The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rutgers, Peter

printer
printer-friendly view
Inventory #378
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1914
Date1648/01/17
CityAmsterdam
CountryNederland
PurposeDeath inventory of debtor under court-ordered supervision
Family NameRutgers
Owner NameRutgers, Peter
Owner Notesand his late wife Aefgen Jans
Life Dates1588 |d 1648
Marriage Date1612/07/21
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Health
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed/Calvinist
IntroductionInventaris van alle de goederen van wijlen Peter Rutgers, in zijn leven Cranckbesoecker van dese stede, ende Aefgen Jans zijn huijsvrou, soo en sulcx zj de metter doot ontruijmt hebben, ende in haer sterfhuijs bevonden zijn. Gemaeckt opt aengeven ende ten versoecke van Rutgert Pieters ende Davidt IJeman als man ende voocht van Annetgen Pieters, beijde beneffens Jan Pieters ende Hector Josephs als man ende voocht van Maritgen Pieters, kinderen van de voors. Pieter Rutgers ende Annetgen, haer vader ende schoonvader respective, ende in die qualite impetranten van brieven van beneficie van inventaris, breder vermogens de selve brieven van date den 30 decembris 1646, ten overstaen vande eersamen Jurriaen Jaspers ... vande Hogen Raide in Hollandt in kennisse van mij Frans Uyttenbogaert not. pub. ... als daer toe bij mijne heeren schout ende schepenen alhier gecommitteert. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Arent Gijsberts ende Albert Jansz. inwoonders deser stede als getuygen hier gestaen den 17 januarij 1648, ende is tgros van dese bij mijn heeren schout ende vande Gerecheten genomen kennisse, ondertekent den twintichsten januarij.
CommentaryOn 9 March 1611, Pieter Rutgersen, 23, copper smith (koperslager), living in the Visscherstraet, assisted by his mother Jannetge Hendrix, was betrothed to Maritie Hendrix, 22, assisted by her father Hendrick Jansz. (DTB 415.16). On 21 July 1612, Pieter Rutgersz., coppersmith widower of Maritje Henrix, was betrothed to Aafje Jans, 26, living in the Broersteeg, assisted by her her mother Mary Jans. Both were literate (DTB 416/224). On 27 August 1623, Pieter Rutgersz. and Aefje Jans had their son Sijmon baptized in the N.K. (DTB 40/220). The couple's other children, named in the INTRO, were Rutger, Annetgen (married to David IJeman), Jan, and Maritgen (married to Hector Josephsz.) Pieter Rutgersz. started out as a coppersmith and later became a visitor of the sick (krankenbezoeker). Among the books: De kragtenlopen Remonstrant by Jacobus Triglandius, Testament printed in Delft by Bruijn Hermansz. Schinkel, Groot maertelaers boeck by Isaacq Jans Kaen ende Jan Everts Cloppenburg, Synodus tot Dordrecht, Calvin etc. Pieter Rutgersz. was evidently Reformed/Calvinist.
NotaryF. Uyttenbogaert
Total Value361 |d 15 stuivers
Art Value9 |d
# of Items11
Montias1 #295
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] d'conterfeijtsels van de overledenen die de dochter seijt d'lysten betaelt te hebben op conditien d'selve naert overlijden van de ouders soude gevielen, d'tronien f 4:--:--
0001[b] [ANONYMOUS] d'conterfeijtsels van de overledenen die de dochter seijt d'lysten betaelt te hebben op conditien d'selve naert overlijden van de ouders soude gevielen, d'tronien f 4:--:--
0002[a] [ANONYMOUS] 5 printe tronetgens f 4:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] 5 printe tronetgens f 4:--:--
0002[c] [ANONYMOUS] 5 printe tronetgens f 4:--:--
0002[d] [ANONYMOUS] 5 printe tronetgens f 4:--:--
0002[f] [ANONYMOUS] 5 printe tronetgens f 4:--:--
0003 [ANONYMOUS] noch een schilderijtgen sijnde een lantschapgen met vergulden lijst f 1:--:--
0004[a] [ANONYMOUS] 2 caertgens d'een groter als d'ander f 1:--:--
0004[b] [ANONYMOUS] 2 caertgens d'een groter als d'ander f 1:--:--
0005 [ANONYMOUS] een bortgen daerin met vergulde letters geschreven ende geprent den x geboden (met een paustart) f 1:--:--
0006 [ANONYMOUS] (eenige blauwe boxkens) caertgens (ende rommelings tesamen) f 6:--:--
 Prev Record 1 - 12 of 12 Next