The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Alberts, Vrouwtje

printer
printer-friendly view
Inventory #393
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, omslag 18, film nr. 2550, fol. 172-184
Date1673/10/11
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameAlberts
Owner NameAlberts, Vrouwtje
Owner Noteswife of Roelof Jansz. van Leeuwaerden
Life Dates? |d 1673/10/10
Marriage Date1638/09/28; 1655/03/06; 1658/09/28
Type of CeremonyK
OccupationServices |a Water transportation
ResidenceAmsterdam
Religionprobably Reformed
IntroductionInventaris van alle de goederen actien ende gerechticheden mitsgaders lasten en schulden soo .. deselve by Vrouwtje Alberts d'huijsvrouw van Roelof Jansz. van Leeuwarden zijnde voor hoogbootsman na Oost Indien op den 10-en october 1673 binnen deser stede Amsterdam overleden metter doot ontruijmt ende achtergelaten mitsgaders inventaris van alle de goederen actien ...soo ende sulcx de selve bij Romcke of Ronckje Feddes huijsvrouw van Pieter Andriesz. varentman mede in Oost Indien een dochter van de voorn. Vrouwtje Alberts omtrent den 25-en julij 1673 overleden ende sulcx voor haer moeder gestorven metter doot sijn ontruijmt. Gemaeckt bij mij notaris ....Postscript: Aldus geinventariseert ten versoecke ende opt aengeven van ... Otto Thielemans Morlee ende Hillebrant Evertsz. Boom executeurs vande testamente vander voorn. Vrouwtje Alberts. ...desen 10-en ende 11-en octobris 1673
CommentaryOn 12 October 1638, Vroutje Aelbers was betrothed to Fedde Gerrits (DTB 449/3940. On 6 March 1655, Vroutje Alberts, widow of Fedde Gerritse, was betrothed to Jacob Coltre (DTB 474/193). On 28 September 1658, Roelof Jansz. was betrothed to Vrouwtje Alberts, widow of Jacob Cols (DTB 479/136). Vrouwtie Alberts, according to the INTRO, was the wife of Roelof Jansz. van Leeuwarden, who had shipped out as hoogbootsman to the East Indies. She died on 10 October 1673. Her daughter by an earlier marriage, Romckje Feddes, married the sailor Pieter Andriesz., who also sailed to the East Indies and died there on 25 July 1673. The religion of Vrouwtje Alberts is inferred from the portraits of predikanten in the inventory.
NotaryJ. de Winter
# of Items33
Montias1 #25
 Prev Record 1 - 25 of 33  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een kleijn slecht kontrefeijtseijltje van do. Geldorpius
0002 [ANONYMOUS] een slechte zeestuckschilderij met een swarte lijst
0003 [ANONYMOUS] een kleijn schilderijtje van een jongetje ende een meijsje met schaepje
0004 [ANONYMOUS] een kleijn slechte schilderijtje van een jachtschuytje
0005 [ANONYMOUS] een slechte schilderij van Johannes de Dooper
0006 [ANONYMOUS] een dito [slecht schilderij] daer de Heere Christus weent over Jerusalem
0007 [ANONYMOUS] een ditto [slecht schilderij] historie
0008 [ANONYMOUS] een achtkant slecht zeestuckje
0009 [ANONYMOUS] een langwerpigh landschap met een vergulde lijst
0010 [ANONYMOUS] noch een achtkant zeestuckje, een slagh grooter met een swarte lijst
0011 [ANONYMOUS] een kleijn slecht lantschapje met een slecht lijstje
0012 [ANONYMOUS] een kontrefeijtseltje van do. Wittewrongel
0013 [ANONYMOUS] een kontrefeijtseltje van do. Langelius
0014 [ANONYMOUS] een Christustrony met een engel met een swarte lijst
0015 [ANONYMOUS] een slechte historieschilderij met een swarte lijst
0016 [ANONYMOUS] een kleijn bortje van Mosis in de woestijne met een swart lijstje
0017 [ANONYMOUS] een kleijn bortje met een swart lijstje van Christus geboorte
0018 [ANONYMOUS] een teijckeningh mette de pen gedaen van een scheepje
0019 [ANONYMOUS] een kontrefeijtseltje van een manstrony op een koper plaetje met een swart lijstje
0020 [ANONYMOUS] een slecht landtschap daerin een kerck met een swarte lijst
0021 [ANONYMOUS] een achtkante historie daer de Heere Christus de kopers en verkopers uyt den tempel drijft, met een swarte lijst
0022 [ANONYMOUS] een landschapje daerin een watertje met een schuytje met een paert ende eenige manspersonen, met een swart lijstje
0023 [ANONYMOUS] een landschapje daerin een watertje daer een karos met een praem overgevoert werdt met een swarte lijst
0024 [ANONYMOUS] een kleijn kontrefeijtseltje van do. Langelius met een swart lijstje
0025 [ANONYMOUS] een ditto [kleijn kontrefeijtseltje] van do. Homma
 Prev Record 1 - 25 of 33  Last