The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bosmans, Margarietha

printer
printer-friendly view
Inventory #539
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 197, film 922
Date1613/01/19
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameBosmans
Owner NameBosmans, Margarietha
Owner Noteswidow of Jan Nicquet
Life Dates? |d 1612/11/24 |n Bosmans; 1539 |d 1612/11/27 |n Nicquet
OccupationRetail merchant |a Book dealer
ResidenceAmsterdam
IntroductionStaet ende inventaris vande naegelaten goederen ende meublen bevonden inden sterffhuijse van wijlen Juffr[ouw] Margarietha Bosmans sal. ged. weduwe wijlen Jan Nicquet bij haer metter doot ontruijmt ende naegelaten, getaxeert ende gepriseert bij de persoonen naegenoemt . Dese naervolgende goederen sijn getaxeert bij Maritge Andries ende Barbara Jacobs gesworen wtdraechsters met assistentie van Baerent Jansz. die hem op soodaenige waeren als daermede handelaer seer wel verstaet. Postscript: Aldus getaxeert, geinventariseert ende beschreven ter requisitie ende versoecke vande kinderen ende erffgenamen van wijlen Juffr. Margarietha Bosmans weduwe wijlen Jan Nicquet, ten overstaen van eenige vande voors. erffgenamen opten xiiiie , xve, ende xixe Decembris xvi C twaelff mitsgaders opten achtsten ende xix januarij xvi C ende derthien ter presentie van Jeuriaen Corvin clercq van van (sic) mij Jan Fransz. Bruijningh openbaer notaris tot Amstelredamme residerende, .... , als getuijge hierover gestaen, sijnde alles int Register van mij notaris voorn. pertinentlijck geregistreert, omme ten behoeve vanden genen daeraen gelegen sijnde te maecken ende te leveren Acte in forma.
CommentaryJan Nicquet I was born in Antwerp in 1539. He was a rich merchant from Antwerp, first noted in Amsterdam on 19 December 1593, when, together with his wife Margrieta Bosmans (or Boschmans), he passed his testament (Maandblad Amstelodamum 66(1979), p. 3). He was engaged in trade with Venice and London (Bok, Art Lovers and Their Paintings in Dawn of the Golden Age, Exhib. Cat., Rijksmuseum, 1993-1994, p. 158). Their son Jean Nicquet II was also a merchant, at one time factor for merchants in Venice, living on the corner of the Doelenstraet in den Ackerman. He married Constantia de Haze, the daughter of Hendrick de Haze and of Clara Coymans. After De Haze's death, she remarried with Albert Schuyt of R 28923. Jean Nicquet I's collection was singled out for praise by Karel van Mander, who mentioned a painting by Jacopo Bassano, a landscape by Gillis van Conincxloo with staffage by Marten van Cleef, a decapitation of Jacob by Jan Gossaert in grisaille, and a banquet of the gods by Joachim Wtewael, on copper, dated 1602. His portrait was engraved by Goltzius in 1595 (ibid). The daughter of Jean Nicquet I and Margaretha Bosman, named Margaretha Nicquet, married Gerrit Reynst I (before 1590). Reynst became governor general of the Netherlands East Indies in 1613 and died in Jakarta in 1615. After the death of Jean Nicquet II, Constantia de Haze (Haes) remarried with Albert Schuyt (of R on 8 November 1606 (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 1017). Anna Schuyt, the daughter of Elbert Schuyt's first marriage with Anna Bernard, married Gerrit Reynst II, the son of Gerrit Reynst I. The couple was linked by marriage to Bartholomeus Moor and to many other prominent families. Note that Margaret Bosman continued to operate her husband's business affairs after his death (Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, p. 309). Baerent Jansz., who appraised some of the goods, was probably the porcelain dealer of that name, sometimes called Barent Jansz. Porceleijn.
NotaryJan F. Bruijningh
AppraiserJan Bassee and Cornelis van der Voorde
Total Value9695 |d 18 stuivers
Art Value2358 |d 10 stuivers
# of Items103
Montias1 #445
 Prev Record 1 - 25 of 102  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee hangende bortgens op vijf en twintich stuyvers t' stuck f 2:10:--
0001[b] [ANONYMOUS] twee hangende bortgens op vijf en twintich stuyvers t' stuck f 2:10:--
0002[a] [ANONYMOUS] twee pyramide van toutsteen op acht gulden t stuck f 16:--:--
0002[b] [ANONYMOUS] twee pyramide van toutsteen op acht gulden t stuck f 16:--:--
0003 [ANONYMOUS] een statue van cooper Venus ende Cupido op vijftich stuivers f 2:10:--
0004 [ANONYMOUS] een marbre figure op vijftich stuijvers f 2:10:--
0005 [ANONYMOUS] noch een copere figure op een viercant voet op twee guldens f 2:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee copere fugurkens op ronde voeten 't stuck een daelder f 3:--:--
0006[b] [ANONYMOUS] twee copere fugurkens op ronde voeten 't stuck een daelder f 3:--:--
0007 [ANONYMOUS] sesse marbre ballen op een daelder 't stuck f 9:--:--
0008 [ANONYMOUS] een steenen geeck op vier gulden f 4:--:--
0009[a] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0009[b] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0009[c] [ANONYMOUS] noch drije oost indische schilderijen op vijff gulden 't stuck f 15:--:--
0010 [ANONYMOUS] een oost indische copere schilderijken op een daeler f 1:10:--
0011 [ANONYMOUS] een schilderije no.1 wesende die geboorte Christj vier ponden vlaems f 24:--:--
0012 MANDER, KAREL VAN (I) een stuck van Carel van Manderen no.2 op twintich guldens f 20:--:--
0013 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) een stuck van Govert Janssen wesende een lantschap no. 3 dertich guldens f 30:--:--
0014 JANSZ., GOVERT (MIJNHEER) noch een van ditto Govert Janssen no.4 wesende een lantschap op twaelff guldens f 12:--:--
0015 BARENDSZ., DIRCK noch een winter van Derick Baerentsz. no. 5 dese op sesse guldens f 6:--:--
0016 BARENDSZ., DIRCK noch die Reguliers poorte van Derick Barentsz. no. 6 op vier guldens f 4:--:--
0017 [ANONYMOUS] noch een stuck vande onthooffdinge Petri wit ende swart no. 7 op hondert [crossed out: ende twintich guldens] 100 :--:--
0018 VRIES, DIRCK DE noch een stuck no.8 een Italiaensche keucken van Dirrick de Vriese op sesse L [vlaemse ponden] f 36:--:--
0019 SOMEREN, BARENT VAN noch een stuck no. 9 van Loth van Barent van Someren op sestien guldens f 16:--:--
0020 CLEVE, HENDRICK VAN (III) noch een stuck no. 10 van de stadt van Naples van Rigo van Cleeff op twintigh guldens f 20:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 102  Last