The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Dirck Strijcker

printer
printer-friendly view
Inventory #152
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1266B, act no. 3, film 1346
Date1639/11/18
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameStrijcker
Owner NameDirck Strijcker
Owner Notesgoods owned in common with his widow Agnes Vuijstigh
Life Dates1589 |d 1639/03/30 (Strijcker)
Marriage Date21/12/1628
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRetail merchant |a Apothecary, drogist
ResidenceIn de Herengracht, westzijde, bij de Huidenstraat in Amsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionStaet en inventaris by Agnes Vuystigh, weduwe van Dirck Strijcker, doen maecken van alle de goederen by haer met de voors. Strijcker tesamen beseten ende bij den voorenden Strijcker metter doot ontruijmt op den 30 marty 1639, om de selve aen te leveren ofte te handen te stellen aen Cornelis Jacobsz. Reael raed dese stede ende Johannes Wuystingh als testamentaire mombers over alle de kinderen van zal. Dirck Strijcker voors. Postscript: Compareerde d'eerbare Angnes Vuijstig weduwe van wylen Dirck Strijcker in syn leven coopmans bode op Keulen die welcke amplierende 't gene volcht te wesen den oprechten staet en inventaris van alle de goederen by den voors. Strycker met der voors. Vuysting tesamen beseten ende by de selven Strijcker metter doot ontruijmt ende naergelaten, Belovende met alle 't gene hier naemals noch te haerer kennisse soude mogen comen, ende inden inventaris toegestelt te syn, den selven inventaris getrouwelyck te sullen amplieren mitgaders de in en uytshulden in desen niet geexpresseert by haer den acte te sullen speficiren. Aldus gedaen in Amsterdam den achtiende november 1639 in presentie van Simon de Bray ende Cornelis Molensteen getuygen hier overgestaen. Signed Angnes Vuystig, weduwe van Dirck Stryker, etc.. Second postscript: Compareerde Anges Vuystigh .... verclaerde (voor so veel haer bekent is ) in den gemelten inventaris, ende dese ampliatie, begrepen te sijn de gehelen staet van den boedel by haer comparant met de voorn. haren man tesamen beseten, ende by den selve metter doot ontruijmt ende naegelaten heeft, beloven in cas hier nae noch eeties aen den voors. boedel concernerende thaer kennisse noch te comen 't selve mede getrouwelijcken sullen openbaeren.
CommentaryDirck Pietersz. Strijcker, born in 1589, son of Pieter Strijcker Dircksz., substituut schout, and of Remburch Gerritsdr. Casembroot, apothecary and bode op Ceulen, married 1) Elisabeth Taillers (or Tellers) (28 Jan. 1618) and 2) Agnietgen Dircksdr. Ruystens (14 January 1629), who survived him. (Elias, Vroedschap, p. 1153). It may have been his son Dirck Strijcker II who signed the February 1645 petition calling for the strict enforcement of the currency regulations of 1622 (Van Dillen, Wisselbanken, R.P.G. 59(1925), p. 89). It was probably the same son who was betrothed to Aechje Jans on 16 April 1639 (DTB 450/307). For details, see the NOTES to R 20896 of Montias2.
NotaryBarcman
# of Items36
Montias1 #68
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 JORDAENS, HANS (III) No. 1 Een seeken met klippen ofte geberchte, sijnde een predicatie, op de copie van Jordaens, geestimeert ten naesten bij elckx als volcht [all estimates left blank]
0002 POELENBURGH, CORNELIS VAN No. 2 Een copie van Poelenborch, sijnde d 'aenbiddinghe van de Dry Kooningen, op [left blank]
0003 [ANONYMOUS] No. 3 Besijden de schoorsteen: een conterfeijtsel van Prins Maurits
0004 [ANONYMOUS] No.4 Voor de schoorsteen: een cleijn lantschappien
0005 [ANONYMOUS] No. 5 Aen 't voeteneijnd van 't bed booven 't glas: een cleijn lantschappien, een ofte 2 te peert daerin
0006 [ANONYMOUS] No. 6 Onder besiden 't voors. glas: een cleijn wintertien [crossed out: winterken]
0007 [ANONYMOUS] No. 7 Booven de deur: een lantschap met 2 sittende figurkens
0008 [ANONYMOUS] No. 8 Een mans conterfeijtsel, in een stoel sittende
0009 [ANONYMOUS] No.9 Daer besijden: een lantschap met een brugge over 't water
0010[a] [ANONYMOUS] No. 10 Onder dese laeste 2 schilderijen : 2 ovale achtkante lantschappen
0010[b] [ANONYMOUS] No. 10 Onder dese laeste 2 schilderijen : 2 ovale achtkante lantschappen
0011 [ANONYMOUS] No. 11 (Tussen dese 2 ovale: een spiegel)
0012 [ANONYMOUS] No. 12 Teegens de muer besijden 't glas: een cleijn lantschappien
0013 [ANONYMOUS] No. 13 Een Mars, Venus ende Cupido
0014 [ANONYMOUS] No. 14 Daeronder: een seetien met eenige scheepies in
0015 [ANONYMOUS] No. 15 (Daer besijden: een oirlogie)
0016 [ANONYMOUS] No. 16 Besijden de trap: een doncker lantschap met bomen
0017 [ANONYMOUS] No.17 Daer besijden: noch een lantschap met geberchte
0018 [ANONYMOUS] No. 18 Een manscontrefeijtsel met cleijne lobbegens
0019 [ANONYMOUS] No. 19 Daer besijden: noch een keucken
0020 [ANONYMOUS] No. 20 Een out-manscontrefejtsel met een bonet
0021 [ANONYMOUS] No. 21 Onder dese laeste 3 schilderijen, eerst: Mars, Venus ende Cupido
0022 [ANONYMOUS] No.22 Daernae: een lantschap, sijnde een nachtien
0023 POELENBURGH, CORNELIS VAN No. 23 Noch een copiken van Poelenborch, sijnde een Europa
0024 [ANONYMOUS] No.24 Drie troinges met een gansebordeken
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last