The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cortenhoef, Boudewijn van

printer
printer-friendly view
Inventory #1225
Call NumberNA 1856, fil 2103, fol. 501-549
Date1652/05/30
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory of goods acquired in common and goods contributed separately before marriage by Boudewijn van Coertenhoef and Elisabet Willems.
Family NameCortenhoef
Owner NameCortenhoef, Boudewijn van
Life Dates1586/10/05 |d 1652
Marriage Date1616/10/09; 1638/02/17
OccupationEmployee |a City
ResidenceAmsterdam
ReligionReformed
IntroductionInventaris van alle de goederen roerende ende onroerende ende actien ... bevonden ten sterfhuijse van wijlen Boudewijn van Cortenhoef in zijn leven secretaris binnen deser stede, gedaen door 't aengeven van de eerbare Elisabet Willemsdr., nagelate weduwe van de voors. Boudewijn van Cortenhoef, door my Nicolas Kruijs notaris .... ende de voorn. weduwe (soo zij verclaerde ...) nopende de meublen ende huysraden separatie ende afsonderinge gemaeckt so van de genen de welcke zij ende den overleden voor 't aenvanck haerder huwelijck hebben gehadt als den genen de welcke staende huwelyck zijn angecoft ofte aengemaeckt ... ende dit alles zonder daermede so veel haer selven als haer overleden mans kinderen ende erfgenamen jn eeniger manieren in haer goet recht te willen prijudiceren oft vercort zijn ... de navolgende meublen ende huysrade den genen te zijn de welcke staende huwelyck gecoft oft aengemaeckt zijn. After a list of the household goods that were bought during the period of the couple's marriage, the goods contributed before marriage by Boudewijn van Cortenhoef were recorded. That list was followed by the goods contributed by Elisabet Willems before marriage. Postscript: Aldus gedaen binnen Amsterdam ten voors. sterfhuyse ende oock op de voors. hofstede opden 28, 29, 30, and 31(sic) maij 1652, ter presentie van Jan van Hel ende Jacob Cloeck.
CommentaryBoudewijn van Cortenhoeff was baptized in the O.K. in Amsterdam on 5 October 1586. In 1607, he was secretary of Amstelveen. He became secretary of Amsterdam in 1625. He lived on the Heerengracht, between the Huiden- and Wolvenstraten, in a house where the coat-of-arms of Cortenhoef hung above the door. He married, first, on 9 October 1615, Trijntge Gerrits Dootshooft, born in 1589, daughter of Gerrit Geurtsz. int Dootshooft; and, second, on 17 February 1638, in Woerden, Elisabeth Willems van Paludanus (van Padua), who lived in Utrecht after Van Cortenhoeff's death. She was the widow of Bruijn van Cleeff (Elias, Vroedschap van Amsterdam, p. 204). On 26 March 1619, Wouter Davitsz. (of R 23401 of Montias2), Abraham Davitsz. (of R 29648 of Montias2), Jan Arentsz. van Naerden (of INVNO 266), [crossed out: Boudewijn van Cortenhoeff], Jan Loots (of INVNO 1142), Govert Boelis (of INVNO 565) in the name of his schoonmoeder Neeltge Allerts, Michel Adriaensz. house carpenter, Adriaen Breman (of R 27540 of Montias2), all freighters of the ship whose skipper is Claes Jansz. van Franicker, gave a procuration to Boudewijn van Cortenhoeff to go to Frieslandt and, acting for himself and for them, to defend their rights (NA 200, film 111, Not. J.F. Bruyning). In 1631, Boudewijn van Cortenhouff, city secretary, paid a tax of 100 f. (Kohier fol. 6vo, p.3). Eva van Coertenhoeff, the daughter of Boudewijn and Elisabeth Willems, baptized in the O.K. on 19 September 1621, was first married, on 25 April 1667, to Reynier Pauw Michielsz., the son of Michiel Pauw of R 34143.
NotaryN. Kruijs
# of Items95
Montias1 #1143
First  Record 26 - 50 of 94  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0021 [ANONYMOUS] een schilderij daerinne d'overleden neffens zijn overleden huysvrou gecontrefeijt sijn met 't swart baij daervoor
0022 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] daerjnne Christus met Maria gecontrefeijts staen
0023 [ANONYMOUS] een dito [schilderij] oock van Christus met 't Samaritaens vroutie
0024 [ANONYMOUS] een contrefeijtsel van de overleden zijn vader
0025 [ANONYMOUS] een [contrefeijtsel] van zijn aengehuwde vader
0026[a] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen
0026[b] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen
0027[a] HONDECOETER, GILLIS DE twee schilderijkens van Hondekoter
0027[b] HONDECOETER, GILLIS DE twee schilderijkens van Hondekoter
0028 HONDECOETER, GILLIS DE noch een stuckie van Hondecoten daerjnne een herder ende schapen
0029 [ANONYMOUS] een hartshoofd
0030 [ANONYMOUS] een splintermannetie
0031 [ANONYMOUS] een lanckwerpigh schilderij jnde hoogh
0032 [ANONYMOUS] een schilderijtie van de tien geboden
0033[a] [ANONYMOUS] twee schilderijties
0033[b] [ANONYMOUS] twee schilderijties
0034 [ANONYMOUS] een groot schilderij zijnde een jacht
0035 [ANONYMOUS] een schiderij vant paradijs
0036 [ANONYMOUS] een landschap langwerpich
0037[a] [ANONYMOUS] twee grote landschappen met vergulde lysten
0037[b] [ANONYMOUS] twee grote landschappen met vergulde lysten
0038[a] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen met ebben lysten
0038[b] [ANONYMOUS] twee landschap schilderijen met ebben lysten
0039[a] [ANONYMOUS] drie dito [landschap schilderijen] met vergulde lysten
0039[b] [ANONYMOUS] drie dito [landschap schilderijen] met vergulde lysten
First  Record 26 - 50 of 94  Last