Schonevelts, Joanna

printer
printer-friendly view
Inventory #381
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1856, fol. 727 and foll., film 2103
Date1654/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchonevelts
Owner NameSchonevelts, Joanna
Owner Noteswidow of Daniel de Bisschop
Life Dates1598 |d 1654
Marriage Date1630/10/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, lasten ende baten in voegen Joffr. Joanne Schonevelts, weduwe van wijlen Daniel de Bisschop, deselve jegenwoordich is possideerende, gedaen door 't aengeven van de voors. Juffr. Schonevelts door my Nicolas Cruijs notaris ter presentie van de nagenoemde getuijgen. Postscript: Verclarende de voors. Joanne Schonevelts in desen alles ter goede trouwen aengegeven hebben, echter so ijets meerder te voorschijn mochte come, presenteerde 't selve aentegeven ende desen daermede te amplieren. Aldus gedaen ten overstaen van Adriaen Hendrixs en Pieter Serlet mitsgaders in presentie van Jan Arentsz. ende Willem van Zeventer als getuijgen hierachter, den derde december 1654. Inserted in inventory, [Inschulden]: Abraham Bisschop erfgenaem volgens testament van den vader Bartholomeus Bisschop schuldich ... de somme assignatie 652 f. ; van Abraham Bisschop, op Gerrit Pietersz. Amstenraet, 500 f.; een obligatie tot laste van Emanuel Colijn, 1,200 f.
CommentaryFrom the inserted list of debts owed to the estate, we may infer that Daniel (de) Bisschop was the son of Bartholomeus Bisschop and the brother of Abraham Bisschop (as well as of Jacob Bisschop, cited below). On Abraham Bartholomeusz. Bisschop, see the NOTES to R 20543 in Montias2. On 30 October 1630, Daniel Bisschop, from Amsterdam, merchant, 32 years old, with no living parents, assisted by his brother Jacob Bisschop, living on the Heeregracht, was betrothed to Jannetje Schonevels, from Amsterdam, 19, assisted by her godmother Judith Hendrix and her uncle Norbert Monnix (?) Schyta (?) (DTB 436/193). He was buried in the O.K. on 20 January 1654, coming from the Heregracht. The sum of 8 f. were paid on his behalf to the church (DTB 1046/33). For more details, see R 7629 of Montias2.
NotaryN. Kruijs
# of Items134
Montias1 #59
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijstels d'eene van wijlen de voorn. Daniel de Bisschop ende d'ander van de inventariente
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijstels d'eene van wijlen de voorn. Daniel de Bisschop ende d'ander van de inventariente [Joanne Schonevelts]
0002[a] BALEN, HENDRICK VAN (I) twee groote schilderijen van Van Balen
0002[b] BALEN, HENDRICK VAN (I) twee groote schilderijen van Van Balen
0003 JORDAENS, JACOB een dito [groot schildery ?] van Loth ende zijn dochters door Jordaans
0004 [ANONYMOUS] een stuckje daerin ham ende haringen
0005 [VALCK, UNIDENTIFIED] een satirtie van Valck
0006 CUYPER, HENDRICK een landtschapie van Kuijpen
0007 [ANONYMOUS] een naecte vrou met een satijr
0008 [ANONYMOUS] Banquet der goden int graeuw
0009 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een parspectijf de beelden door Nieulant
0010 [ANONYMOUS] een vluchtende nimph met een satijr
0011 [ANONYMOUS] een Joseph Maria ende 't kindeken
0012 [ANONYMOUS] een van een vrou ende spiegel
0013 [ANONYMOUS] een groot stuck sonder lijst van Salomons gerecht
0014[a] [ANONYMOUS] twee groote tronien van playster
0014[b] [ANONYMOUS] twee groote tronien van playster
0015 KEY, WILLEM 't contrefeijtsel van de schilder Kaij
0016 KEY, WILLEM Koningh Philips door Kaij
0017 KEY, WILLEM een vrou Maria door den selven [Kaij]
0018 [VALCK, UNIDENTIFIED] een Venus en Cupido door Valck
0019 TROYEN, ROMBOUT VAN een cleen stuckie van Rombout van Troyen
0020 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een cleender dito [stuckje] van Steenwijck
0021 BLOEMAERT, ABRAHAM noch een Joseph Maria ende 't kindetje Blommert
0022 [ANONYMOUS] een caritas
0023 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een van de afgebeelde drij eenichheijt door Heemskerck
0024 FINSON, LOUIS (FINSONIUS, LUDOVICUS) een Bachus Vincon
0025 BUONARROTI, MICHEL ANGELO een outer stuckie in't graeu na Angelo
0026 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een liefde van Cornelis van Harel
0027 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een Democrij van Nieulandt
0027 [ANONYMOUS] een stuck van de Tien Geboden
0028 [ANONYMOUS] een out stuck van Maria Magdalena
0028 [ANONYMOUS] een wapen
0029 KETEL, CORNELIS een Judit van Ketel
0030 [ANONYMOUS] een Keijser Karel
0030 [ANONYMOUS] een grave-schilderij: een juffrou
0031 [ANONYMOUS] een dootshoofd
0032[a] [ANONYMOUS] twee tronien
0032[b] [ANONYMOUS] twee tronien
0033 KETEL, CORNELIS een Salvator van Ketel
0034 [ANONYMOUS] een Erasmus van Amsterdam
0035 [ANONYMOUS] een tekeningh van Joseph ende Maria
0036 [ANONYMOUS] een Maria ende 't kindeken
0037 [ANONYMOUS] een blompot van parlemoer
0038 [ANONYMOUS] een cleen landtschapie
0039 [ANONYMOUS] een Keijser Rodolphus
0040 [ANONYMOUS] een tronij van de Hartogh van Saxen
0041 KETEL, CORNELIS een graeutie van Ketel
0042 LEYDEN, LUCAS VAN een van de sots cappen nae Lucas van Leijden
0043 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) de geboorte door Lange Pier
0044 TROYEN, ROMBOUT VAN een stuck van Rombout van Troyen
0045 WYNANTS, JACOB een boerekermis van Jacob Wijnants
0046 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN een landschap Uijttenbroeck
0047 [ANONYMOUS] een stuck van goddinnen
0048 [ANONYMOUS] een stuck van de gevankenisse
0049 [ANONYMOUS] een stuck met druijven
0050 [ANONYMOUS] een graeu stuckie
0051 [ANONYMOUS] een van de brandt van Troijen
0052 KETEL, CORNELIS een graeutie van Ketel
0053[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'een van de inventarientes zoon ende d'ander van haer suster
0053[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels d'een van de inventarientes zoon ende d'ander van haer suster
0054[a] [ANONYMOUS] twee printen conterfeijtsels
0054[b] [ANONYMOUS] twee printen conterfeijtsels
0055 [ANONYMOUS] een Marien beeltie
0056 [ANONYMOUS] St. Jan onthoofd
0057[a] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[b] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[c] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[d] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[e] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[f] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[g] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[h] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[i] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[j] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[k] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[l] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[m] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[n] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[o] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[p] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[q] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[r] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[s] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0057[t] [ANONYMOUS] 20 kleijn stuckjes
0058 [ANONYMOUS] het conterfeijtsel van haer overleden mans bestemoeder
0059 [ANONYMOUS] een wintertie
0060 GOLTZIUS, HENDRICK een mans tronij van Golsius
0061 GOLTZIUS, HENDRICK een vrous tronij van de selve [Golsius]
0062 [ANONYMOUS] noch een vrouwe tronij
0063 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een perspectijf van Steenwijck
0064 [ANONYMOUS] noch een andere vrouwe tronij
0065 [ANONYMOUS] een oude tronij
0066 PORCELLIS, JAN (I) een zeetie Percellis
0067 [ANONYMOUS] een teyckeningh met een glas daer voor
0068[a] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[b] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[c] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[d] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[e] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[f] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[g] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[h] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[i] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[j] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[k] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[l] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0068[m] [ANONYMOUS] 13 stucken van pleijster
0069 [ANONYMOUS] acht lisjten
0070 RUBENS, PIETER PAUL Papiere ende andere const bestaende in verscheijde boeken ende veelerhanden printen ende teyckeninge van Rubens, Banpyer (?), Bosgert (?), Aldegraef, Alberduijr, ende andere meesters
0071 [ANONYMOUS] een boeck van de inhalinge van de Coninginne van Vranckrijck
0072 [ANONYMOUS] een deel gesneden glasen
0073 [ANONYMOUS] een Avontmael met een lijst en glas daervoor
0074 [ANONYMOUS] ses gebacken glasen met papier daer achter
0075 [ANONYMOUS] ses andere sonder papier
0076 [ANONYMOUS] drie copere platen
0077 [ANONYMOUS] d'aflatinge van't cruijs in hout gesneden
0078[a] [ANONYMOUS] drie cleijne conterfeijtsels op coper
0078[b] [ANONYMOUS] drie cleijne conterfeijtsels op coper
0078[c] [ANONYMOUS] drie cleijne conterfeijtsels op coper
0079[a] [ANONYMOUS] twee albaste tronijen
0079[b] [ANONYMOUS] twee albaste tronijen
0080 [ANONYMOUS] een vrouwe tronij met een lyst
0081[a] [ANONYMOUS] drie tronyen in witte gedrayde cassen
0081[b] [ANONYMOUS] drie tronyen in witte gedrayde cassen
0081[c] [ANONYMOUS] drie tronyen in witte gedrayde cassen
0082 [ANONYMOUS] een tronij in een albaste cas
0083[a] [ANONYMOUS] twee tronijen op coper
0083[b] [ANONYMOUS] twee tronijen op coper
0084 [ANONYMOUS] een graue schildery
0085 [ANONYMOUS] een juffrou
0086 [ANONYMOUS] een splinter mannetie
0087 [ANONYMOUS] een stuck van de tien geboden
0088 [ANONYMOUS] een wapen