The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jacobs, Niesje

printer
printer-friendly view
Inventory #457
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 714, film 5148, fol. 583 and foll.
Date1644/02/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJacobs
Owner NameJacobs, Niesje
Owner Noteslate wife of Jan Hermansz. coperslager, together with the goods belonging possessed in common by Engeltje Barents and Isaac Boudewynsz.
OccupationCraft |a Smith, copper smith, tinsmith
ResidenceOn the Nieuwe Dijck close by the Armsteech, where the sign ABC hangs, in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen die Niesje Jacobs in haer leven huijsvrou van Jan Hermansz. coperslager (doch met de selve geen gemeenschap van goederen gehat hebbende) metter doot ontruymt ... heeft, mitsgaders van de goederen des boedels die Engeltje Barents, huysvrou van Isaac Boudewynsz., knecht vant medecyns collegie, met d'zelve in't gemeen bezeten ende nu met de doot ontruymt heeft. Beschreven door my Pieter Carelsz. notaris publ. ... ter requisitie van Geertje Jans, bejaarde dochter in de name van haer vader de voorn. Jan Hermansz., als voogd van Barent Isaxsz. 't nagelate soontje van de voors. Engeltje Barents ende dochterskint van de voors. Niesje Jacobs, als mede ten versoecke van Mr. Jacob Block, chirurgijn, naaste bloetverwant van't zelve kint van 'smoeders zyde, ten overstaen van de voors. Isaac Boudewynsz., om hierna met de eerste gelegentheijt al de goederen by de voors. Niesje Jacobs nagelaten van de goederen des gemeenen boedels van de voors. Isaac Boudewynsz. en zyn zal. huysvrou te separeren ende 't overscheyden na behoren ... van de voors. kints gerechtichheyt, ende syn de goederen bevonden als volcht. Postscript: Verclarden de voors. Isaac Boudewynsz. met ware woorden alles getrouwelyck geopenbaart ende gedaen t' inventarieren te hebben sonder sijn wetens iets verborgen te sijn, ende so namals iets weer te voorschijn of tot synder kennis mochte komen, belovende sulcx ook getrouwelyck aentegeven ende dese daermede t' amplieren sonder arge of lyst. Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van de eersam Jan Adriaensz. van Nierop ende Barent Dircx burgers den 26en february 1644.
CommentaryThe house on the N.D. is cited as one of the assets of the estate. Niesje Jacobs was the widow of Jan Hermansz., copper beater (coperslager). She had apparently inherited goods from Isaack Boudewijnsz. and his wife, which were supposed to be separated in the estate. Isaack Boudewijnsz. was knecht of the College of Medicine. The inventory was drawn up at the request of Geertie Jans, the mother of Jan Hermansz. and the guardian of Barent Isacxsz., the son of Isaack Boudewijnsz., as also at the request of Mr. Jacob Block, surgeon.
NotaryPieter Carelsz.
# of Items26
Montias1 #358
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van [crossed out: Danae] Venus
0002 [ANONYMOUS] een schilderij van de Patientie
0003 [ANONYMOUS] een gecontrefyt kint
0004 [ANONYMOUS] een stuck van Daniel
0005[a] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0005[b] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0005[c] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0005[d] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0005[e] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0005[f] [ANONYMOUS] noch ses schilderijen
0006 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Pieter Koenen
0007 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van de voors. Niesje Jacobs
0008 [ANONYMOUS] een stuckje van een Marien beelt
0009 [ANONYMOUS] een bort van de drie koningen
0010 [ANONYMOUS] een bort van Sodoma
0011 [ANONYMOUS] een bortje van 't gehoor
0012 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van der overleden Engeltje Barents
0013 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van deselfs vader jongelingh sijnde
0014 AVERCAMP, HENDRICK een wintertje van de Stom
0015[a] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
0015[b] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
0015[c] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
0015[d] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
0015[e] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
0015[f] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
 Prev Record 1 - 25 of 26  Last