The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kemp, Hendrick Aertsz.

printer
printer-friendly view
Inventory #1124
Call NumberNA 1914, film 2128
Date1647/11/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameKemp
Owner NameKemp, Hendrick Aertsz.
Life Dates1598 |d c. 1647
Marriage Date1627/09/23
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van ale de goederen, roerende ende onroerende, meubelen ende huysraden, winckel goederen ende effecten, in ende uijtschulden, geen uijtgesondert, van Hendrick Kemp Aertsz. in sijn leven coopman binnen deser stede, soo ende suclcx die in zijn sterffhuijs bevonden werden. Gemaeckt opt aengeven hernae geseijt, ten versoecke van d'eersame Jan Kuijsten de oude, coopman binnen deser stede Amsterdamme, als grootvader van smoeders zijde over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Kemp Aertsz. geprocreert bij Elisabeth Kuijsten, ende Rombout Kemp, mede coopman als hier als oom ende bloetvoocht van 's vadersijde over de voors. kinderen, in dien qualite impetranten van opene brieven van benefitie van inventaris breder vermogens dese ... brieven in dato 1 october deses jaers 1647. In kennissen van my Frans Uyttenbogaert not. publ. ... Postscript: Aldus geinventariseert opt aengeven van Elisabeth Kemp ter presentie van Arent Gysbert ende Albert Jansz. als getuijgen.
CommentaryOn 4 June 1595, Aert Kemp, from 's Hertogenbosch, widower of Grietje Henricx, living on the Nieuwe Dijck, was betrothed to Claertje Jacobs, 23 years old, assisted by her parents Rombout Jacobsz. and Claerken Colijns (Nederlandsche Leeuw 9(1918), p. 81). Claertie Jacobs was the sister of Pieter Jacobsz. Indische Raven I of R 31326. She must be distinguished from the woman of the same name, the daughter of Pieter Jacobsz. cited above, who married Pieter Hendricksz. de Keyser. On Rombout Jacobsz. de oude and Claerken Colijns, see R 31491 of Montias2. On 23 September 1627, Henderick Kemp Aertsen (signs), from Amsterdam, 29 years old, assisted by his mother Claertie Jacobs, living on the Nieuwe Dijck, was betrothed to Lysbeth Kuystens, from Amsterdam, assisted by her father Jan Cuysten, living on the Coninxgracht (DTB 432/369). On 6 May 1633, two silk cord workers declared at the request of Hendrick Kemp that the cord they had received was of such poor quality that in their judgement it was worth no more than 26 to 28 schellingen a pound (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P., 177(1974), p. 15). Rombout Kemp, at whose request the present inventory was made, was the older brother of Hendrick Aertsz. For more information on Hendrick Aertsz. Kemp, see the NOTES to R 25363 of Montias2.
NotaryF. Uyttenbogaert
AppraiserThe jewels and silver were appraised by Pieter Abbelan on 18 October 1647.
Total Value3,880 |d gulden 15 st.
Art Value145 |d gulden
# of Items11
Montias1 #1019
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van de oude Princen f 2:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] 2 schilderijtgens van de oude Princen f 2:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtseltgens van [godinnen ?] f 2:10:--
0002[b] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtseltgens van [godinnen ?] f 2:10:--
0002[c] [ANONYMOUS] 3 conterfeijtseltgens van [godinnen ?] f 2:10:--
0003 [ANONYMOUS] een schilderijtgen sijnde een zeetgen met een eckenhoute lijst f 8:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] 2 printen (met een maet) f -:15:--
0004[b] [ANONYMOUS] 2 printen (met een maet) f -:15:--
0005 [ANONYMOUS] een schilderijtgen zynde een historie met een swarte lyst f 60:--:--
0006 [ANONYMOUS] een schilderijtgen sijnde een dageraet met een swarte lijst f 36:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderijtgen van fruijtage met een swarte ende vergulde lijst f 15:--:--
0008 [ANONYMOUS] een conterfeytsel van den overleden met een swarte lyst f 20:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 printen f 1:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 printen f 1:--:--
 Prev Record 1 - 14 of 14 Next