The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Jacobs, Niesje

printer
printer-friendly view
Inventory #457
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 714, film 5148, fol. 583 and foll.
Date1644/02/26
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameJacobs
Owner NameJacobs, Niesje
Owner Noteslate wife of Jan Hermansz. coperslager, together with the goods belonging possessed in common by Engeltje Barents and Isaac Boudewynsz.
OccupationCraft |a Smith, copper smith, tinsmith
ResidenceOn the Nieuwe Dijck close by the Armsteech, where the sign ABC hangs, in Amsterdam
IntroductionInventaris van de goederen die Niesje Jacobs in haer leven huijsvrou van Jan Hermansz. coperslager (doch met de selve geen gemeenschap van goederen gehat hebbende) metter doot ontruymt ... heeft, mitsgaders van de goederen des boedels die Engeltje Barents, huysvrou van Isaac Boudewynsz., knecht vant medecyns collegie, met d'zelve in't gemeen bezeten ende nu met de doot ontruymt heeft. Beschreven door my Pieter Carelsz. notaris publ. ... ter requisitie van Geertje Jans, bejaarde dochter in de name van haer vader de voorn. Jan Hermansz., als voogd van Barent Isaxsz. 't nagelate soontje van de voors. Engeltje Barents ende dochterskint van de voors. Niesje Jacobs, als mede ten versoecke van Mr. Jacob Block, chirurgijn, naaste bloetverwant van't zelve kint van 'smoeders zyde, ten overstaen van de voors. Isaac Boudewynsz., om hierna met de eerste gelegentheijt al de goederen by de voors. Niesje Jacobs nagelaten van de goederen des gemeenen boedels van de voors. Isaac Boudewynsz. en zyn zal. huysvrou te separeren ende 't overscheyden na behoren ... van de voors. kints gerechtichheyt, ende syn de goederen bevonden als volcht. Postscript: Verclarden de voors. Isaac Boudewynsz. met ware woorden alles getrouwelyck geopenbaart ende gedaen t' inventarieren te hebben sonder sijn wetens iets verborgen te sijn, ende so namals iets weer te voorschijn of tot synder kennis mochte komen, belovende sulcx ook getrouwelyck aentegeven ende dese daermede t' amplieren sonder arge of lyst. Aldus gedaen binnen Amsterdam ter presentie van de eersam Jan Adriaensz. van Nierop ende Barent Dircx burgers den 26en february 1644.
CommentaryThe house on the N.D. is cited as one of the assets of the estate. Niesje Jacobs was the widow of Jan Hermansz., copper beater (coperslager). She had apparently inherited goods from Isaack Boudewijnsz. and his wife, which were supposed to be separated in the estate. Isaack Boudewijnsz. was knecht of the College of Medicine. The inventory was drawn up at the request of Geertie Jans, the mother of Jan Hermansz. and the guardian of Barent Isacxsz., the son of Isaack Boudewijnsz., as also at the request of Mr. Jacob Block, surgeon.
NotaryPieter Carelsz.
# of Items26
Montias1 #358
First  Record 26 - 26 of 26 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0015[g] [ANONYMOUS] noch seven bortjes
First  Record 26 - 26 of 26 Next