The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schonevelts, Joanna

printer
printer-friendly view
Inventory #381
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1856, fol. 727 and foll., film 2103
Date1654/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchonevelts
Owner NameSchonevelts, Joanna
Owner Noteswidow of Daniel de Bisschop
Life Dates1598 |d 1654
Marriage Date1630/10/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, lasten ende baten in voegen Joffr. Joanne Schonevelts, weduwe van wijlen Daniel de Bisschop, deselve jegenwoordich is possideerende, gedaen door 't aengeven van de voors. Juffr. Schonevelts door my Nicolas Cruijs notaris ter presentie van de nagenoemde getuijgen. Postscript: Verclarende de voors. Joanne Schonevelts in desen alles ter goede trouwen aengegeven hebben, echter so ijets meerder te voorschijn mochte come, presenteerde 't selve aentegeven ende desen daermede te amplieren. Aldus gedaen ten overstaen van Adriaen Hendrixs en Pieter Serlet mitsgaders in presentie van Jan Arentsz. ende Willem van Zeventer als getuijgen hierachter, den derde december 1654. Inserted in inventory, [Inschulden]: Abraham Bisschop erfgenaem volgens testament van den vader Bartholomeus Bisschop schuldich ... de somme assignatie 652 f. ; van Abraham Bisschop, op Gerrit Pietersz. Amstenraet, 500 f.; een obligatie tot laste van Emanuel Colijn, 1,200 f.
CommentaryFrom the inserted list of debts owed to the estate, we may infer that Daniel (de) Bisschop was the son of Bartholomeus Bisschop and the brother of Abraham Bisschop (as well as of Jacob Bisschop, cited below). On Abraham Bartholomeusz. Bisschop, see the NOTES to R 20543 in Montias2. On 30 October 1630, Daniel Bisschop, from Amsterdam, merchant, 32 years old, with no living parents, assisted by his brother Jacob Bisschop, living on the Heeregracht, was betrothed to Jannetje Schonevels, from Amsterdam, 19, assisted by her godmother Judith Hendrix and her uncle Norbert Monnix (?) Schyta (?) (DTB 436/193). He was buried in the O.K. on 20 January 1654, coming from the Heregracht. The sum of 8 f. were paid on his behalf to the church (DTB 1046/33). For more details, see R 7629 of Montias2.
NotaryN. Kruijs
# of Items134
Montias1 #59
 Prev Record 1 - 25 of 134  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0001[a] [ANONYMOUS] twee conterfeijstels d'eene van wijlen de voorn. Daniel de Bisschop ende d'ander van de inventariente
0001[b] [ANONYMOUS] twee conterfeijstels d'eene van wijlen de voorn. Daniel de Bisschop ende d'ander van de inventariente [Joanne Schonevelts]
0002[a] BALEN, HENDRICK VAN (I) twee groote schilderijen van Van Balen
0002[b] BALEN, HENDRICK VAN (I) twee groote schilderijen van Van Balen
0003 JORDAENS, JACOB een dito [groot schildery ?] van Loth ende zijn dochters door Jordaans
0004 [ANONYMOUS] een stuckje daerin ham ende haringen
0005 [VALCK, UNIDENTIFIED] een satirtie van Valck
0006 CUYPER, HENDRICK een landtschapie van Kuijpen
0007 [ANONYMOUS] een naecte vrou met een satijr
0008 [ANONYMOUS] Banquet der goden int graeuw
0009 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een parspectijf de beelden door Nieulant
0010 [ANONYMOUS] een vluchtende nimph met een satijr
0011 [ANONYMOUS] een Joseph Maria ende 't kindeken
0012 [ANONYMOUS] een van een vrou ende spiegel
0013 [ANONYMOUS] een groot stuck sonder lijst van Salomons gerecht
0014[a] [ANONYMOUS] twee groote tronien van playster
0014[b] [ANONYMOUS] twee groote tronien van playster
0015 KEY, WILLEM 't contrefeijtsel van de schilder Kaij
0016 KEY, WILLEM Koningh Philips door Kaij
0017 KEY, WILLEM een vrou Maria door den selven [Kaij]
0018 [VALCK, UNIDENTIFIED] een Venus en Cupido door Valck
0019 TROYEN, ROMBOUT VAN een cleen stuckie van Rombout van Troyen
0020 STEENWIJCK, HENDRICK VAN (II) een cleender dito [stuckje] van Steenwijck
0021 BLOEMAERT, ABRAHAM noch een Joseph Maria ende 't kindetje Blommert
0022 [ANONYMOUS] een caritas
 Prev Record 1 - 25 of 134  Last