The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Oom, Jan Claesz. (de Jonge)

printer
printer-friendly view
Inventory #526
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call Number908, film nr. 1145
Date1650/07/09
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedivision of estate of goods held in common
Family NameOom
Owner NameOom, Jan Claesz. (de Jonge)
Owner Notesand his widow Anna van der Wel
Life Datesc. 1590 |d 1650
Marriage Date1627/12/22
Type of CeremonyPui
OccupationMerchant (largescale); Manufacturer |a Soap boiling
ResidenceAmsterdam
ReligionRoman Catholic
IntroductionInventaris gemaeckt bij Anna vander Wel weduwe van Jan Oom Claesz. zal. van all de goederen, meubelen, imboel, schulden actien, crediten, ende gerechtigheijden mitsgaders lasten bij de selven Jan Oom Claesz. naergelaten ende met de selve sijn huysvrouw tot sijn overlijden toe beseten ende dit omme te comen tot ... scheijdinge ende delinge vande selven boedel naer inhouden vanden huwelijcke voorwarde tusschen de voorn. weduwe ende den overleden ... Postscript: Op huijden den ix julij anno 1650 Compareerde voor mij Jacob van Zwieten notaris .... Juffr. Anna van der Wel weduwe van Jan Oom Claesz. ende verclaerde de ... inventaris soo gestelt ende gemaeckt ... naer het beste kennisse ende wetenschap ende dienvolgende tot voordeel ende schade daer op gebracht te sijn alle het gene sij weet dat den boedel van haeren man met haer int gemeen beseten ... heeft.
CommentaryOn 30 November 1630, Jan Oom Claesz. de oude, about 54 years old, Jan Oom Claesz. de jonge, about 40, and Barthout Willemsz., 40, all merchants and soapbielers, declared in a deposition that they paid an excise tax of 12 st. per vat of soap (Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven, R.G.P. 78(1933), p. 740). The difference in age between the two Jan Oom Claesz. seems small for a father and son. Perhaps the older man was the younger man's uncle. The owner of the goods must be Jan Oom Claesz. de jonge since Aeltge Ellerts, the wife of Jan Oom Claesz. de oude, was said to be a widow in 1647 (three years before the present inventory was drawn up) when she acquired a house (no. 21) on the Keisersgracht, which had been built in 1618 for the baker Elbert Loykens (E. van Houten, Grachten, p. 61). Clearly then Anna van der Wel was the wife (now widow) of Jan Oom Claesz. de jonge. The family was Roman Catholic. For further details on Jan Oom Claesz. I and II, see the NOTES to R 29368 of Montias2.
NotaryJ. van Zwieten
# of Items60
Montias1 #432
 Prev Record 1 - 25 of 60  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schilderij van een mooij weer met een vergulde lijst
0002 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] zijnde een onweertge mede met een vergulden lijst
0003 [ANONYMOUS] een schilderij daer de marckt van de Haech uijtgebeelt staet met een vergulde lijst
0004 [ANONYMOUS] een schilderij daer onse lieve vrouwen kerck in Antwerpen uijtgebeelt staet met een vergulde lijst
0005[a] TENGNAGEL, JAN twee lantschapjes gedaen bij Tengnagel mede met vergulde lijsten
0005[b] TENGNAGEL, JAN twee lantschapjes gedaen bij Tengnagel mede met vergulde lijsten
0006 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schilderij sijnde een tronie geden bij Mr. Cornelis van Haarlem mede met een vergulde lijst
0007 [ANONYMOUS] een [crossed out: cleijn stuckje] schilderijtge zijnde een caijsniertje met een ebben lijst
0008 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtge zijnde de brant van Troijen met een ebbenhoute lijst
0009 [ANONYMOUS] een cleijn schilderijtge zijnde een freuijtagie met met een ebbenhoute lijst
0010 [ANONYMOUS] een schilderij van Rebecca met een vergulde lijst
0011 [ANONYMOUS] een out schilderij met een swarte geverffde lijst
0012 [ANONYMOUS] een schilderij voor de schoorsteen daerinne twee philosophen in uijtgebeelt staen met een swarte geverffde lijst
0013 [ANONYMOUS] een schilderij van de vier Evangelisten met een vergulde lijst
0014 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij mede met een vergulde lijst
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van onse lieven vrouw met een vergulde lijst
0016 [ANONYMOUS] een groote schilderij voorde schoorsteen met met een vergulde lijst
0017[a] [ANONYMOUS] twee schilderijen sijnde evangelisten met vergulde lijsten
0017[b] [ANONYMOUS] twee schilderijen sijnde evangelisten met vergulde lijsten
0018 [ANONYMOUS] noch een schilderij van St. Pieter mede met een vergulde lijst
0019 [ANONYMOUS] een lantschap schilderij mede met een vergulde lijst
0020[a] SAVERY, ROELANDT noch twee lantschap schilderijen gedaen bij Roelant Savrij met ebbenhoute lijsten
0020[b] SAVERY, ROELANDT noch twee lantschap schilderijen gedaen bij Roelant Savrij met ebbenhoute lijsten
0021 HOOCH, CAREL CORNELISZ. DE een schilderij daer de supulture van Senica in uijtgebeelt staet mede met een ebbenhout lijst, gedaen bij Carel de Hooch
0022[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijtsels 't eene van Floris Koeck ende 't ander van zijn vrouw zal.
 Prev Record 1 - 25 of 60  Last