The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schonevelts, Joanna

printer
printer-friendly view
Inventory #381
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1856, fol. 727 and foll., film 2103
Date1654/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchonevelts
Owner NameSchonevelts, Joanna
Owner Noteswidow of Daniel de Bisschop
Life Dates1598 |d 1654
Marriage Date1630/10/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, lasten ende baten in voegen Joffr. Joanne Schonevelts, weduwe van wijlen Daniel de Bisschop, deselve jegenwoordich is possideerende, gedaen door 't aengeven van de voors. Juffr. Schonevelts door my Nicolas Cruijs notaris ter presentie van de nagenoemde getuijgen. Postscript: Verclarende de voors. Joanne Schonevelts in desen alles ter goede trouwen aengegeven hebben, echter so ijets meerder te voorschijn mochte come, presenteerde 't selve aentegeven ende desen daermede te amplieren. Aldus gedaen ten overstaen van Adriaen Hendrixs en Pieter Serlet mitsgaders in presentie van Jan Arentsz. ende Willem van Zeventer als getuijgen hierachter, den derde december 1654. Inserted in inventory, [Inschulden]: Abraham Bisschop erfgenaem volgens testament van den vader Bartholomeus Bisschop schuldich ... de somme assignatie 652 f. ; van Abraham Bisschop, op Gerrit Pietersz. Amstenraet, 500 f.; een obligatie tot laste van Emanuel Colijn, 1,200 f.
CommentaryFrom the inserted list of debts owed to the estate, we may infer that Daniel (de) Bisschop was the son of Bartholomeus Bisschop and the brother of Abraham Bisschop (as well as of Jacob Bisschop, cited below). On Abraham Bartholomeusz. Bisschop, see the NOTES to R 20543 in Montias2. On 30 October 1630, Daniel Bisschop, from Amsterdam, merchant, 32 years old, with no living parents, assisted by his brother Jacob Bisschop, living on the Heeregracht, was betrothed to Jannetje Schonevels, from Amsterdam, 19, assisted by her godmother Judith Hendrix and her uncle Norbert Monnix (?) Schyta (?) (DTB 436/193). He was buried in the O.K. on 20 January 1654, coming from the Heregracht. The sum of 8 f. were paid on his behalf to the church (DTB 1046/33). For more details, see R 7629 of Montias2.
NotaryN. Kruijs
# of Items134
Montias1 #59
First  Record 126 - 134 of 134 Next 
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0081[c] [ANONYMOUS] drie tronyen in witte gedrayde cassen
0082 [ANONYMOUS] een tronij in een albaste cas
0083[a] [ANONYMOUS] twee tronijen op coper
0083[b] [ANONYMOUS] twee tronijen op coper
0084 [ANONYMOUS] een graue schildery
0085 [ANONYMOUS] een juffrou
0086 [ANONYMOUS] een splinter mannetie
0087 [ANONYMOUS] een stuck van de tien geboden
0088 [ANONYMOUS] een wapen
First  Record 126 - 134 of 134 Next