The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cortenhoef, Boudewijn van

printer
printer-friendly view
Inventory #1225
Call NumberNA 1856, fil 2103, fol. 501-549
Date1652/05/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods acquired in common and goods contributed separately before marriage by Boudewijn van Coertenhoef and Elisabet Willems.
Family NameCortenhoef
Owner NameCortenhoef, Boudewijn van
Life Dates1586/10/05 |d 1652
Marriage Date1616/10/09; 1638/02/17
OccupationEmployee |a City
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen roerende ende onroerende ende actien ... bevonden ten sterfhuijse van wijlen Boudewijn van Cortenhoef in zijn leven secretaris binnen deser stede, gedaen door 't aengeven van de eerbare Elisabet Willemsdr., nagelate weduwe van de voors. Boudewijn van Cortenhoef, door my Nicolas Kruijs notaris .... ende de voorn. weduwe (soo zij verclaerde ...) nopende de meublen ende huysraden separatie ende afsonderinge gemaeckt so van de genen de welcke zij ende den overleden voor 't aenvanck haerder huwelijck hebben gehadt als den genen de welcke staende huwelyck zijn angecoft ofte aengemaeckt ... ende dit alles zonder daermede so veel haer selven als haer overleden mans kinderen ende erfgenamen jn eeniger manieren in haer goet recht te willen prijudiceren oft vercort zijn ... de navolgende meublen ende huysrade den genen te zijn de welcke staende huwelyck gecoft oft aengemaeckt zijn. After a list of the household goods that were bought during the period of the couple's marriage, the goods contributed before marriage by Boudewijn van Cortenhoef were recorded. That list was followed by the goods contributed by Elisabet Willems before marriage. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten voors. sterfhuyse ende oock op de voors. hofstede opden 28, 29, 30, and 31(sic) maij 1652, ter presentie van Jan van Hel ende Jacob Cloeck.
CommentaryBoudewijn van Cortenhoeff was baptized in the O.K. in Amsterdam on 5 October 1586. In 1607, he was secretary of Amstelveen. He became secretary of Amsterdam in 1625. He lived on the Heerengracht, between the Huiden- and Wolvenstraten, in a house where the coat-of-arms of Cortenhoef hung above the door. He married, first, on 9 October 1615, Trijntge Gerrits Dootshooft, born in 1589, daughter of Gerrit Geurtsz. int Dootshooft; and, second, on 17 February 1638, in Woerden, Elisabeth Willems van Paludanus (van Padua), who lived in Utrecht after Van Cortenhoeff's death. She was the widow of Bruijn van Cleeff (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 204). On 26 March 1619, Wouter Davitsz. (of R 23401 of Montias2), Abraham Davitsz. (of R 29648 of Montias2), Jan Arentsz. van Naerden (of INVNO 266), [crossed out: Boudewijn van Cortenhoeff], Jan Loots (of INVNO 1142), Govert Boelis (of INVNO 565) in the name of his schoonmoeder Neeltge Allerts, Michel Adriaensz. house carpenter, Adriaen Breman (of R 27540 of Montias2), all freighters of the ship whose skipper is Claes Jansz. van Franicker, gave a procuration to Boudewijn van Cortenhoeff to go to Frieslandt and, acting for himself and for them, to defend their rights (NA 200, film 111, Not. J.F. Bruyning). In 1631, Boudewijn van Cortenhouff, city secretary, paid a tax of 100 f. (Kohier fol. 6vo, p.3). Eva van Coertenhoeff, the daughter of Boudewijn and Elisabeth Willems, baptized in the O.K. on 19 September 1621, was first married, on 25 April 1667, to Reynier Pauw Michielsz., the son of Michiel Pauw of R 34143.
NotaryN. Kruijs
# of Items95
Montias1 #1143
 Prev Record 1 - 25 of 94  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een groot schilderij daerjnne d'overleden mette jnventariente ende haerluyden kinderen respective jngeteijckent staen met een swarte baij
0002 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Michieltie Paeu
0003[a] [ANONYMOUS] twee paertiens van steen
0003[b] [ANONYMOUS] twee paertiens van steen
0004 [ANONYMOUS] een conterfeijtsel van Keijser Carel
0005 [ANONYMOUS] noch een schilderijtje van bergen
0006 [ANONYMOUS] een caert vant lant van belofte
0007 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van Michieltie Paeu
0008[a] [ANONYMOUS] drie print bortiens van predicanten
0008[b] [ANONYMOUS] drie print bortiens van predicanten
0008[c] [ANONYMOUS] drie print bortiens van predicanten
0009 [ANONYMOUS] een schilderij van de overledens moeder
0010 [ANONYMOUS] een geschilderde cardinael
0011 [ANONYMOUS] een groote schilderij daerjn verscheijde personagien
0012 [ANONYMOUS] 't contrefeijtsel van de overleden
0013 [ANONYMOUS] noch een [contrefeijtsel] van sijn [de overledens] eerste huijsvrou
0014 [ANONYMOUS] een [contrefeijtsel] van Prins Maurits
0015 [ANONYMOUS] een schilderij van Joseph
0016[a] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen
0016[b] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen
0017 [ANONYMOUS] noch een bortie van de overleden
0018[a] [ANONYMOUS] noch twee cleen landschapies
0018[b] [ANONYMOUS] noch twee cleen landschapies
0019 [ANONYMOUS] een print van de Coningh van Bohemen
0020 [ANONYMOUS] een groote tapijt van de arcke Noach
 Prev Record 1 - 25 of 94  Last