The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fontain, Thomas

printer
printer-friendly view
Inventory #247
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1004
Date1646/10/03
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameFontain
Owner NameFontain, Thomas
Life Dates? |d 1646
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Coningsgracht in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van de goederen roerende ende onroerende actien en gerechtichheden in ende uytschulden bevonden ten sterfhuys van wylen Thomas Fontain in syn leven coopman binnen deser stede soo ende sulcx hij die metter doot ontruijmt ende nagelaten heeft. Gemaeckt opt versoeck ende overstaen van den eersamen Sr. Jan Fontain ende Songer (?) Schenten (?) als executeurs van de testament van de voors. Thomas Fontain ende ten overstaen van Sr. Paul Le Conte man ende voogt van Johanna Fontain, Zeger Wtenbogaert als noch van Zacharias Fontain ende Pieter van den Kruys als ...voogt van Susanna Fontain alle kinderen ende mede erffgenamen van den gemelte Thomas Fontaine voor henselven ende als testamentaire voogden over d'onmondige erffgenamen van den voors. Thomas Fontaine ende administrateurs van de goederen daeraen Thomas Fontaine de Jonge de vrucht[en] gemaet (?) sijn . Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam int sterfhuys van den overleden bestaen op de Conings graft den 3-en Oct. 1646.
CommentaryThe late Thomas Fontain was the second of this name (portraits of Thomas Fontain I and his wife Catharina Fontain are recorded in the present inventory in R 5868 and R 5869 of Montias2). It was probably Thomas Fontain I who received a procuration from Jacques Carbeel on 20 October 1595, to come to an agreement with Jochem Holsteyn living in Dantzig (Winkelman, Bronnen voor de geschiedenis van het Oostzeehandel, R.G.P., 178(1981), pp. 61-2.) On Jacques Carbeel, see the TEXT to R 1167 of INVNO 1247. Thomas Fonteyn II was married to Maria Levin. On Paul le Conte, the husband of Johanna Fonteyn and the son-in-law of Thomas Fonteyn, see R 35364 of Montias2. On 11 May 1635, Thomas Fontaine, merchant, the guardian of the children procreated by Hanne Resteau, the daughter of Christoffer Resteau, and of the late Anna Pels, daughter of Eduard Pels (of R 38618), passed a procuration citing Madelen Heldevier, the widow of Gonsalvo (or Consalvo) Romity (NA 948, film 1171, Not. Benedict Baddel). Thomas Fontoein, who had been living on the Singel, was buried on 18 September 1646 in the W.K. 8 f. were paid on his behalf to the church (DTB 1100/71).
NotaryGerrit Coren
# of Items25
Montias1 #165
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de grootvader van de overleden in een cleijn bortgen
0002[a] [ANONYMOUS] 4 cleijne slechte schilderijtgens
0002[b] [ANONYMOUS] 4 cleijne slechte schilderijtgens
0002[c] [ANONYMOUS] 4 cleijne slechte schilderijtgens
0002[d] [ANONYMOUS] 4 cleijne slechte schilderijtgens
0003 [ANONYMOUS] een schildery van de begraffenisse Christi
0004 [ANONYMOUS] een schildery van een ontbijt
0005 [ANONYMOUS] een schildery synde een lantschapgen daer een muylesel met een hart in staet
0006 [ANONYMOUS] een schildery synde een fruytagie [crossed out: schael met fruytagie]
0007 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van den overleden
0008 [ANONYMOUS] een lantschapgen met een vergulde lijst daerin een visscherijtgen
0009 [ANONYMOUS] een out contrefeijtsel met een dootshoofd
0010 [ANONYMOUS] een landtschap met eenighe reijsende luyden
0011 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van Johanna Resteau
0012[a] [ANONYMOUS] twee schilderyen op coper een van Pauli bekeringh ende een van den brant van Troijen
0012[b] [ANONYMOUS] twee schilderyen op coper een van Pauli bekeringh ende een van den brant van Troijen
0013[a] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden ende sijn huijsvrouw Johanna Resteau
0013[b] [ANONYMOUS] twee contrefeijtsels van den overleden ende sijn huijsvrouw Johanna Resteau
0014 [ANONYMOUS] een cleyn conterfeijtsel van Johanna Resteau
0015[a] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Christoffel Resteau ende Anne Pels
0015[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van Christoffel Resteau ende Anne Pels
0016 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van des overledens vader Thomas Fonteijn
0017 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van desselfs huysvrouw Catharina de la Fontaine
0018 [ANONYMOUS] 't conterfeijtsel van de weduwe Wickaert
0019 VROOM, HENDRICK een schildery van een zee na Vroom
 Prev Record 1 - 25 of 35  Last