The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Backer, Hendrick

printer
printer-friendly view
Inventory #1308
Call NumberNA 1914, fol. 327-346
Date1648/01/31
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameBacker
Owner NameBacker, Hendrick
Owner Notesgoods owned in common with his wife Elisabeth Prince
Occupationprocureur before Court of Amsterdam
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris van alle de goederen van wylen Hendrick Backer in sijn leven procureur voor den E. Gerechte deser stadt, ende sijn nagelaten weduwe, zoo ende sulcx sijluijden int gemeen gepossideert ... hebben, mitsgaders bij de voors. Hendrick Backer zal. met de doot ontruymt ende nagelaten heeft. Gemackt opt aengeven van Cornelia Backers ten versoucke van Margrite Backers, [huysvrouw van] Captain Cornelis Hooft(?), mitsgaders Lucretia Backers, tesamen nagelaten kinderen van wylen de voors. Hendrick Backer ende in dier qualite erffgenamen onder benefitie van inventaris van de selve Hendrick Backer zal. Vermogens de open brieven van benefitie van inventaris by hun luyden geimpetreert. In kennisse van den eersame Jeuriaen Jaspersz., deurwaerder van de Hoge Raed van Hollant ende my Frans Uyttenbogaert, Not. Pub. ... Postscript: Alle welcke voors. meubelen ende huijsraden by Aeltge Claes ende Annetge Hendricx beyde gesworen schatsers binnen deser stede gepriseert sijn soo achter de selve hierboven staet. Among the debts due to (or by?) the estate: Isaacq Marcus f 2: 2:--, Grietge Bennincx (the mother of Jan Benning of R 26500), f 74:12:--, Gillis de Vielle, verwer, f 18: 2:--, Hendrick de Graeff, f 2: 8:--, Roeloff Gerritsz., vettevarier f 1:16:--, Jan Dorthout f 29:14:--; Jan Brouwer, cruydenier, f 113: 8:--, Anna Jans Cat, f 3:18:--; Hendrick de Vries f 2: 8:--, de weduwe van Albert Schuijt (Anna Bernard?), Hendrick Hendricksz. Grambergen (of INVNO 326), f 7:18:--, Laurens Charles (of R 20464 of Montias2), f 55: 3:--, Willem Willemsz. van Amelandt (of INVNO 1222), and Coenrad Hendricksz. van Ceulen, f 21: 8:-- On Isaack Marcus, Portuguese, see the TEXT of R 467 of INVNO 566.
NotaryF. Uyttenbogaert
Total Value350.25 |t gulden (incomplete?)
Art Value39.7 |t gulden
# of Items18
Montias1 #1230
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van Barseba met een swart vergulde lyst f 5:--:--
0002 [ANONYMOUS] noch een schildery van een lantschapgen met een swart vergulde lyst f. 3:--:--
0003 [ANONYMOUS] een schildery van een lantschap met een swart vergulde lyst f 5:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels d'een van de overleden ende d'ander van sijn huysvrouw f 10:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] twee conterfeytsels d'een van de overleden ende d'ander van sijn huysvrouw f 10:--:--
0005 [ANONYMOUS] een cleijn schilderytgen van een fruytagie met een swart vergulde lyst f 2:--:--
0006 [ANONYMOUS] noch een lantschapgen met een swart plat vergulde lystgen f 2:--:--
0007 [ANONYMOUS] een schilderytgen sijnde een lantschapgen met een swart vergulde lyst f 2:10:--
0008 [ANONYMOUS] noch een dito [lantschapgen] out f 1:10:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 oude tronetgens met een gebrocken tronetgens (sic) f -:15:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 oude tronetgens met een gebrocken tronetgens (sic) f -:15:--
0009[c] [ANONYMOUS] 2 oude tronetgens met een gebrocken tronetgens (sic) f -:15:--
0010 [ANONYMOUS] een schildery Judith met een ebben lyst f 1:10:--
0011 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Prints Maurits met een [...] lyst f 2:10:--
0012 [ANONYMOUS] een groote schildery in de tempel daer Christus de kranken gesont mackt f 15:--:-- 2:10:--
0013 [ANONYMOUS] een schildery van Susanna met een swart vergulde lyst
0014 [ANONYMOUS] een schildery van een banquetgen met een swart vergulde lyst
0015 [ANONYMOUS] een conterfeytsel met een swarte vergulde lyst f 4:--:--
 Prev Record 1 - 18 of 18 Next