The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories

[anon.]ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Schonevelts, Joanna

printer
printer-friendly view
Inventory #381
ArchiveGemeentearchief Amsterdam
Call NumberNA 1856, fol. 727 and foll., film 2103
Date1654/12/03
CityAmsterdam
CountryNederland
TypeNotarial
Purposedeath inventory
Family NameSchonevelts
Owner NameSchonevelts, Joanna
Owner Noteswidow of Daniel de Bisschop
Life Dates1598 |d 1654
Marriage Date1630/10/30
Type of CeremonyK
OccupationMerchant (largescale)
ResidenceAmsterdam
IntroductionInventaris van de goederen, lasten ende baten in voegen Joffr. Joanne Schonevelts, weduwe van wijlen Daniel de Bisschop, deselve jegenwoordich is possideerende, gedaen door 't aengeven van de voors. Juffr. Schonevelts door my Nicolas Cruijs notaris ter presentie van de nagenoemde getuijgen. Postscript: Verclarende de voors. Joanne Schonevelts in desen alles ter goede trouwen aengegeven hebben, echter so ijets meerder te voorschijn mochte come, presenteerde 't selve aentegeven ende desen daermede te amplieren. Aldus gedaen ten overstaen van Adriaen Hendrixs en Pieter Serlet mitsgaders in presentie van Jan Arentsz. ende Willem van Zeventer als getuijgen hierachter, den derde december 1654. Inserted in inventory, [Inschulden]: Abraham Bisschop erfgenaem volgens testament van den vader Bartholomeus Bisschop schuldich ... de somme assignatie 652 f. ; van Abraham Bisschop, op Gerrit Pietersz. Amstenraet, 500 f.; een obligatie tot laste van Emanuel Colijn, 1,200 f.
CommentaryFrom the inserted list of debts owed to the estate, we may infer that Daniel (de) Bisschop was the son of Bartholomeus Bisschop and the brother of Abraham Bisschop (as well as of Jacob Bisschop, cited below). On Abraham Bartholomeusz. Bisschop, see the NOTES to R 20543 in Montias2. On 30 October 1630, Daniel Bisschop, from Amsterdam, merchant, 32 years old, with no living parents, assisted by his brother Jacob Bisschop, living on the Heeregracht, was betrothed to Jannetje Schonevels, from Amsterdam, 19, assisted by her godmother Judith Hendrix and her uncle Norbert Monnix (?) Schyta (?) (DTB 436/193). He was buried in the O.K. on 20 January 1654, coming from the Heregracht. The sum of 8 f. were paid on his behalf to the church (DTB 1046/33). For more details, see R 7629 of Montias2.
NotaryN. Kruijs
# of Items134
Montias1 #59
First  Record 26 - 50 of 134  Last
Lot Type Artist Title Subject Verbatim Entry
0023 HEEMSKERCK, MAERTEN VAN een van de afgebeelde drij eenichheijt door Heemskerck
0024 FINSON, LOUIS (FINSONIUS, LUDOVICUS) een Bachus Vincon
0025 BUONARROTI, MICHEL ANGELO een outer stuckie in't graeu na Angelo
0026 CORNELISZ. VAN HAARLEM, CORNELIS een liefde van Cornelis van Harel
0027 NIEULANDT, ADRIAEN VAN een Democrij van Nieulandt
0027 [ANONYMOUS] een stuck van de Tien Geboden
0028 [ANONYMOUS] een out stuck van Maria Magdalena
0028 [ANONYMOUS] een wapen
0029 KETEL, CORNELIS een Judit van Ketel
0030 [ANONYMOUS] een Keijser Karel
0030 [ANONYMOUS] een grave-schilderij: een juffrou
0031 [ANONYMOUS] een dootshoofd
0032[a] [ANONYMOUS] twee tronien
0032[b] [ANONYMOUS] twee tronien
0033 KETEL, CORNELIS een Salvator van Ketel
0034 [ANONYMOUS] een Erasmus van Amsterdam
0035 [ANONYMOUS] een tekeningh van Joseph ende Maria
0036 [ANONYMOUS] een Maria ende 't kindeken
0037 [ANONYMOUS] een blompot van parlemoer
0038 [ANONYMOUS] een cleen landtschapie
0039 [ANONYMOUS] een Keijser Rodolphus
0040 [ANONYMOUS] een tronij van de Hartogh van Saxen
0041 KETEL, CORNELIS een graeutie van Ketel
0042 LEYDEN, LUCAS VAN een van de sots cappen nae Lucas van Leijden
0043 AERTSEN, PIETER (LANGE PIER) de geboorte door Lange Pier
First  Record 26 - 50 of 134  Last