Jansz., Roeloff

printer
printer-friendly view
Inventory #377
Call NumberNA 1914, fol. 211 and foll.
Date1647/07/25
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory of Roeloff Jansz. taken at the request of his wife Annetgen Jacobs
Family NameJansz.
Owner NameJansz., Roeloff
Owner Notesand his wife Annetge Jacobs
Life Dates1580 |d c. 1647
Marriage Date1610/04/10; 1623/09/10
Type of CeremonyK
OccupationCraft |a Tailor, shoemaker, other clothing
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionStaet ende inventaris van alle de goederen roerende ende onroerende, actien ende gerechtigheden, in ende uijtschulden, meubelen ende huijsrade, geen uijgesondert, van Roeloff Jansz. za. ende Annetgen Jacobs, indertijde echteluijden, soo ende sulcx die bij henluijden int gemeen gepossideert sijn geweest ende bij de voors. Roeloff Jansz. metter doot ontruijmt ende nagelaten sijn; gemaeckt opt aengeven vande voors. Annetge Jacobs ende ten overstaen van Jacob Roeloffsz. voorsoone ende mede-erffgenaem ab intestato van de voors. Roeloff Jansz. zijn vader, mitsgaders d'eersame Jan Jansz. Commersteijn ende Hendrick Roeloffsz., als naeste vrienden van de kinderen ende mede-erffgenaemen van de voors. Roeloff Jansz., met naeme Jan Roeloffsz., Grietgen Roeloffs, Hendrick Roeloffsz., ende Jannetgen Roeloffs, ende is in eenen wegh de voors. inboedel ende huijsraet bij Aeltge Claes end Engel Jacobs gesworen schatsers deser stede gepriseert ende getaxeert, soo achter deselve staet uijtgetrocken: in kennisse van mij Frans Wttenbogaert not. publ. .... ende de getuijgen nagenoemt. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam in de presentie van Cornelis Coen en Hendrick Coen inwoonders deser stadt als getuygen hier over gestaen, den xxv july 1647.
CommentaryOn 10 April 1610, Roelof Jansz., from Deventer, schoemacker, 30 years old, having lived 25 years on the Leertouwersgracht, no living parents, was betrothed to Aeltgen Gerrits, 26, living in the Gasthuyssteech, assisted by her mother Diewer Dircx (DTB 414/275). He was literate, she was not. In a document of 1613, Roelof Jansz. was said to be a headman of the shoemakers' guild when Samuel Coenradt, a leather merchant (of R 721) brought an insination against him regarding some fines he apparently owed in connection with his admission to the guild (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven R.G.P. 78(1933), p. 147). On 10 August 1623, Roeloff Janssoon, from Heck, vettevarier (dealer in fats and oils), widower of Aeltien Gerrits, living on the Brouwersgracht, was betrothed to Annetien Jacobs, from Geesvelt, 29, no living parents, living in the St. Thonispoort, assisted by her acquaintance Lysbeth Cornelis (DTB 428/146). On 31 December 1627, Roeloff Jansz., shoemaker, accepted to become guardian of the child of Niesgen Jans, whose father was Abraham Huybertsz., bookbinder (WK 5073/513, fol. 25). One of the relatives and heirs of the late Roeloff Jansz. was Jan Jansz. Commersteijn, who is probably identical with J. Commersteijn, one of several merchant investors with whom Tatick Jansz. (of R 26643 of Montias2) signed a contract in 1636. The religion of the owners is inferred from the presence of the print of Triglandius in the inventory. Roeloff Jansz. owned obligations totaling 9,900 f. and had current debts amounting to 2,409 f.
NotaryF. Uyttenbogaert
Total Value1127 |d 19 stuivers
Art Value14 |d 5 stuivers
# of Items18
Montias1 #294
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijbortgens f 2:10:--
0001[b] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijbortgens f 2:10:--
0001[c] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijbortgens f 2:10:--
0001[d] [ANONYMOUS] 4 cleijne schilderijbortgens f 2:10:--
0002 [ANONYMOUS] een printbortgen van Triglandus f -:15:--
0003[a] [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Salomons eerste gerecht met een swarte vergulde lijst met een schilderijtgen van de engelse groet f 4:--:--
0003[b] [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Salomons eerste gerecht met een swarte vergulde lijst met een schilderijtgen van de engelse groet f 4:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Jacobs leer ende noch 2 oude schilderijtgens f 1:10:--
0004[b] [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Jacobs leer ende noch 2 oude schilderijtgens f 1:10:--
0004[c] [ANONYMOUS] een schilderijtgen van Jacobs leer ende noch 2 oude schilderijtgens f 1:10:--
0005 [ANONYMOUS] (een out spiegel met) een oude caert f 1:--:--
0007[a] [ANONYMOUS] 4 albasterde bortgens f 2:--:--
0007[b] [ANONYMOUS] 4 albasterde bortgens f 2:--:--
0007[c] [ANONYMOUS] 4 albasterde bortgens f 2:--:--
0007[d] [ANONYMOUS] 4 albasterde bortgens f 2:--:--
0008[a] [ANONYMOUS] 2 albasterde beeltgens f 1:10:--
0008[b] [ANONYMOUS] 2 albasterde beeltgens f 1:10:--
0009[a] [ANONYMOUS] 2 predicantsprinten in lystgens met 3 schilderytgens f 1:10:--
0009[b] [ANONYMOUS] 2 predicantsprinten in lystgens met 3 schilderytgens f 1:10:--
0009[c] [ANONYMOUS] 2 predicantsprinten in lystgens met 3 schilderytgens f 1:10:--
0009[d] [ANONYMOUS] 2 predicantsprinten in lystgens met 3 schilderytgens f 1:10:--
0009[e] [ANONYMOUS] 2 predicantsprinten in lystgens met 3 schilderytgens f 1:10:--
0010 [ANONYMOUS] 't confeijstel van hem ende zijn [crossed out: eerste] huysvrou ende voorkinderen memorie