The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schaep, Geraard, heer van Cortenhoeff

printer
printer-friendly view
Inventory #259
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1857, fol. 630-665
Date1666/08/25
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory, division of the estate
Family NameSchaep
Owner NameSchaep, Geraard, heer van Cortenhoeff
Owner Noteswidower of Maria Spiegel (1604-1661)
Life Dates1598/07/29 |d 1666/07/02
Marriage Date1622/12/06
Type of CeremonyK (Reformed Church)
OccupationRegent
ResidenceAmsterdam
ReligionCalvinist
IntroductionInventaris van all de imboedel meublen ende huysraden item ongemunt gout ende silver bevonden ten sterfhuys van wylen den heer Geraard Schaep heer van Cortenhoeff burgemeester en raad deser stadt ...Beschreven door my Nicolaas Kruys Nots. Publ. binnen Amsterdam residerende opt versoeck ende overstaen van de geinstitueerde erffgenamen. Postcript I (fol. 630): Op huijden hebben de heer Pieter Schaep over de staeck van Gerrit Schaep Pietersz. voor een vierde, nogh weghen Margarita Schaep Pieters oock voor een vierde, Item de heer Geurt van Beuningen wegen syn moeder voor een deerde en Sr. Jan van Dyck voor hemself ende wegen d'vaders kinderen en vordre descendenten van wylen Coenrat Mathysz. Burgh voor 2 derden, ... samen voor een vierde ende Dirck Boelisz. voor hem en weghen d'vorders descendenten en Celia Mathys voor [de] resterende vierde paert, mette anderen als erffgenamen van wylen de heer Gerard Schaep heer van Coertenhoeff, verdeelt in presentie van myn onderges. Not. Publ. ... de somme van tien duysent car. guldens in specie ... daervan een yder van hen syn portie genoten heeft. Actum in Amsterdam den 20e augusti 1666. Postscript II: Aldus geinventariseert op den 26 ende 27-en juli ende gesloten op den 5-en Augusti [1666] in presentie van Robbert Inens (?) ende Adriaen van [...]. Addition to inventory dated 25 August 1666 (fol. 623): Lyste ofte specificatie van den imboedel, meubelen ende huijsraden d'welcke by de respective erffgenamen van wijlen de heer van Cortinghouf za. bij accort ende scheijding sijn aengenomen ter somme nevens eder poste uytgedruckt te weten. Onder de staeck van den heer Gerard Schaep voor de heer Pieter Schaep [follow the items in INVNO 259 of Montias2 from LOT 0001 to Lot 0010]. Postscript: Welcke lyste ende voldoeningh by d'ondergetel. yder in syn stack opgenomen syn, verclaeren d'selve te approberen. Doch soo in desen eenigh misrekeningh ofte eenige poste qualick gest[...] bevonden werden tselve by d'sament. erffgenamen geremedieert ende vereffent te werden. Actum den 25 augustij 1666. Postscript (fol. 662): Compareerde voor my Mr. Petrus Schaep. In gevolge en uyt craghte van seeckere appointe[ment] verleent op de requeste van de heer Jacob van Neck Raet ende Commissaris van de Camer van Assurantie alhier ... hebbe [ick] Nic. Kruijs my metter getuijgen nagenoemt [opt aengeven] en versoeck van de gemelte heer van Neck getransporteert tot syn [Petrus Schaeps] huysingh alwaer ten overstaen van ons notaris ende getuijgen geopent syn twee kassen die wel ende nabehoren in groff lywaet en wasse cleden gepackt waren ... sonder alle suspicke van bedrogh ofte achterdencken ... bevonden is de nagemelte goederen [listed after LOT 0067 of INVNO 259].
CommentaryThe inventory entered here corresponds to the division of the estate on 25 August 1666, except for a few attributions which have been taken from the original unpriced inventory of 26, 27 July and 5 August 1665. Dr. Gerard Schaep, heer van Kortenhoef, was baptized in the O.K. on 20 July 1598. He died childless on 2 July 1666. He was the son of Simon Gerritsz. Schaep (1566-1646) and of Lijsbeth Mathijs Burgh (1566-1637). He was a member of the Amsterdam Vroedschap from 1624 to 1666 (burgomaster in 1637, 1641, 1644, 1648, 1652, 1657, 1658, 1662, 1664, and 1665). He married Maria Spiegel, born on 23 October 1604, on 6 December 1622. Maria Spiegel was the daughter of Laurens Jansz. Spiegel and of Neeltgen Isaacks Ouderogh (Elias, Vroedschap van Amsterdam, pp. 355-6). Marie Spiegel was the sister of Bregitta Spiegel, who married Willem Backer of R 7697. Geurt Dircksz. van Beuningen, cited in the INTRO, was the son of Dirck Jansz. van Beuningen and of Marie Jans Schrijver, widow of Pieter Thijsz., from whom he based his claim on a share of the inheritance from the Heer van Cortenhoef. Coenradt Matthijsz. Burgh (1568-1601), the uncle of Gerard Schaep, heer van Cortenhoef, was the brother of Celitge Matthijs Burgh who married Dirck Hendricksz. Boelens. Mr. Petrus Schaep is likely to be the son of Gerard Schaep Pietersz. (1599-1655), cited in the INTRO, and of Johanna de Visscher (1604-1676). He was born on 5 July 1635 and died on 23 December 1685. He was a member of the Vroedschap from 1666 to 1672.
NotaryN. Kruijs
Art Value2481 |d 2 stuivers
# of Items173
Montias1 #176
 Prev Record 1 - 25 of 173  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001 [ANONYMOUS] een schildery met bocken no.1 voor f 44:--:--
0002 [ANONYMOUS] een landschap no.4 f 21:--:--
0003 [ANONYMOUS] een teckeningh van Cristinus Quartus no.7 f 11:--:--
0004 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een schildery daer Seuxis schildert no.13 f 62:--:--
0005 [ANONYMOUS] een Acteon no.30 f 18:--:--
0006 [ANONYMOUS] een cruijsing Cristy no.34 f 105:--:--
0007 [ANONYMOUS] 't wapen van de heer van Cortenhouff f 5:10:--
0008 [ANONYMOUS] een schildery met soldaten no.44 f 28:--:--
0009 [ANONYMOUS] 't wapen van d'overleden van steen mette vierndelen f 10:- 5:--
0010 [ANONYMOUS] de caert van de Beemster f 5:15:--
0011 [ANONYMOUS] [no.17] een schilderij van Judit en Tamar f 25:--:--
0012 [ANONYMOUS] [no.20] een boer sijn wijf slaende f 7:--:--
0013 UYTTENBROECK, MOSES MATHEUSZ. VAN [no.21] een dito [schildery ?] nae Uyttenbroeck f 7:15:--
0014 [ANONYMOUS] [no.35] een kemment vroutje f 2:15:--
0015[a] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
0015[b] [ANONYMOUS] [no.37] twee stuckiens f 5:15:--
0016 [ANONYMOUS] [no.3] een schildery van Hagar f 40:--:--
0017 [ANONYMOUS] [no.8 ] een print van Prince Maurits f 2:10:--
0018[a] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
0018[b] [ANONYMOUS] [no.9] twee blompotten waterverff f 9:--:--
0019 [ANONYMOUS] [no.18] drie koningen f 9:--:--
0020 [ANONYMOUS] [no.26] een batalie f 14:--:--
0021 [ANONYMOUS] [no.41] grontcaert van Amsterdam f 20:--:--
0022 [ANONYMOUS] [no.42] oude caert van Amsterdam f 2: 6:--
0023 [ANONYMOUS] [no.43] 't wapen van den heer van Cortenhouff f 10: 5:--
 Prev Record 1 - 25 of 173  Last