Schaep, Geraard, heer van Cortenhoeff

printer
printer-friendly view
Inventory #259
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1857, fol. 630-665
Date1666/08/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory, division of the estate
Family NameSchaep
Owner NameSchaep, Geraard, heer van Cortenhoeff
Owner Noteswidower of Maria Spiegel (1604-1661)
Life Dates1598/07/29 |d 1666/07/02
Marriage Date1622/12/06
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van all de imboedel meublen ende huysraden item ongemunt gout ende silver bevonden ten sterfhuys van wylen den heer Geraard Schaep heer van Cortenhoeff burgemeester en raad deser stadt ...Beschreven door my Nicolaas Kruys Nots. Publ. binnen Amsterdam residerende opt versoeck ende overstaen van de geinstitueerde erffgenamen. Postcript I (fol. 630): Op huijden hebben de heer Pieter Schaep over de staeck van Gerrit Schaep Pietersz. voor een vierde, nogh weghen Margarita Schaep Pieters oock voor een vierde, Item de heer Geurt van Beuningen wegen syn moeder voor een deerde en Sr. Jan van Dyck voor hemself ende wegen d'vaders kinderen en vordre descendenten van wylen Coenrat Mathysz. Burgh voor 2 derden, ... samen voor een vierde ende Dirck Boelisz. voor hem en weghen d'vorders descendenten en Celia Mathys voor [de] resterende vierde paert, mette anderen als erffgenamen van wylen de heer Gerard Schaep heer van Coertenhoeff, verdeelt in presentie van myn onderges. Not. Publ. ... de somme van tien duysent car. guldens in specie ... daervan een yder van hen syn portie genoten heeft. Actum in Amsterdam den 20e augusti 1666. Postscript II: Aldus geinventariseert op den 26 ende 27-en juli ende gesloten op den 5-en Augusti [1666] in presentie van Robbert Inens (?) ende Adriaen van [...]. Addition to inventory dated 25 August 1666 (fol. 623): Lyste ofte specificatie van den imboedel, meubelen ende huijsraden d'welcke by de respective erffgenamen van wijlen de heer van Cortinghouf za. bij accort ende scheijding sijn aengenomen ter somme nevens eder poste uytgedruckt te weten. Onder de staeck van den heer Gerard Schaep voor de heer Pieter Schaep [follow the items in INVNO 259 of Montias2 from LOT 0001 to Lot 0010]. Postscript: Welcke lyste ende voldoeningh by d'ondergetel. yder in syn stack opgenomen syn, verclaeren d'selve te approberen. Doch soo in desen eenigh misrekeningh ofte eenige poste qualick gest[...] bevonden werden tselve by d'sament. erffgenamen geremedieert ende vereffent te werden. Actum den 25 augustij 1666. Postscript (fol. 662): Compareerde voor my Mr. Petrus Schaep. In gevolge en uyt craghte van seeckere appointe[ment] verleent op de requeste van de heer Jacob van Neck Raet ende Commissaris van de Camer van Assurantie alhier ... hebbe [ick] Nic. Kruijs my metter getuijgen nagenoemt [opt aengeven] en versoeck van de gemelte heer van Neck getransporteert tot syn [Petrus Schaeps] huysingh alwaer ten overstaen van ons notaris ende getuijgen geopent syn twee kassen die wel ende nabehoren in groff lywaet en wasse cleden gepackt waren ... sonder alle suspicke van bedrogh ofte achterdencken ... bevonden is de nagemelte goederen [listed after LOT 0067 of INVNO 259].
CommentaryThe inventory entered here corresponds to the division of the estate on 25 August 1666, except for a few attributions which have been taken from the original unpriced inventory of 26, 27 July and 5 August 1665. Dr. Gerard Schaep, heer van Kortenhoef, was baptized in the O.K. on 20 July 1598. He died childless on 2 July 1666. He was the son of Simon Gerritsz. Schaep (1566-1646) and of Lijsbeth Mathijs Burgh (1566-1637). He was a member of the Amsterdam Vroedschap from 1624 to 1666 (burgomaster in 1637, 1641, 1644, 1648, 1652, 1657, 1658, 1662, 1664, and 1665). He married Maria Spiegel, born on 23 October 1604, on 6 December 1622. Maria Spiegel was the daughter of Laurens Jansz. Spiegel and of Neeltgen Isaacks Ouderogh (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 355-6). Marie Spiegel was the sister of Bregitta Spiegel, who married Willem Backer of R 7697. Geurt Dircksz. van Beuningen, cited in the INTRO, was the son of Dirck Jansz. van Beuningen and of Marie Jans Schrijver, widow of Pieter Thijsz., from whom he based his claim on a share of the inheritance from the Heer van Cortenhoef. Coenradt Matthijsz. Burgh (1568-1601), the uncle of Gerard Schaep, heer van Cortenhoef, was the brother of Celitge Matthijs Burgh who married Dirck Hendricksz. Boelens. Mr. Petrus Schaep is likely to be the son of Gerard Schaep Pietersz. (1599-1655), cited in the INTRO, and of Johanna de Visscher (1604-1676). He was born on 5 July 1635 and died on 23 December 1685. He was a member of the Vroedschap from 1666 to 1672.
NotaryN. Kruijs
Art Value2481 |d 2 stuivers
# of Items173
Montias1 #176
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery met bocken no.1 voor f 44:--:--
0002 [ANONYMOUS] een landschap no.4 f 21:--:--
0003 [ANONYMOUS] een teckeningh van Cristinus Quartus no.7 f 11:--:--
0004 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schildery daer Seuxis schildert no.13 f 62:--:--
0005 [ANONYMOUS] een Acteon no.30 f 18:--:--
0006 [ANONYMOUS] een cruijsing Cristy no.34 f 105:--:--
0007 [ANONYMOUS] 't wapen van de heer van Cortenhouff f 5:10:--
0008 [ANONYMOUS] een schildery met soldaten no.44 f 28:--:--
0009 [ANONYMOUS] 't wapen van d'overleden van steen mette vierndelen f 10:- 5:--
0010 [ANONYMOUS] de caert van de Beemster f 5:15:--
0011 [ANONYMOUS] [no.17] een schilderij van Judit en Tamar f 25:--:--
0012 [ANONYMOUS] [no.20] een boer sijn wijf slaende f 7:--:--
0013 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN [no.21] een dito [schildery ?] nae Uyttenbroeck f 7:15:--
0014 [ANONYMOUS] [no.35] een kemment vroutje f 2:15:--
0015[a] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
0015[b] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
0016 [ANONYMOUS] [no.3] een schildery van Hagar f 40:--:--
0017 [ANONYMOUS] [no.8 ] een print van Prince Maurits f 2:10:--
0018[a] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
0018[b] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
0019 [ANONYMOUS] [no.18] drie koningen f 9:--:--
0020 [ANONYMOUS] [no.26] een batalie f 14:--:--
0021 [ANONYMOUS] [no.41] grontcaert van Amsterdam f 20:--:--
0022 [ANONYMOUS] [no.42] oude caert van Amsterdam f 2: 6:--
0023 [ANONYMOUS] [no.43] 't wapen van den heer van Cortenhouff f 10: 5:--
0024 [ANONYMOUS] [no.46] een schildery daerin een papegaij f 6: 5:--
0025 [ANONYMOUS] [no.48] een kersnaght f 8: 5:--
0026 [ANONYMOUS] [no.28] een schildery daerin beesjes f 8:15:--
0027 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS [no.40] een stuck van Mr. Cornelus op de sael f 170:--:--
0028 [ANONYMOUS] [no.29] een schildery van Susanna f 10:10:--
0029[a] [ANONYMOUS] [no.32] twee landschapiens f 6:10:--
0029[b] [ANONYMOUS] [no.32] twee landschapiens f 6:10:--
0030 [ANONYMOUS] [no.51] een Christoffel f 5:15:--
0031[a] [ANONYMOUS] [no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
0031[b] [ANONYMOUS] [no.6] twee ronde schilderyen vallers f 22:--:--
0032[a] [ANONYMOUS] [no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
0032[b] [ANONYMOUS] [no.16] twee met fruijtagien f 84:--:--
0033[a] [ANONYMOUS] [no.22] nogh twee met fruyten f 4: 5:--
0033[b] [ANONYMOUS] [no.22] noch twee met fruyten f 4: 5:--
0034[a] [ANONYMOUS] [no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
0034[b] [ANONYMOUS] [no.23] twee met meulitiens f 7:--:--
0035 [ANONYMOUS] een met soldaten no. 24 f 12:--:--
0036 [ANONYMOUS] [no.25] een met beesten f 5:--:--
0037 [ANONYMOUS] [no.2] een dito [schildery ?) daerin de hooftdeugden f 124:--:--
0038 [ANONYMOUS] [no.27] een met beesiens f 22:10:--
0039 [ANONYMOUS] [no.33] een Lasarus op copper f 130:--:--
0040[a] [ANONYMOUS] 2 pleijster beeltjens
0040[b] [ANONYMOUS] 2 pleijster beeltjens
0041 GOSSAERT, JAN (MABUSE) [no.36] een van Mabuse
0042 [ANONYMOUS] [no.39] een blompoth f 3: 5:--
0043 [ANONYMOUS] [no.47] een ovael f 6:10:--
0044[a] [ANONYMOUS] twee albaste beelden f 22:10:--
0044[b] [ANONYMOUS] twee albaste beelden f 22:10:--
0045 [ANONYMOUS] een kaert van nieu Nederlandt f 1:11:--
0046 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) [no.12] een samaritaens vrouw
0047 [ANONYMOUS] [no.19] een hoendercauw f 9:--:--
0048 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) [no.10] een schildery van Lange Pier f 400:--:--
0049 LEYDEN, LUCAS VAN [no.11] een Maria met haer kindt f 30:--:--
0050 [ANONYMOUS] [no.31] een Diana f 75:--:--
0051 [ANONYMOUS] [no.38] een van heydenen f 6:10:--
0052 [ANONYMOUS] [no.49] een taeffreeltien f 8:--:--
0053 [ANONYMOUS] [no.50] een landschap f 4: 5:--
0054[a] [ANONYMOUS] [no.14] twee graeutiens f 38:--:--
0054[b] [ANONYMOUS] [no.14] twee graeutiens f 38:--:--
0055 [ANONYMOUS] [no.15] de segeningh Isaacx f 145:--:--
0056[a] [ANONYMOUS] twee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
0056[b] [ANONYMOUS] twee pleijsterde beeltiens f 4:--:--
0057[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
0057[b] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtzels van de Heer ende Vrouw van Cortenhoeff tot f 61:--:--
0058 [ANONYMOUS] contrefeijtzel van Oxenstern f 5: 5:--
0059[a] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
0059[b] HELT STOCKADE, NICOLAES VAN 2 conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep door Van der Stock f 60:10:--
0060[a] RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN twee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
0060[b] RAVESTEYN, JAN ANTHONISZ. VAN twee dito borden [conterfeijtsels van d'heer ende vrouw Schaep] van Ravesteyn f 151:--:--
0061 LIEVENS, JAN (I) een contrefeijtzel van de heer van Cortenhoeff door Jan Lievessz. f 126:--:--
0062[a] [ANONYMOUS] 2 contrefeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
0062[b] [ANONYMOUS] 2 conterfeijtsels van de heer van Cortenhoeff met sijn suster noch kindren zijnde f 11:--:--
0063 LIEVENS, JAN ANDREAS een pom[on]a met een vergulde lyst door de jonge Jan Lieves f 30:--:--
0064 [ANONYMOUS] een schildery van moeij Elisabet Schaeps f 20:--:--
0065[a] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
0065[b] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
0065[c] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
0065[d] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
0065[e] [ANONYMOUS] 5 oude contrefeitsels f 20:--:--
0066 [ANONYMOUS] de marmere statue van den overleden f 135:--:--
0068 [ANONYMOUS] een koper plaetie daerop geschildert twee schilderijties
0069 [ANONYMOUS] vier cleijn schilderijties op een hout geschildert met waterverff
0070 [ANONYMOUS] een pampiertie met acht gedroochde visschies
0071 [ANONYMOUS] een houte vogel sonder kop
0072 [ANONYMOUS] een langwerpigh vergult boeck met 't geschrift Antiqua Urbis Splendor
0073 [ANONYMOUS] een groote print van Ferdinandus d'derde
0074[a] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[b] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[c] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[d] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[e] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[f] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[g] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0074[h] [ANONYMOUS] acht printen van Romen met haer paleijsen buijten Romen
0075 [ANONYMOUS] een en dartigh prenten van verscheyde santeijnen tot Romen
0076 [ANONYMOUS] ses en twintigh printen van preseijsen so binnen als buijten Romen
0077 [ANONYMOUS] verscheijde printen van Romen beginnende van no.1 tot 130 toe
0078 [REECIO UNIDENTIFIED] vertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
0079 [ANONYMOUS] vertien half vellen met printen van Anthonij Reecio
0080 [JACOMO BARROSSES, UNIDENTIFIED] verscheyde printen van arrigh[te] no.1 tot 46 door Jacomo Barrosses
0081[a] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
0081[b] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
0081[c] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
0081[d] [ANONYMOUS] vier printen van de stadt Romen
0082 [ANONYMOUS] een en twintigh do. [printen] van verscheijde soorten
0083[a] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0083[b] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0083[c] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0083[d] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0083[e] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0083[f] [ANONYMOUS] ses printen van piramiden
0084[a] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[b] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[c] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[d] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[e] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[f] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[g] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[h] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[i] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[j] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0084[k] [ANONYMOUS] elff printen van de triomphen van de Roomsche Keijsers
0085[a] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[b] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[c] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[d] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[e] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[f] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[g] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[h] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[i] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[j] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[k] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0085[l] TEMPESTA, ANTONIO twaelff printen van Roomen door Anthonio Tempesta
0086[a] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[b] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[c] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[d] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[e] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[f] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[g] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0086[h] [ANONYMOUS] noch acht printen van Roomen
0087 [ANONYMOUS] een print van verscheyde pausen van Romen
0088 [JACOMO BAROSSIO, UNIDENTIFIED] vier en dartigh printen van arrig[te] van Jacomo Barossio
0089 [ANONYMOUS] dartigh printen van Anthonio la Bacco
0090 [ANONYMOUS] een print boeck van Domenico Fontana
0091 [ANONYMOUS] een en twintigh printen van eenige gebouwen
0092 [ROECIN, UNIDENTIFIED] seven vellen zijnde printen op vier vellen van Roecin(?)
0093[a] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[b] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[c] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[d] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[e] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[f] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[g] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[h] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[i] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[j] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[k] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[l] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[m] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[n] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[o] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[p] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[q] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0093[r] [ANONYMOUS] achtien printen van de paleysen van Romeyn
0094 [ANONYMOUS] seven en veertigh printen van verscheijde [...]
0095 [ANONYMOUS] drei boeckjens vergult met wapenen