The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Leemput, Janneken van

printer
printer-friendly view
Inventory #533
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number1489, film nr. 1569
Date1658/05/22
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameLeemput
Owner NameLeemput, Janneken van
Owner Noteswidow of Balthazar van Driel
Life Dates? |d 1658/04/30 |n Leemput; 1584 |d ? |n van Driel
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
ReligionLutheran
IntroductionStaet ende inventaris van alle de goederen ende effecten naegelaten ende metter doot ontruijmt bij Janneken van Leemput weduwe van Balthazar van Driel, beschreven bij mij Gillis Borsselaer notaris ... in presentie van de naerbeschreven getuijgen ten versoecke van Sr. Pieter van Driel, als executeur van den testament van Janneken van Leemput, overleden den lesten April xvi C acht ende vijftich, snachts ten elff uren, op't aengeven van den selven Pieter van Driel, sijne huysvrouw ende Trijntje Jans de dienstmeecht, ten huyse van de overledene, ende eerst de meubelen ende huysraet beginnende met den twee en twintichsten meij desselfs jaer 1658. Postscript: Aldus gedaen ende geinventariseert den drie ende twintichsten meij xvi C acht ende vijftich opt aengeven vanden voors. Pieter van Driel bij mij voors. notaris int hooft genoemt.
CommentaryIn 1631, Balthasar van Driel, living on the Nieuwendijck, paid a tax of 30 f. (Kohier fol. 27vo, p.7). On 11 September 1635, the honorable Balthasar van Driel, merchant, as guardian of the children of his brother Jasper van Driel, gave Jasper Burgenhuys, clock caster in Middelburg, a procuration to collect money from the W.I.C. chamber in Middelburg (NA 597, fol. 8, Not. Lamberti). On 21 May 1636, Pieter Noortwijck, 45, Balthasar van Driel, 52, and David Rutgers, 35 (cited in the NOTES to R 24929 of Montias2), all merchants, declared at the request of Jacob Meniers of Rotterdam that all three were dealers in leische saijen (a type of silk cloth mixed with cotton) (NA 695A, film 4981, Not. J. Warnaerts). Balthasar van Driel left 250 gulden to the Lutheran church in Middelburg. On or about 8 March 1637, he was said to be married to Maria van Driel (NA 1466, film 1556, Not. Borsselaer).
NotaryG. Borsselaer
# of Items45
Montias1 #439
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderije met swarte lijst van d'ontmoetinge van Elisabeth ende Maria
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schilderije] met en eijcken lijst van Maria met het kindeken Jesu
0003 [ANONYMOUS] een cleen ditto lantschaptje met swarte ende vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] een ditto [schilderije] met vergulde lijst van een musijcktje van jonge luijden
0005 [ANONYMOUS] een ditto [schilderije] met swart lijst ende een vergulde kantje van wijse en dwase maechden
0006 VRANCX, SEBASTIAN een lantschap van Bastiaen Francken met swarte ebben lijst ende een vergulde kantje
0007 VRANCX, SEBASTIAN een ditto lantschap van Bastiaen Francken met een swarte ebben lijst
0008 SOUDAEN, GERRIT een ditto lantschap met een schuyrtje daer in van Soudaen
0009 [ANONYMOUS] een conterfeijstel van der overledene in een achtkante ebben lijst
0010 [JOHANNES HEUS, UNIDENTIFIED] een schilderije met swarte lijst van Johannes Heus
0011 SOUDAEN, GERRIT een lantschap van Soudaen met een swarte platte lijst ende vergulde kantje
0012 [ANONYMOUS] een ditto lantschap met swart ende vergulde lijst
0013 [ANONYMOUS] een schilderie van den hooftman met een roo vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een schilderie van 't ordeel met swart ende vergulde lijst
0015 VRANCX, SEBASTIAN een lantschaptje van Bastiaen Francken met een swarte slechte lijst
0016 [ANONYMOUS] een schilderie van Gefta met swart ende vergulde lijst
0017 [ANONYMOUS] een prent van Adolf Visscher op satijnen
0018 [ANONYMOUS] een groot out lantschap met eijcken lijst
0019 [ANONYMOUS] een ditto [lantschap] cleen met swarte lijst
0020 [ANONYMOUS] een ditto [lantschap] oock met swarte lijst
0021 [ANONYMOUS] een ditto [lantschap] cleender met eijcken lijst
0022 [ANONYMOUS] een schilderie van Judick ende Hollefernis
0023 [ANONYMOUS] een ditto [schilderie] van Ashgap
0024[a] [ANONYMOUS] twee tronien
0024[b] [ANONYMOUS] twee tronien
 Prev Record 1 - 25 of 45  Last