The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Lenaerts, Maria Anna

printer
printer-friendly view
Inventory #1264
ArchiveAntwerp S.A.
Call NumberNA 3036 and NA 273, fol. 122-122vo.
Date1673/03/28
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
PurposeGoods left as collateral for a debt arising from the delivery of raw sulfur in Amsterdam
Family NameLenaerts
Owner NameLenaerts, Maria Anna
Owner Noteswife of Gisberto van Goor, goods left as collateral with Benedetto Lenaerts
Life Dates1607 |d ? |n Goor
Marriage Date1667/09/01
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAntwerp
IntroductionLyste van ses schilderyen die Vrouwe Anna Lenaerts, wettige huysvrouwe van d'Heer Gisberto van Goor, overlevert in bewaernisse aen d'Heer Benedetto Lenaerts ende syn geschildert soo deselve syne suster verclaerde als volcht (27 meerte 1673 in Antwerpen). Liste van verscheyde schilderyen die Vrouwe Anna Lenaerts, wettige huysvrouwe van d'Heer Gisberto van Goor, overlevert in bewaernisse aen d'Heer Benedetto Lenaerts ende syn geschildert so deselve syne suster verclaerde als volcht. Daernaer op den 28 der voors. maent van meerte soo verclaerde de voorn. Vrouwe Maria Anna Lenaerts de voors. schilderijen overgelevert te hebben aen haeren voorn. broeder Benedetto Lenaerts to versekeringe van partye rauwe swavel in Amsterdam berustende onder haeren manne ende Daniel Smout, toebehorende aen ditto Benedetto Lenaerts oft syns actie hebbende. Note in margin: De consignatie oft overleveringe van bovenstaende schilderyen en is niet geschiet, maer syn deselve gebleven ten huijse van d'Heert Peeter Wouters, doordijen Vrouwe Maria Anna Lenaerts de onderschreven acte niet en begeerde te teeckenen. The following act was passed before a different notary in Antwerp. Den 28 meert anno 1673 compareerden Mevrouwe Marianna Lenaerts, huysvrouwe van d'Heer Gisberto van Geer, vrijeheer van Thienhoven etc. ende heeft wettelijck machtich gemaeckt ende in haere stede gestelt, sulcx sij doet mits desen, d'Heer Jan Matthisines, advocaat etc. omme wt haer comparants naeme aen haeren broeder d'Heer Benedetto Lenaerts in bewaernisse te geven soodanige schilderijen en silverwerck, waervan gisteren pertinente specificatie is gemaeckt, op soodanige manier als den voor. gemachtichden sal goetvinden. Compareerde de voors. Mevrouwe ende heeft verclaert ende geattesteert waerachtich te sijn dat voor haer goet dwelck van Amsterdam tot Antwerpen is gevlucht, gecomen in den voorleden somer, sijn betaelt geweest ten vollen sijne Majesteits lisenten ende thollen, dwelck voors. goet ten deele wederom naer Amsterdam presentelijck wort gesonden. Postscript: Certificere ick onderschreven openbaer notaris t'Antwerpen residerende mij gevonden te hebben ten huijse van Pedro Wouters, hem afgevraght oft hij soude gelieven te laten volgen de goederen, die aen d'Heer Benedetto Lenaerts op gisteren sijn getransporteert bij sijn Masseur, verstaende Vrouwe Mari Anna Lenaerts, huijsvrouwe van Gisberto van Goor, vrijheer van Thienhoven etc.. voor den notaris Sebille. Die daerop vor antwoorde gaff: ick hoor ende ick sien ende sal geen laten volgen vooraleer ick voldaen ben. Item oft hij de goederen van [left blank] d'Heer van Goor oft Smout soulde laten volgen, gaf voor antwoort: laten geen volgen wt mijn huijs. Dienvolgens hebbe geprotesteert van costen, schaden ende intresten. Actum den 28e meert anno 1673. Signed H. Boonen, notarius. The paintings in the present inventory occur once more in an inventory of 23 August 1673, where they are said to be owned by Gisbertovan Goor, vrijheer van Thienhoven, packed in two cases and brought to the house of the Antwerp merchant Pieter Wouters. The inventory was drawn up at the request of Meester Johannes Matisius, advocate, with a procuration from Van Goor dated 16 August 1673 before notary Tiperandel. The witnesses are Jacob Pannesteel, procuror, and Marc Antoon Garibaldi, artful painter (Duverger, Antwerpse kunstinventarissen 9(1995), pp. 440-1).
Commentary1672. In 1660, Gijsbert van Goor was listed as a member of an elite group of horse lovers in Amsterdam (Jaarboek Amstelodamum 65(1960), p.75). On 1 September 1667, Gijsberto van Goor, son of Cornelis Gysbertsz. van Goor, 60 (blotted), was betrothed to Maria Anna Lenaerts, daughter of Hendrick Lenderts and Barbara Barkin (?). The banns were proclaimed in Antwerp on 7 August 1667 (DTB 490/392). On 10 March 1669, Gijsbert van Goor and his wife Maria Anna Lenaerts had their son Johannes baptized in the Wester Kerck in Amsterdam in the presence of Cornelis Gijsbertsz. van Goor for himself and in the name of Henric Lenaerts and Agneta Jeans (DTB 106/329). Cornelis van Goor was Rembrandt's intermediary in the sale of paintings to Prince Ruffo of Sicily.
NotarySebille and Boonen
# of Items34
Montias1 #1183
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 RENI, GUIDO eene Susanna met twee boeven geschildert door Guido Reno alias Guido Bollogneso
0002 LOTTO, LORENZO eenen Karssenacht van Lorenzo Lotto di Venezia
0003 RENI, GUIDO twee worstelende Cupidos levensgroote geschildert door Guido Reni
0004 LIEVENS, JAN (I) eenen Christus aen 't cruys door Jan Lievens geschildert
0005 MURILLO, BARTOLOME twee bedelaers van Moriglio van Sevillen
0006 PASSANTI, BARTOLOMEO eenen verloren soon van Barozzio Passanti
0007[a] DYCK, ANTHONIE VAN drije Apostelen ende eenen Jeronimus van van Dyck
0007[b] DYCK, ANTHONIE VAN drije Apostelen ende eenen Jeronimus van van Dyck
0007[c] DYCK, ANTHONIE VAN drije Apostelen ende eenen Jeronimus van van Dyck
0007[d] DYCK, ANTHONIE VAN drije Apostelen ende eenen Jeronimus van van Dyck
0008 DUJARDIN, KAREL een lantschap met beelden van Carlo Dujardin
0009 FALCONE, AGNELLO een maitresse oft schoolvrouwe met jongens van Agnello Falcone
0010 MOLA, PIER FRANCISCO eenen Sinte Bruno van P. Francisco di Mola
0011 TIZIANO VECELLO een Ecce Homo van Titiano Varcellio
0012 POUSSIN, GASPAR (DUGUET) een lantschap van Gaspar Pussino oft Duzzi
0013 BROUWER, ADRIAEN een boerengeselschap genaemt den pisser van Adriaen Brouwer
0014 DUJARDIN, KAREL een quacksalver van Carlo Dujardin
0015 BASSANO, JACOPO een hemelvaert Christi van Bassan den ouden
0016 CORREGGIO, ANTONIO ALLEGRI een Lievevrouwe met het kindeken Jhesus van Coressio
0017 HEEM, JAN DAVIDSZ. DE een fruijtagie met blommen vanden ouden de Hem
0018 REMBRANDT VAN RIJN een wenteltrappeken met een oudt manneken sittende op eenen stoel van Rembrant van Rijn
0019 GIJSELS, PEETER eenige blommen ende fruijten van Peeter Ghijsels
0020 BRUEGEL, PIETER (I) eenige sottekens op crucken loopende van den Ouden Breugel
0021 BROUWER, ADRIAEN een manneken spelende op den rommelpot van Adriaen Brouwer
0022 POELENBURGH, CORNELIS VAN een St. Franciso in de woestyne van Cornelio Poelenborch
 Prev Record 1 - 25 of 34  Last