The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Baerle, David van

printer
printer-friendly view
Inventory #118
Call Number2262B, fol 712 and foll.
Date1671/12/23
CityAmsterdam
CountryNederland
Purposedeath inventory
Family NameBaerle
Owner NameBaerle, David van
Owner Notesand his wife Rachel Godin
Life Dates1595 |d 1671/09/01
Marriage Date1625/05/27; 1628/10/17
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceOp de Keisersgracht bij de Westermarckt in Amsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris ende taxatie van alle de imboel huijsraet porcelijne gout silver ende vergult werck naergelaten ende metter doot ontruijmt by Davidt van Baerle ende Rachel Godin sal. in haer leven echteluijden gemaeckt by mij Adriaen Lock Nots. in presentie van de nabes. getuigen ten versoecke van d'heer Charles Godin mitsgaders Jan Davidt van Baerle als Executeurs van de testament van de gemelte David van Baerle ende Rachel Godin zal. ende opt aengeven van de selve Jan van Baerle ende is alle de voors. inboel huijsraet gout ende silver werck getaxeert ende gepriseert by Susanneken Anthonis ende Catharina Schaeck gesworene schatsers .....den xv-en december anno 1671 ende voltrocken den 18-en December. Schilderyen, Caerten ende printen borretges mede naergelaten ende metter doot ontruijmt by de voors. Davidt van Baerle ende Rachel Godin zal. ten versoecke ende opt aengeven als voren ende sijn all de schilderijen caerten ende printen borretges getaxeert by seigneuren Hendrick Velthoen, Allart van Everdingen ende Gerrit Uijlenburch als bij de Edelen heeren schepenen deser steede daer toe specialijck gecommitteert ten prijse als by ijde partij achter uijtgetrocken staet. Actum Amsterdam desen xxiii December 1671.
CommentaryRachel Godin was buried in the Westers Kerck on 20 May 1669. On David van Baerle and Rachel Godin, see the NOTES to R 20459 of Montias2. The house in which David van Baerle died on the Keisersgracht had been built in 1618 by Hendrick de Keyser for Rogier Ramsden (of INVNO 193) and was acquired by Van Baerle in 1639 (E. van Houten, Grachten, p. 52). Charles Godin, who was Rachel Godin's brother, was the second of this name (see the TEXT of R 805). Rachel and Charles Godin (II) were children of Charles Godin I and of Rachel le Carlier, alias Rideur (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 570-580).
NotaryAdriaen Lock
AppraiserHendrick Velthoen, Allaert van Everdingen, and Gerrit Uylenburg
Total Value11597 |d 13 st.
Art Value1746 |d 10 st.
# of Items58
Montias1 #20
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 WTEWAEL, JOACHIM een karsnagt van Juchem Wtdewael f 400:--:--
0002 RUBENS, PIETER PAUL een stuck Venus met de zeegoden copie na Rubbens f 40:--:--
0003 [ANONYMOUS] een dito [stuck] van Ceres, Bachus, ende Venus f 24:--:--
0004 SAENREDAM, PIETER JANSZOON een perspectiff van Pr. Saedam zynde St. Marien kerck tot Utrecht f 100:--:--
0005 [ANONYMOUS] een touback drincker copie f 6:--:--
0006[a] [ANONYMOUS] twee zeetjes f 24:--;--
0006[b] [ANONYMOUS] twee zeetjes f 24:--:--
0007 [ANONYMOUS] een lantschap van een propheet van een leeuw verslonden f 6:--:--
0008 [ANONYMOUS] een stuck van den slach van Leckerbeetje f 40:--:--
0009 [ANONYMOUS] een lantschap synde ruine f 18:--:--
0010[a] CONINCXLOO, GILLIS VAN twee landschaps gedaen bij Connicxloo f 12:--:--
0010[b] CONINCXLOO, GILLIS VAN twee landschaps gedaen bij Connicxloo 12 f.
0011 VINCKBOONS, DAVID een stuck van de predicatie Christi int scheepge gedaen van Vingboons f 60:--:--
0012 HOLBEIN, HANS (II) ront tronitge verlichterye gedaen by Holbein f 100:--:--
0013 [ANONYMOUS] een vrouw tronitge mede verlichterij f 20:--:--
0014 [ANONYMOUS] een cleijn ront schilderytje van Christus f 3:--:--
0015 [ANONYMOUS] een stuck des christelijcken ridder f 40:--:--
0016 HOLBEIN, HANS (II) een conterfeijtsel sijnde Carel Duc de Bourbon gedaen bij Holbeen f 315:--:--
0017 CONINCXLOO, GILLIS VAN een lantschap wesende de Historie van Moyses gedaen bij Conincxloo f 60:-:--
0018 [ANONYMOUS] een stuck vant Samaritaense vroutge f 18:--:--
0019[a] CONINCXLOO, GILLIS VAN twee landschaps sijnde bosschagien gedaen bij Coninxloo f 48:--:--
0019[b] CONINCXLOO, GILLIS VAN twee landschaps sijnde bosschagien gedaen bij Coninxloo f 48:--:--
0020 BEERSTRATEN een zee gedaen bij Beerestraten f 36:--:--
0021[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Jan van Baerle ende sijn huijsvrouw f 72:--:--
0021[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels van Jan van Baerle ende sijn huijsvrouw f 72:--:--
 Prev Record 1 - 25 of 57  Last