The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Brouwer, Servaes

printer
printer-friendly view
Inventory #132
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410
Date1669/12/19
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBrouwer
Owner NameBrouwer, Servaes
Life Dates? |d 1669/12/10
Marriage Date1649/11/18
Type of CeremonyReformed church
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Haerlemmerstraat by den Eenhornsluijs in Amsterdam
ReligionProbably Calvinist
IntroductionStaet ende inventaris van allen den goederen actien ende gerechticheden soo ende sulcx de selve by wijlen Sr. Servaes Brouwer in sijn leven koopman binnen deser stad Amstereldamme op de tiende Decembris 1669 lestleden metter doot ontruymt ende achtergelaten zijn. Gemaeckt by mij onderg. Jacob de Winter .... opt aengeven ende versoecke van d' heer Cornelis Abba commissaris van huwelycke saecken mitsgaders de heer Monsieurs Michiel Wetsent, Dirck Pater advokaten ende Daniel Mostart als by de E. heeren van de Gerechte alhier geauthoriseert ende gecommitteert sijnde omme haer gesamentl. int voors. sterffhuijs van Servaes Brouwer te vervoegen ende aldaer te ondersoecken off er geen testamentaire dispositie van den overleden in wesen is, ende wijders texamineren natesien ende alles ten besten vant sterffhuijs te dirigeren vermogens de apostille gestelt in de margine van haer requeste van date xliii December 1669 mij notario ende d'onderg. getuijgen gebleecken. Postscript: Begonnen 19 Decembris 1669 ende gesloten 14 February 1670 ten overstaen van Juffr. Elisabeth Hamel weduwe ende boedelhouster van wijlen Adriaen Brouwer.
CommentaryAccording to the INTRO, Servaes Brouwer was a merchant. He may have been the brother of Adriaen Brouwer, married to Elisabeth Hamel, who supervised the inventory. Their son Jacob Brouwer married Barbara de Harder on 23 February 1705 (Nederlandsche Leeuw 85(1968), col. 373).
NotaryJ. de Winter
# of Items30
Montias1 #41
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een oude schilderij van een paleijs
0002[a] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels: eene van zal. Jacob Brouwer ende d'ander van Juffrouwe Aeltje van Daecken
0002[b] [ANONYMOUS] twee kontrefeijtsels: eene van zal. Jacob Brouwer ende d'ander van Juffrouwe Aeltje van Daecken
0003 [ANONYMOUS] een wapenbort van de voors. Jacob Brouwer
0004[a] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee stucken schilderij, gedaen door Arent Arentsz.
0004[b] ARENTSZ., ARENT (VAN DER CABEL) twee stucken schilderij, gedaen door Arent Arentsz.
0005 [ANONYMOUS] een perspectiefje van een kerckje
0006 [ANONYMOUS] een konterfeijtsel van een doot kintje
0007 [ANONYMOUS] een brantschilderijtje van Troyen
0008 [ANONYMOUS] een lantschapje met een swart vergulde lijst
0010 [ANONYMOUS] een Andromida met een vergulde lijstje
0011 [ANONYMOUS] een bloempotschilderijtje
0012 [ANONYMOUS] een Italiaens geselschapje met een swarte lijst
0013 [ANONYMOUS] een soldaetsgeselschapje met een swarte lijstje
0014 [ANONYMOUS] een boeregeselschapje met een swart lijstje
0015 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje van een priester
0016[a] [ANONYMOUS] twee grootachtige stillevens
0016[b] [ANONYMOUS] twee grootachtige stillevens
0017[a] [ANONYMOUS] twee dittos [stillevens], wat kleijnder
0017[b] [ANONYMOUS] twee dittos [stillevens], wat kleijnder
0018 [ANONYMOUS] een lantschapje daerin een schouw overgehaelt wert met een swarte lijst
0019[a] [ANONYMOUS] een wapenbortje ende een kaertje
0019[b] [ANONYMOUS] een wapenbortje ende een kaertje
0020[a] [ANONYMOUS] ses papiere kaertjens
0020[b] [ANONYMOUS] ses papiere kaertjens
 Prev Record 1 - 25 of 29  Last