The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elias, Gerrit Reijersz.

printer
printer-friendly view
Inventory #130
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number2410, film nr. 2551, fol. 10-28.
Date1676/01/07
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameElias
Owner NameElias, Gerrit Reijersz.
Owner Noteswidower of Catharina van Beringen
Life Dates? |d 1676 |n Elias
Marriage Date1660/09/16
Type of CeremonyReformed church
OccupationManufacturer |a Soap boiling
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionStaet ende inventaris van allen de goederen , actien ende gerechticheden mitsgaders lasten ende schulden soo ende sulcx deselve by wijlen Gerrit Reijersz. Elias in sijn leven seepsieder weduwenaer van zal. Catharina van Beringen metter doot ontruijmt ende achtergelaten sijn. Beschreven door mij notaris....ten versoecke ende opt aengeven van signoren Jacob Verwout [ende] Thieleman van Beringen als by de Ed. Heeren Schepenen alhier gestelde voogden over desselfs nagelaten kinderen volgens den appoinctemente gesteld in de margine van seecker request van date den 6-en December 1675. Postscript: Aldus gedaen....den 7 januarij 1676. Note: This inventory was not completed; it never was passed as an official act.
CommentaryGerrit Elias was listed among the individuals who exercised the trade (nering) of soap-boiling in 1663. He was apparently the son of the soapboiler Reijer Pietersz. Elias (1632) and the grandson of the soapboiler Pieter Jacobsz. Elias (1612) (Jaarboek Amstelodamum 83(1991), p. 93). Thieleman van Beringen, cited in the INTRO, was the father of Catharina van Beringen, the late wife of Gerrit Elias, and the brother of the cloth merchant Jan van Beringen (NA 641, fol. 203, act dated 14 March 1635). He was married to Elisabeth de Marees, the daughter of Abraham de Marees de oude of INVNO 300. Another of his children was Johanna van Beringen (1624-1686) who married Dionys Bailli (1617-1654) (cited in R 27635 of Montias2) (De Navorscher 28(1878), p.49). Still another child was Maria van Beringen who married Isaack Soolmans (born about 1586) in 1625.
NotaryJ. de Winter
# of Items52
Montias1 #38
First  Record 26 - 50 of 57  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0011 [ANONYMOUS] een batalieschilderij
0012[a] [ANONYMOUS] drie printebortjens
0012[b] [ANONYMOUS] drie printebortjens
0012[c] [ANONYMOUS] drie printebortjens
0013[a] [ANONYMOUS] vijff slechte schilderijen
0013[b] [ANONYMOUS] vijff slechte schilderijen
0013[c] [ANONYMOUS] vijff slechte schilderijen
0013[d] [ANONYMOUS] vijff slechte schilderijen
0013[e] [ANONYMOUS] vijff slechte schilderijen
0014[a] [ANONYMOUS] vier printeborden
0014[b] [ANONYMOUS] vier printeborden
0014[c] [ANONYMOUS] vier printeborden
0014[d] [ANONYMOUS] vier printeborden
0015 [ANONYMOUS] een afbeeltsel van de stadt Leijden met een ebben lijst
0016 LUYCKS, CHRISTIAEN een roemer met bloemen gedaen door Lux
0017 ROMEYN, WILLEM een landschapje gedaen door Romeijn
0018 [ANONYMOUS] een teijckeningh van een speelman met sijn geselschap met een glas daervoor
0019 [ANONYMOUS] een afbeeltsel van een juffrouw met een spinnewiel met een ebbe lijst
0020 [LINDEN, UNIDENTIFIED] een nachtje door Linden gedaen
0021 [ANONYMOUS] een boerevrijagie
0022[a] [ANONYMOUS] twee stillevens van een romer met wijn
0022[b] [ANONYMOUS] twee stillevens van een romer met wijn
0023 [ANONYMOUS] een tabaxroockertje
0024 [ANONYMOUS] een koockentje van een boer
0025 [ANONYMOUS] een bordtje sijnde de gront van een seperije met een vergulde lijstje
First  Record 26 - 50 of 57  Last