
0013 TROYEN, ROMBOUT VAN een kleijn schilderijtje van geberchte van R. van Troyen
0014 [ANONYMOUS] een kruysdragende Christus met twee mordenaers met een swarte vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] een scheepje met de pen gedaen met een swart lystje ende een glasje daervoor
0016 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Keijser Karel de Vijfde met een eijcke lijst
0017 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Jan Pietersz.
0018 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Machtelt Jans
0019 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) een schilderijtje van de geboorte Christi gedaen door Lange Pier met een swart lijstje
0020[a] [ANONYMOUS] twee kleijne teeckeninghjens van scheepjens, mette pen gedaen met glaesjens daervoor
0020[b] [ANONYMOUS] twee kleijne teeckeninghjens van scheepjens mette pen gedaen met glasjens daervoor
0021 [ANONYMOUS] een kruycefix op een kopere plaet met een swart lijste
 Prev Record 1 - 25 of 71  Last