The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Joosten, Joost

printer
printer-friendly view
Inventory #505
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNAA 1481, film nr. 1565
Date1645/04/01
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposetransfer of paintings and some household goods to creditor as security for unpaid houserent
Family NameJoosten
Owner NameJoosten, Joost
Owner NotesGoods transferred to Cornelis de Bruijn van Berendrecht
OccupationServices |a Innkeeper (Joosten); Rentier (Van Berendrecht)
ResidenceIn de Nes daer Hamburch uijthangt in Amsterdam
IntroductionCompareerde voor mij Gillis Borsellaer openbaer notaris Joost Joosten herbergier wonende in de Nes daer Hamburch uijthangt, mij notario wel bekent, verclarende hij comparant wel ende deuchdelijck schuldich te wesen aen Sr. Cornelis de Bruijn van Berendrecht, borger deser stede, de somme van ses hondert gulden 14 stuijvers ende acht penningen, spruijtende van verschenen huijshuer tot Meye 1645 incluijs van 't huijs Hamburch inden Nes ... Comparant gaerne betaelt hadde ... also niet en is in sijn comparants maech ... te voldoen ... Soo was hij met den voors. Sr. Cornelis de Bruijn van Berendrecht voor sijn voors. achterwesen metten interest van dien ... behoorlijcke verseeckeringe .... soude doen, heeft mitsdien in titule van betalinge in vollen vrijen eijgendomme opgedragen, gecedeert ... dit naervolgende, te weten. Postscript: Noch transporteert hij Comparant aenden voors. Sr. Cornelis de Bruijn van Berendrecht eene rente van twee ende vijfftich guldens ende tien stuijvers 't sjaers die hij comparant alle jaere in November ten wees camer alhier ontfanckt voor de alimentatie ende onderhoudt van sijn comparants twee kinderen ... transporteert voorts aende voors. Cornelis de Bruijn van Berendrecht ... alle sijn comparants voordere imboel ende meublen van linnen wollen bedden ... schilderijen ... Gedaen binnen Amsterdam ten comptoire mijns notaris op den eersten April 1645 present Jacob Metcalff ende Darius de Jonge getuijgen.
CommentaryApart from his occupation (innkeeper) and that he was renting a house from Cornelis de Bruyn van Berendrecht, Joost Joosten is unidentified. Cornelis de Bruyn van Berendrecht was the son of Jan Gerritsz. de Bruyn van Berendrecht and of Maria van Diemen (the daughter of a burgomaster of Dordrecht). He was the brother of Jan de Bruyn van Berendrecht. For the probate inventory of Jan's widow, Margariet de Linde (Lint), see INVNO 158 of 26 April 1647. The family was Roman Catholic.
NotaryG. Borsselaer
Art Value548 |d
# of Items32
Montias1 #406
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 BUESEM, JAN JANSZ. een schilderije wesende een boere geselschap van Jan Besem geestimeert op f 12
0002 [ANONYMOUS] een ditto [schilderije] wesende een kock in een keucken van rauwvleys affbeeldende hem comparant, geestimeert op f 70
0003 [ANONYMOUS] een schilderije van een grooten vetten os geestimeert op f 20
0004 PYNAS, JAN SYMONSZ. een schilderije van Ganemedes ende Juno gedaen van Penas geestimeert op f 19
0005 [ANONYMOUS] een schilderije van verckenjacht geestimeert op f 60
0006 [ANONYMOUS] een andere [schilderije] wesende de groetenisse van Maria geestimeert op f 12
0007 [ANONYMOUS] een ander schilderije van Lucretia geestimeert op f 10
0008 [ANONYMOUS] een andere schilderije van een geslacht vercken hangende aende leer geestimeert op f 15
0009[a] [ANONYMOUS] vier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
0009[b] [ANONYMOUS] vier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
0009[c] [ANONYMOUS] vier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
0009[d] [ANONYMOUS] vier teijckeningen gedaen met potloot op parcquement t' eene een moersman d' andere twee boere geselschapen en het vierde een bedelersse met glas overtogen hebbende groen ebbenhoute lijsges samen geestimeert op f 12
0010 [ANONYMOUS] een andere schilderije van Piramis ende Tisbe geestimeert op f 16
0011 SAFTLEVEN, CORNELIS een andere schilderije wesende een spockerie met een groote teste met vier en taback drinckende gedaen van Sachtleven geestimeert op f 20
0012 ANTHONISSEN, HENDRICK JOSEPHUS VAN een andere schilderije wesende een cleen seetge gedaen van Hendrick Anthonisse geestimeert op f 6
0013 [ANONYMOUS] een schilderije van een dootshooff in een ovael met een ebben lijst geestimeert op f 15
0014 BUESEM, JAN JANSZ. een andere schilderije wesende een tempel daer in een priester voort autaer staet gedaen van Jan Besem met ebben lijsten geestimeert op f 25
0015 [JOOST LAMPE, UNIDENTIFIED] een andere schilderije van Emaus met een vergulde lijst gedaen van Joost Lampe geestimeert op f 20
0016[a] ISAACKSZ., ISAACK twee ovale tronien gedaen van Isacq Isacqssen geestimeert op f 20
0016[b] ISAACKSZ., ISAACK twee ovale tronien gedaen van Isacq Isacqssen geestimeert op f 20
0017 [ANONYMOUS] een andere schilderije wesende een keucken met een ebben lijst geestimeert f 12
0018 [ANONYMOUS] een ander wesende een roverie met een vergulde lijst geestimeert f 8
0019 [ANONYMOUS] een ander wesende de geboorte Christj geestimeert op f 8
0020[a] BUESEM, JAN JANSZ. twee stuckges van Jan Besem wesende boeregeselschaptges met [ ...] lijsges samen geestimeert op f 8
0020[b] BUESEM, JAN JANSZ. twee stuckges van Jan Besem wesende boeregeselschaptges met [ ...] lijsges samen geestimeert op f 8
 Prev Record 1 - 25 of 32  Last