Reyersz., Hans

printer
printer-friendly view
Inventory #1169
Call NumberNA 842, film 569, fol. 1387 and foll.
Date1631/12/05
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeGoods ceded to guarantee a debt of 6,600 f.
Family NameReyersz.
Owner NameReyersz., Hans
Owner Notesgoods ceded to Jan and Pieter Gerritsz. Hooft
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionCompareerde etc.. Hans Reyersz., borger en coopman binnen de voors. stede, my notario bekent ende gelijde voor hem en sijnen erven deuchdelijck schuldich te sijn [aen] d'eersame Jan en Pieter Gerritsz. Hooft gebroeders een somme van ses duijsent ses hondert car. gulden ter sacke van wissel ultimo november laestleden vervallen, welcke penningen hy comparant beloofte in costeloos en schadeloos gelt te betalen aen de de voors. Jan and Pieter Gerritsz. Hooft ofte haer rechts vercrydende mette interesse vn dien tegen [left blank] na wissel recht sedert d'voors. laetsten november totte effectuelle betalinge toe, onder verbant van sijn persoon en goederen ... Ende tot meerder versekenheijt, oock in mindering en op affcorting van de voors. schult ter goode rekeninge heeft de comparant aen de voors. Jan en Pieter Gerritsz. Hooft getransporteert en opgedragen ... de goederen, waren, coopmanschappen, actien en gerechticheden hierna genomineert te weten: De drij en twentich gedeelte hem comparant toebehorende in de penningen ... [van de] huijden bij Guillame de Cock tot Calis in Vrankrijck vercocht ofte de retouren van dien, noch alsulck goederen, waaren, coopmanschappen ... als hem comparant toebehoort in de regieringe [van de] factorie van Jacob Valcksz. en Jan de la Vigne de jonge tot Livorno, ende retouren van dien.. Item een bael lijwaten ... berustende onder Lucas Jacobsz. tot London hem comparant toebehorende, Item een vat zeemleer ... berustende tot Martin Beer tot Neurenburch, Item noch de vierde paert in drye hondert gesoute huijden ofe de gelden [van die], Item heurlijden noch transporterende de eijgendom van de schilderijen hierna gespecificeert en genombreert. Voorts 77 schilderijen van de schilders Francois Francken, Jan Lievensz., Hans Jordaens, Joost de Momper, Roelandt Savery, Pieter Quast, Esaias van de Velde, en anderen, dit alles wegens het geen de gebroeders Hooft van hem te vorderen. Postscript: Stellende de voors. Jan en Pieter Gerritsz. Hooft in de actuale en reale possessie en eijgendom van de voors. waren, coopmanschappen, gelden, retouren en schilderijen int gemeen alle recht, actie, gevolge en aencleven van dien. Item in haere handen, wille en macht stellende alle boecken, registers, rekeningen, brieven, obligatien en andere acten en instrumenten daertoe dienende om d'selve en 't geene .. van procedeeren sal als eijgen te mogen vorderen, aenvaerden off vercoopen ... tot minderinge van hun [error for sijn ?] achterwesen, sonder eenige treijn van justitie etc.. D'voors. Jan en Pieter Gerritsz. Hooft present sijnde ende mede comparerende verclaerden te accordeeren .... Gedaen in Amsterdam in date utsupra in presentie van Claes Duijnhelm en Claes Gerritsz.
CommentaryHans Reyersz. was the son of the merchant Reyer Claesz. of INVNO 490. He was married to Styntge Gerrits Niesen, who was probably the sister of Dirck Gerritsz. Niesen, cited in the NOTES to R 23516 and R 36384 of Montias2. It was most probably the same Hans Reyersz. who was referred to in the following document. On 6 February 1632, the painter Johannis Lievens, living in Leiden, gave a procuration to Cornelis Henricxz. Verwer, merchant in Amsterdam, to collect 300 f. from Hans Reyersz. for a painting that had been delivered to him (Bredius, Künstler-inventare p.195). Hans Reyersz. had indeed sold a painting he owned by Jan Lievens in 1631. Jan and Gerrit Pietersz. Hooft were prominent Mennonite merchants. Jan and Gerrit were the son of the merchant Gerritsz. Hooft (1551-1600). Jan was born in Amsterdam about 1584. He served as one of the teachers of the Waterland Community of the Mennonites during the same years as Vondel. Together with Vondel he served as guardian of the children of Vondel's sister Clementia. He was buried on 28 January 1644 (Wijnman in Jaarboek Amstelodamum 25(1928), p.85).
NotaryHoogeboom
# of Items22
Montias1 #1086
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 FRANCKEN, FRANS (II) no. 1 een paneel van Francois Francken geschildert
0002 LIEVENS, JAN (I) no. 3 een doeck gedaen van Jan Lievensz.
0003 KEIRINCX, ALEXANDER no. 4 een doeck gedaen by Alexander Koerings [crossed out: Konings]
0004 [PIETER KUIJPER, UNIDENTIFIED] no. 5 een planeel [sic] gedaen by Pieter Kuijper Konings]
0005 FOUQUIÈRES, JACQUES no. 6 een planeel [sic] gedaen by Jacques Foeckeer
0006 [ANONYMOUS] no. 8 een doec gedaen by een mr. in Italien
0007 JORDAENS, HANS (III) no. 9 een doec gedaen by Hans Jordaens
0008 FOUQUIÈRES, JACQUES no. 10 een doec gedaen by Foeckeer
0009 FOUQUIÈRES, JACQUES no. 12 een planeel van de selve Foeckeer
0010 JORDAENS, HANS (III) no. 13 een doec gedaen by Hans Jordaens
0011[a] MOMPER, JOOS DE no. 17 drij planeelen by Joost de Momper
0011[b] MOMPER, JOOS DE no. 18 drij planeelen by Joost de Momper
0011[c] MOMPER, JOOS DE no. 19 drij planeelen by Joost de Momper
0012[a] VELDE, ESAIAS VAN DE no. 22 twe planeelen gedaen bij Esaias van de Velde
0012[b] VELDE, ESAIAS VAN DE no. 22 twe planeelen gedaen bij Esaias van de Velde
0013 QUAST, PIETER JANSZ. no. 24 een planeel van Pieter Quast
0014 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN no. 29 een planeel van Jan van Goijen
0015 SAVERY, ROELANDT no. 34 een planeel van Roelant Saverij
0016 MOLIJN, PIETER DE no. 36 een planeel van Pieter Molijn beschildert
0017 SAFTLEVEN, CORNELIS no. 38 een planeel gedaen va Sachtleven
0018 FOUQUIÈRES, JACQUES no. 49 een op copere plaets van Jacques Foeckeer
0019 UYLENBURGH, ROMBOUT VAN (I) no. 77 een planeel gedaen Rombout Vlenburch