The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Coninxlo, Hans van (III)

printer
printer-friendly view
Inventory #1161
Call NumberNA 1056, film 1264, fol. 264-5 and foll.
Date1640/10/24
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposegoods delivered in compensation of debt
Family NameConinxlo
Owner NameConinxlo, Hans van (III)
Owner Notesgoods turned over to Hans van der Putte (via Jan Henrix Admirael)
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde Jan Henrix Admirael my notaris well bekent ende bekende uyt handen van Hans van der Putte over rekening by ... Gillis de Sadelaer daerby hy medevoogt staet ontfangen te hebben de somme van 625 f. soo capitael als verleden interesse tgeene Hans van Coninxlo aen hem comparant schuldig is .., so heeft hy comparant niet alleens de voors. Coninxlo ende syne naercomelingen gequiteert ... ende voldaen en ontslagen, maer oock aende voors. Hans van der Putte overgelevert, gelyck hy doet by desen, alle soodanige meublen ende goederen die hy comparant van den selven Coninxlo in handen hadde, wegen de acte [crossed out: aen de Graeff] van dien met myn notaris cachet ... achter gecopieert, mitsgaders oock de stucken beschreven inde aencleven aen de voors. Coninxlo geimpetreert hadde ende van hem in sijne handen was hebbende ... alle de welcke goederen [bekende] den voors. Hans van der Putte ... ontfangen te hebben, neffens welcke overleveringe van goederen ende schriften den voors. Amirael aen de voors. Van der Putte overgaeff ... gelyck hy doet by desen actionen cessiam ... in alle twelck d'huysvrouw van de voors. Coninxlo present sijnde mede accordeert ende consenteert ... d'selve goederen naergesien ende bevonden te hebben, alle de gene die haer man aen de voors. Admirael in handen heeft gestelt. Tot naercominge ende achtervolging van hare voors. man aen de voors. Admirael verbonden heeft syn persoon .. ten huyse van de voors. Admirael ter presentie van David Hallet ende Pieter Huybertsz. Postscript: Alle de voorn. goederen bekenne ick ondergest. Johan van Coninxlo wederomme tot my contentement ontfangen te hebben, uijt handen van Jan Henrix Admirael ... in teycken der waerheijt soo hebbe ick dese onderteyckent in Amsterdam den 26 Junij 1639. Second postscript: Ick Jan Hendrix Admirael bekenne de voors. goederen noch in myn handen te hebben behalven die de voors. Coninxlo ... bekent wiederom ontfangen te hebben. Third postscript: Het eene bedde in desen geroert ... met de peulen bekenne ick ondergest. huysvrou van Hans van Coninxlo weederom uijt de handen van Jan Hendrix Admirael ontfangen te hebben ende belove in cas van [...ieffde] het selve te leveren tot [contentement ?] van den voors. Admirael, alsoo het selve hem vertoont (?) is, actum den 19 november anno 1639 ... Sara van Coninxloo naer collatie is mette principalen aen de grosse by my notaris uyttgegeven .. in woorden daeronder bevonden, sulcx ... in oorkunde den 24 october 1640. After the INTRO, preceding the first list of paintings, the following words were inserted: Memorie ende notitie van de goederen berustende in handen van Jan Henricx Admirael om daer volgens dese notitie ons selven gestelt ende ondertekent, behalve elff stucx ende een boeck dat by Sr(s) Uylenburgh ende Kersgieter getaxeert is, die hiernaer volgen ende tot versekering ende onvermindert sonder eenige prejuditie volgen 't accord by den Notaris Barent Janssen gemaeckt.
CommentaryThe complex transactions recorded in this document can be interpreted as follows. The dealer Hans van Conincxloo III (of R 21404 of Montias2) owed Jan Hendricx Admirael (of INVNO 1036 and R 35467 of Montias2) 625 f. plus interest (perhaps for tulip bulbs in which Admirael dealt). Admirael, in the first part of the INTRO, acknowledged having received payment for this debt out of the hands of Hans van der Putte. The money had apparently been paid from the account of Van der Putte's ward Gillis de Sadelaer, the son of Abraham de Sadelaer I (of R 21507 of Montias2). Hans van Conincxloo had pledged various goods, including chiefly works of art for this debt. Once he had received the money from Hans van der Putte, Admirael turned over the goods pledged by Van Conincxloo, to Hans van der Putte. However, some goods, including mainly a bed and bedding had been returned to Sara de Vogelaer, the wife of Hans van Conincxloo, which she could keep in precario (until such time as Van Conincxloo, and perhaps later Hans van der Putte) might need them. From all this, it appears that Hans van Conincxloo was insolvent and was barely able to salvage a bed and bedding for his wife from his possessions. On Jan Hendricx Admirael, see the TEXT of R 927 of Montias1 and the NOTES to R 21507 of Montias2. Hans van der Putte, the cousin of Hans van Conincxloo III, was born in Anwerp. He was first noted in Amsterdam in 1609 and was still alive in 1642 (see the NOTES to R 21404 of Montias2.) In 1636, he acknowledged receiving certain porcelain ware from Van Conincxloo in compensation for a debt of 1,435 f. that the latter owed him. On 13 May 1639, Jan Hendricx Admirael declared that he had received two sentences (from the judges) against Jan (Hans) van Conincxloo who was obligated to pay him 740 f. plus an additional 340 f., which he Van Conincxloo, promised to do. Hendrick Uylenburgh, who appraised the works of art in the present transaction, undertook to supervise the carrying out of Van Conincxloo's obligation (NA 921, Not. B. Verbeeck.) The present transaction presumably arose out of that debt. Hans van der Putte was married to Sara de Sadelaer, the daughter of Anthony Pieter de Sadelaer. On 16 October 1636, Hans van de Putte, married to Sara de Sadelaer, filia Anthony Pieter de Sadelaer, filius Pieters, Abraham de Sadelaer , filius Abraham, in his father's place, settled the division of the estate of Abraham de Sadelaer I (?) (NA 597, fol. 567/8, Not. Lamberti).
NotaryJustus van de Ven
AppraiserHendrick van Uylenburgh and Francois de Kaersgieter
Total Value635 |d
Art Value595 |d
# of Items49
Montias1 #1079
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BUYTEWECH, WILLEM no. 1 is een teeckening van Buytewech f 5:--:--
0002 [ANONYMOUS] no. 2 een stuck van frans meester f 10:--:--
0003 BYLERT, JAN VAN no. 3 een trony van Beylart f 40:--:--
0004 [ANONYMOUS] no. 4 een out geschildert stuck van kleijne beelden f 25:--:--
0005 MORO, ANTONIO (VAN DASHORST) no. 5 een stuck van Moor soo men segt f 6:--:--
0006 HALS, DIRCK no. 6 een stuck van Dirck Hals f 12:--:--
0007 BROUWER, ADRIAEN no. 7 een stuck van Brouwer f 20:--:--
0008 HOLSTEIJN, PIETER (I) no. 8 een waterverff van Holsteyn f 4:--:--
0009 CRANACH, LUCAS no. 9 een trony van Lucas Craen f 10:--:--
0010 [ANONYMOUS] no. 10 een conterfeytsel f 10:--:--
0011 POT, HENDRICK GERRITSZ. no. 11 een beeltge van Poth f 12:--:--
0012 ALDEGRAVER, HEINRICH no. 12 een boeck met prenten van Aldegraff, Sybre de Beem ende Georg Pens daerontrent tesamen te syn 280 stucx f 20:--:--
0013 CLAESZ., PIETER noch een copie naer Pieter Claes f 10:--:--
0014 FLINCK, GOVAERT noch een troniken Flinck f 10:--:--
0015 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) noch een stuck van Pier f 8:--:--
0016 REMBRANDT VAN RIJN noch een doeck van Samson naer Rembrandt f 15:--:--
0017 [ANONYMOUS] noch een doeck een ordeel van Mydas f 20:--:--
0018 [ANONYMOUS] noch een stuck met water ende schepen geschildert f 25:--:--
0019 [SICHES VENUSERIS, UNIDENTIFIED] noch een doeck geschildert van Siches Venuseris (?) f 25:--:--
0020 REMBRANDT VAN RIJN noch een doeck een dame naer Rembrant f 25:--:--
0021 [ANONYMOUS] 35 a 36 stucx schilderye copye als andersints [crossed out: van d...], noch 26 stucx ende kleyne ledige panelen ende noch ontrent 20 gedootverft penelen tesamen f 100:--:--
0022 [ANONYMOUS] noch 4 Japonse rottingen f 48:--:--
0023 [ANONYMOUS] noch 1 scheeperdde (?) rotting f 15:--:--
0024 [ANONYMOUS] 1 sack doorne gedrayde osteryens f 6:--:--
0025 [ANONYMOUS] 1 regi[...] stuck van ebbenhout f 10:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 49  Last