The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Teniers, Juliaen

printer
printer-friendly view
Inventory #557
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1025, film 1247
Date1643/11/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposeinventory of goods brought to marriage
Family NameTeniers
Owner NameTeniers, Juliaen
Owner Notesand his wife Madelalma Jouderville
OccupationArtist |a Painter; Retail merchant |a Art dealer
ResidenceOp de Seedijck in Amsterdam
IntroductionCompareerde Juliaen Teniers schilder, burger deser stadt, te kennen gevende dat naedien hij onlangs huwelijck heeft aengegaen met juffr. Madelalma Joude[r]ville eertijts weduwe van za. Pieter Lefebere onder huwelijckxe voorwaerde gepasseert den 11en septembris voor mij notaris ende seeckere getuygen ende daerby expres bedongen, dat sijn persoon noch goederen voor de schulden ende lasten, by syne voorn. huyssvrouwe voor date van 't voorn. huwelijck ofte by haer overleden man gemaeckt, niet aenspraeckelijck, convenibel noch verbonden sullen sijn, doch dat daerinne niets van sijn in te brengen goederen is gespecificeert alsoo d'selve noch tot Antwerpen doen geweest ende sedert ten deele nu en dan van daer gecomen sijn en anders verclaerde hy ten overstaen van syne huysvrouwe voorn., die mede compareerde oock sulx bekent, datte goederen, die hij, comparant, ten huwelijc heeft ingebracht en nu inbrengt, by desen, sijn respectivelijcken bestaende in de naevolgende partyen, namentlijck de clederen, soo linne als wolle ende wat tot sijn lichame, soo des sondaechs as werckendachs, was dienende, item de navolgende druckplaten van coper en anders geestimeert sulx neffens yder is uutgedruct te weten [the estimates follow] Postscript: Ende alsoo de voorn. comparant verclaarde noch eenige konstgoederen hem behoorende onderwege (van) Antwerp herwaarts te sijn, ... aen d'selve gecomen sijnde alhier op desen inventaris te sullen doen amplieeren. Lasten van des Comparants staat . Is schuldich aen Davidt Teniers tot Antwerpen ter saecke van gecofte const de somme achtien off negentien hondert gulden waer van hij verclaarde de pertinente ende correcte reeckeninge te verwachten, dus hyer bij pro[visie] f 1850 Gerrit Thomasz. speckvercooper comt over reste van speck f 11 Jacobus Schoenmacker over leerwerck f 3:12:-- Verclaarde wyders de voorn. comparant Juliaen Teniers dat synen staet ende gelegentheyt is sulx voors. staat ende soo off anders niet was doen hy 't huwelijck hyervooren gemelt, soude aengaen ende dienvolgens aennam alle syne goederen in te brengen, doch om bevrijt te sijn van de aenspraacken sijns toecomende bruyts lasten voor date van 't aenstaende huwelijck gevallen ofte gemaackt, willende derhalven, dat desen als een inventaris sall strecken ofte specificatie van de in te brengen goederen, sulx de voorn. Joffrou Joudervile bekent ingebracht te werden, heden van stuck tot stuck my, notario, ende getugen vertoont, doch voor sulx ende onder anders geene conditien als in de huwelix voorwaarden is verhaalt, mette huwelixsaecken te ontfangen. Alles sonder arch off list ...
CommentaryOn 23 April 1631, the guardians of the orphan children of Ysaack Joudreville were asked by the Orphan Chamber of Leiden to place the daughter Magdalena in a shop and apprentice the youngest son Jacob in a book bindery. The oldest son could earn his own living. On 18 March 1636, Pieter Lefefre, apothecary, from Amsterdam, living there, assisted by his father Julius Lefrefe, and his acquaintance Dr. Cornelis Tetrode, was betrothed to Maddalena Joudeville, spinster, from Leyden, living on the Rhijn, accompanied by Maeycken van Houte, her about-to-be stepmother, and Maria van Tetrode, her good acquaintance (Leiden, DTB) (Bredius, Künstler-inventare, p. 127 of the Nachträge). On 9 December 1636, drew up their testament. The survivor of the two was named universal heir. The testament was made in the house of notary Sebastian van der Piet on the Heeregracht, next to that of the testators (NA 1170, fol. 56vo. and 57, Not. J. de Vos). On 12 August 1643, an inventory made bij mij Maddalena Jouderville weduwe van za. Pieter Lefeber apothecaris had been recorded by Sebastiaen van der Piet. Among the inschulden, we find a debt of 9 f. owed by Isaacq Jouderville (NA 1025). On 15 May 1650, Magdelena Judeville returned to Guilliam Mareus and Joannes Wernier, both living in Dordrecht, four paintings (one by Mattheus Helmont) which had been deposited as a pledge for a debt of 35 f. and 2 st. in the hands of Juliaan Teniers. The debt had been incurred for consumption (drinks) in the house of Teniers. The transfer was made in Antwerp (Duverger, Antwerpse kunstinventarissen 6(1992), pp.112-3). Julian Tenier continued to carry on his art dealing business between Amsterdam and Antwerp. In an Antwerp auction sale which took place from 19 to 22 July 1656, he bought an image of Mary after Barbiers for f. 2:15:-- (Duverger, op.cit. 7(1993), p. 262). He may by then have moved to Antwerp. On 12 April 1662, he was said to be a sworn clerk of the old clothing guild. Several oudecleercopers testified that Juliaan Teniers, while he lived next to the Friday market (where auctions were held), had a shop in which he exclusively traded in paintings. He was presently living in the Cloosterstraat next to the Casteelpleijne (Duverger, op.cit. 8(1995), pp.241-2). Magdalena van Jouderville was the sister of the Rembrandt pupil Isaack van Jouderville. Pieter van Melder(t) of INVNO 184, who was then a glass maker, married Maria Lefebure, 29, widow of Ysaack Sjouderville on 25 July 1648) (Bredius, Künstler-inventare, p. 128 of the Nachträge).
NotarySebastiaen van der Piet
Art Value1850 |d
# of Items135
Montias1 #460
 Prev Record 1 - 25 of 134  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een grote boerekermis waerdigh f 150:--:--
0002 [ANONYMOUS] een temptatie van St. Anthoni f 72:--:--
0003 [ANONYMOUS] een catte musijck f 72:--:--
0004 [ANONYMOUS] manneken op een fiooll spelende f 72:--:--
0005 [ANONYMOUS] een doctor 't water besiende f 72:--:--
0006 [ANONYMOUS] een barbierswinckel van apen f 72:--:--
0007 MALO, VINCENT batstoof van Visent Malo f 75:--:--
0008 [ANONYMOUS] Onthoofding van St.Jan f 75:--:--
0009 [ANONYMOUS] manneken op een bloxken sittende f 50:--:--
0010 [ANONYMOUS] een uts [manneken] taback drinckende f 40:--:--
0011 [ANONYMOUS] uts [manneken] met een romerken f 36:--:--
0012 SANZIO, RAFAELLO een Venus van Rafaell f 26:--:--
0013 [ANONYMOUS] vroucken geltt wegende f 30:--:--
0014 [ANONYMOUS] manneken met een floyt f 30:--:--
0015 [ANONYMOUS] een singertken f 12:--:--
0016 [ANONYMOUS] manneken met den stock f 16:--:--
0017 [ANONYMOUS] een cleen manneken met een romerken f 14:--:--
0018[a] [ANONYMOUS] 4 lantschappen f 100:--:--
0018[b] [ANONYMOUS] 4 lantschappen f 100:--:--
0018[c] [ANONYMOUS] 4 lantschappen f 100:--:--
0018[d] [ANONYMOUS] 4 lantschappen f 100:--:--
0019[a] [ANONYMOUS] 4 cleender lantschapkens f 60:--:--
0019[b] [ANONYMOUS] 4 cleender lantschapkens f 60:--:--
0019[c] [ANONYMOUS] 4 cleender lantschapkens f 60:--:--
0019[d] [ANONYMOUS] 4 cleender lantschapkens f 60:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 134  Last