Reijniers, Engeltje

printer
printer-friendly view
Inventory #103
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 2409
Date1669/10/17
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeDeath inventory
Family NameReijniers
Owner NameReijniers, Engeltje
Owner Noteswidow of Coenraedt van Coblens
Life Dates? |d 1669/10/11
Marriage Date1652/01/18
Type of CeremonyK (Reformed Church)
ResidenceOpte binne kant vant Waels Eijlandt in Amsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van allen den goederen actien gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx die by Juff. Engeltje Reijniers weduwe ende boedelhouster van wijlen Coenraedt van Coblens op den elfden October xvi negen en sestigh binnen deser stede Amsterdam overleden metter doot sijn ontruijmt . Gemaeckt by mij...Notaris... opt aengeven en versoecke van de eer. Dr. Abrahamus de Sadelaer bedienaer des godelikcken woords in de Beemster ende Abraham de Sadelaer de oude ende David Verbrugge testamentaire voochden (binnen de weeskamer) over Anthonij out omtrent [?] jaren, Bartha out 12 jaren, ende Coenraet out seven jaren, alle drie kinderen ende eenige erffgenamen van de voorn. Coenraet Coblens end Engeltje Reijniers in haer leven echteluijden. Postscriptum: Actum Amstelredamme in den sterfhuijse van de voorn. Engeltje Reijniers gestaen opte binne kant vant Waels Eijlandt desen 17 ende 18-en ende 22-e October 1669
CommentaryOn Engeltje Reyniers and Coenraedt van Coblens, see also INVNO 438. Abraham Sadelaer de oude, cited in the INTRO, is likely, by this date, may have been Abraham Pietersz. Sadelaer, the nephew of Abraham de Sadelaer I of R 21507 of Montias2. The predikant in Beemster Abrahamus de Sadelaer may be identical with Abraham de Sadelaer II, cited in the TEXT of R 1079.
NotaryJacob de Winter
# of Items77
Montias1 #3
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een oude schilderij met een vergulde lijst van Rebecca en Abrahams knecht
0002[a] [ANONYMOUS] twee oude printebortjens
0002[b] [ANONYMOUS] twee oude printebortjens
0003 [ANONYMOUS] een bloempotschiderijtje, oudt
0005 [ANONYMOUS] een schilderij van Prins Willem met een vergulde lijst
0006 [ANONYMOUS] een oudt schilderij van een eijerwijffje
0007 SANTVOORT, PIETER DIRCKSZ. een landschap met een vergulde lijst, gedaen door Sandtvoort
0008 [ANONYMOUS] een oudt historieschilderijtje
0009 [ANONYMOUS] een ditto [historieschilderijtje] van 't Samaritaens vrouwtje
0010 [ANONYMOUS] een kontrefeijtseltje van Willem Jacobsz. Roos
0011 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een winthondt in een lijstje
0012 [ANONYMOUS] een schilderijtje van een kruywagen
0013 [ANONYMOUS] een achtkant schilderijtje van Elias
0014[a] [ANONYMOUS] twee steenbeeltjes
0014[b] [ANONYMOUS] twee steenbeeltjes
0015 [ANONYMOUS] een oude antyckse tronie in een ebbe lijst
0016 [UNIDENTIFIED FEMALE ARTIST] een landschapje met een vergulde lyst door een vrouw geschildert
0017 [ANONYMOUS] een historieschildery van Abraham ende Agar
0018 [ANONYMOUS] een groot kontrefeijtsel van wijlen Reijnier Andriesz. met een vergulde lyst
0019 [ANONYMOUS] een schilderijtje van twee tronys off hardebollen met een eycken lyst
0020 [ANONYMOUS] een schilderijtje van Marry Mossels met een swarte lijst
0021[a] [ANONYMOUS] twee kleijne bortjens sijnde de contrefeijtsels van Prins Willem ende Prins Maurits
0021[b] [ANONYMOUS] twee kleijne bortjens sijnde de contrefeijtsels van Prins Willem ende Prins Maurits
0022[a] [ANONYMOUS] twee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
0022[b] [ANONYMOUS] twee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
0022[c] [ANONYMOUS] twee printebortjens ende een kleijn schilderijtje
0023 [ANONYMOUS] een print van Leckerbeetje
0024 [ANONYMOUS] een print van de hooftman over hondert
0025 [ANONYMOUS] Bijbelse printen in quarto
0026 [ANONYMOUS] eenn schilderij van de stadt Coblens met een ebben lijst
0027 [ANONYMOUS] een schilderij van Philipus ende de Moorman met een swarte lijst
0028[a] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
0028[b] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
0028[b] [ANONYMOUS] twee kleijne schilderijtjes, sijnde boeregeselschapjens
0029 [ANONYMOUS] een geschildert wapen van de Coblensen
0030 [ANONYMOUS] een groot kontrefeijtsel van wijlen Pietertje Willems weduwe van Jacob Cornelisz. Roos en drie van haer kindskinderen met een ebben lyst
0031 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Anthony Coenraeds van Coblens met een ebben lijst
0032 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van des overledens man Coenraed van Coblens met een ebbe lyst
0033 [ANONYMOUS] een schilderij van de stadt Rhenen met een ebben lijst
0034 PALAMEDESZ., PALAMEDES een batalie, van Palamedes, met een swarte lijst
0035[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de historie van Joseph met swarte lijsten
0035[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen van de historie van Joseph met swarte lijsten
0036[a] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee kleijne stucken, gedaen door Van Goyen, met swarte lijsten
0036[b] GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN twee kleijne stucken, gedaen door Van Goyen, met swarte lijsten
0037 [ANONYMOUS] een bloempottschilderij met een swarte lijst
0038 [ANONYMOUS] een groot kontrefeijtsel van Coenrad van Coblens met een ebben lijst
0039 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Engeltje [crossed out: Andries] Reijniers in een ebben lijst ende een rouwkleet overtrocken
0040 SCHELLINKS, WILLEM een landschap van Schellingx met een ebben lijst
0041 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van de oude Roos
0042 [ANONYMOUS] een schilderij van Prins Hendrick
0043 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van de moeder van Anthoni Coenrads van Coblens
0044 [ANONYMOUS] een schilderij van Christus disputatie in de tempel
0045 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Engeltje Reijniers, doen se een kindt was, in hardersgewaet gedaen
0046 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van Engeltje Jans
0047 [ANONYMOUS] een kontrefeijtsel van wijlen Reijnier Andriesz.
0048 [ANONYMOUS] een boerebruylofftje
0049 [ANONYMOUS] een boeregeselschapje
0050 [ANONYMOUS] een schilderij daer men een kindt baeckert
0051 [ANONYMOUS] een Italians landschapje
0052 [ANONYMOUS] een ditto [Italiaens] landschapje
0053 [ANONYMOUS] een geteijckent scheepje mette de pen gedaen
0054[a] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[b] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[c] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[d] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0054[e] [ANONYMOUS] vijff schilderijtjens, uytbeeldende de vijff sinnen
0055 [ANONYMOUS] een schilderijtje van soldaten
0056 GOYEN, JAN JOSEPHSZ. VAN een landschapje van Jan Goyen met een ebben lijst
0057 [ANONYMOUS] een landschapje daer in een paert
0058 CARREE, FRANCHOIS een koockenschilderijtje van Carre
0059 [ANONYMOUS] een graeuw landschapje
0060 [ANONYMOUS] een geschilderde tulp
0061 [ANONYMOUS] een schilderij van Andronica
0062[a] [ANONYMOUS] drie printebortjens van de Pascha Christi
0062[b] [ANONYMOUS] drie printebortjens van de Pascha Christi
0062[c] [ANONYMOUS] drie printebortjens van de Pascha Christi
63 [ANONYMOUS] een predikantsbortje